Zamyslenie na 25. týždeň v roku 2017


Text: 5.Mojžišova 7,6-12
6 Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.   7 Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov -   8 ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa.   9 Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú,  10 a ktorý bezprostredne odpláca tomu, kto Ho nenávidí, aby ho zničil; nebude zhovievavý k tomu, kto Ho nenávidí, ale bezprostredne odplatí.  11 Zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré som ti dnes prikázal plniť.
12 Za to, že budete tieto právne predpisy poslúchať, zachovávať a dodržiavať, bude Hospodin, tvoj Boh, plniť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou zasľúbil tvojim otcom;
Amen.

V týchto slovách sa hovorí o Božej zmluve s vyvoleným národom.
V dnešnej spoločnosti sa taktiež a to denno-denne stretávame s uzatváraním zmlúv rôzneho charakteru. Uzatvárame kúpno-predajné zmluvy, darovacie zmluvy, existuje mnoho foriem pre rozličné zmluvy. Dobrá zmluva je obojstranne výhodná. Profituje z nej jedna i druhá strana. Uzatvárajú ju dve rovnocenné strany po slobodnej dohode.
Za takýchto okolností sa môžeme pýtať - sme my, ľudia rovnocenní partneri pre Boha, aby sme mohli spoločne uzatvoriť zmluvu? Tu musíme povedať, že pri uzatváraní zmluvy z Božej strany sa jedná o jej úplne inú formu. Boh sa v nej zaväzuje človeku, že zachováva pre neho priazeň, požehnanie, pokoj. Aby On, ktorý je svätý, všemocný a spravodlivý mohol byť v spoločenstve s nami, ľuďmi, žiada od nás dodržiavanie Jeho vôle, ktorú nám zjavil prostredníctvom prorokov a v nakoniec v Ježišovi Kristovi svojom synovi. Ježiš Kristus prišiel aby naplnil zákon, nie aby ho zrušil. V Ježišovi Kristovi poznávame Božiu lásku, Božiu milosť, v Ježišovi Kristovi spoznávame plnosť zákona.
Naša spoločnosť vyrástla na kresťanských hodnotách, preto by sme si mali byť vedomí Božej ponuky pre nás, mali by sme vedieť povedať, že Boh sa k nám skláňa od nášho detstva, od našej mladosti a vyjavuje nám svoju vôľu, dáva nám spoznávať ponuku Jeho zmluvy pre nás.
Boh ponúka pre náš život milí bratia a sestry dostatok slobody, ktorá dáva silu nepodľahnúť mnohým veciam, ktoré človeka zväzujú, ochromujú schopnosť zdravo myslieť, či zaujímať dobré stanoviská.
Boh zachováva svoju zmluvu s nami ľuďmi. On nikdy nepotrestal svoj ľud bez predchádzajúceho napomenutia. Posielal svojich prorokov, aby ľudí navrátili späť k Bohu, aby ich upomínali na zmluvu, a privádzali k viere v jedného pravého Boha.
Boh vždy ponúka možnosť na nový začiatok. Aj po ťažkom treste prišla možnosť nového začiatku. Boží trest nikdy netrval večne, Boh nikdy neustúpil a nepoľavil od svojej zmluvy. Jeho vernosť bola väčšia ako všetka ľudská nenávisť, zloba, ako všetky naše zlyhania.
Aký je náš vzťah k Bohu? Je to veľmi osobná otázka. Každý z nás nech popremýšľa, akú odpoveď/e by na ňu dal.
Amen.
Autor: Milan Petrula - Dátum: 19.06.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu