Príhovor Generálneho biskupa ECAV na Slovensku


Generálny  biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na Slávnosti uvedenia  plk. Ing. Mgr. Jaroslava Balockého do úradu generálneho duchovného Ústredia EPS v OS SR a OZ SR dňa 20. 10. 2008 povedal vo svojom príhovore:

Človek nemôže žiť len tak zo dňa na deň, bez záujmu  a bez cieľa. Ak má byť jeho život plnohodnotný, musí sa snažiť dosiahnuť nejaký cieľ, niečo v živote dokázať. Čo také úsilie dokáže, to môžeme vidieť v mnohých oblastiach života. Názorne nám to bolo ukázané napr. aj na Letných olympijských hrách, či paraolympiáde v Pekingu.  Ale napr. takú pevnú vôľu, ktorá zdolá mnohé prekážky nám pripomína aj náš národný hrdina, syn evanjelickej fary, gen. Dr. Milan Rastislav Štefánik. Známy je jeho výrok: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“  A tak aj vďaka húževnatej snahe, dokázal vo svojom krátkom živote naozaj maximum toho, čo sa dokázať dalo.

A čo sa dá dokázať v duchovnej – náboženskej oblasti, to vidíme na príklade veľkého bojovníka viery – apoštola Pavla. On aj napriek ťažkostiam a nebezpečenstvám, o ktorých píše v Druhom liste Korintským,  sa nevzdal a neustal v šírení evanjelia.  Mal jasný cieľ. Hovorí: Snažím sa za tým, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami, bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. (F 3, 13-14). Tou odmenou je veniec spravodlivosti, ktorý dá v onen deň Pán, ten spravodlivý Sudca všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie (2Tim 4,8), teda aj nám súčasným kresťanom.

Ak má byť takáto snaha vlastná každému kresťanovi, tým viac musí byť takou pre tých, ktorí zastávajú zvlášť zodpovedné postavenie v tejto bojujúcej cirkvi. A takéto miesto ste zaujali aj Vy , milý brat, keď Vás minister obrany našej SR ustanovil do funkcie Generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Zbor biskupov Vás do tejto funkcie odporučil, naša cirkev Vám tým prejavila dôveru a tak Vás v zastúpení našej ECAV na Slovensku pozdravujem so želaním apoštola Pavla, ktoré napísal  Archipovi v liste kresťanom do Kolos: Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi. (Kol 4,17).

Duchovná služba v armáde má u nás bohatú tradíciu. Už v Uhorskej armáde bola v r. 1860 zriadená Duchovná vojenská správa. Povinnosťou vojenských duchovných bolo vykonávať služby Božie a prisluhovať sviatosti v posádkach, vo vojenských nemocniciach a väzniciach, na  fronte , konať  pastorálne návštevy, viesť agendu evanjelickej duchovnej správy. Inštitúcia evanjelickej duchovnej správy pôsobila aj v Československej armáde, až kým nebola zrušená v roku 1948. Viac, ako po 40 rokoch sa vrátila späť tam, kde bola násilím zlikvidovaná. Po jej obnovení v roku 1994 bola aj v armáde SR obnovená duchovná a pastoračná činnosť viac zameraná na vojakov základnej služby. So zánikom armády a vznikom Ozbrojených síl SR je spojená s profesionalizáciou a tomuto cieľu je prispôsobená aj služba vojenského duchovného. Okrem základnej pastoračnej služby, bohoslužobnej činnosti a úradnej agendy je tu aj bohatá publikačná a prednášková činnosť, účasť vojakov na cirkevných aktivitách. Duchovný ide s vojakmi alebo príslušníkmi policajného zboru aj do výcvikového priestoru, či do služby v misii.

Vy, brat Balocký, nie ste v tejto oblasti nováčikom. Ste osvedčený pracovník, ktorý má v tomto rezorte už niečo za sebou, ktorý v tomto rezorte vykonal kus práce. To sú aj reálne predpoklady toho, že budete vo svojej funkcii mužom na pravom mieste.  Teším sa na dobrú spoluprácu v rámci ECAV na Slovensku.  Chceme spoločne hľadať kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a máme spoločnú Božiu výzbroj, potrebnú na to, aby sme všetko prekonali a obstáli. Ku tejto výzbroji, tak ako apoštol Pavel píše, patrí:  opasok pravdy, pancier spravodlivosti, hotovosť k evanjeliu pokoja, štít viery, prilba spasenia a meč Ducha, ktorý je slovo Božie.  A aby ste neboli sám vojak v poli, verím, že budete mať dobrých spolupracovníkov, na ktorých sa budete môcť spoľahnúť, ktorí Vás budú podopierať tak, ako podopierali Áron a Chúr Mojžiša, keď Izrael bojoval proti Amálekom, a Mojžišove ramená zostali pevné. Spoločne sa snažte, aby ste získali dobré svedectvo aj od tých, ktorí sú mimo cirkvi, tým, že budete v každom čase pomáhať hľadať a nachádzať vyvážený stav medzi náročnosťou zverených úloh a svedomím vojakov, policajtov, či hasičov a medzi náročnosťou plnenia úloh.

Vážený brat, v Liste Títovi apoštol píše:  Dávaj sa za vzor dobrých skutkov, v učení dokazuj neporušenosť a dôstojnosť, poskytuj zdravé, bezúhonné slovo (Tít 2, 7-8). A vôbec, usilujte sa postaviť pred Pána cirkvi, pred cirkev aj oblasť mimo cirkvi, ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. V tom nech Vám pomáha Trojjediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. On Vás utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

           

Autor: Miloš Klátik - Dátum: 20.10.2008

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu