Nedeľa Svätej Trojice


Pokiaľ pozornosť Cirkvi bola zameraná od Narodenia Krista až po Zoslanie Svätého Ducha na Vykupiteľské dielo Syna Božieho, teraz sa sústreďuje na Svätú Trojicu, ako na tajomstvo kresťanstva a darcu všetkého dobra. Vyzýva všetkých kresťanov, aby jedným hlasom volali a velebili Svätú Trojicu: „ Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na  veky vekov“.
Zjavenie Svätej Trojice sa udialo v Novom zákone. Starý Zákon ohlasuje a velebí jedného Boha (monotheletizmuz): jeden je Boh- „Pán je pravý Boh a niet okrem neho iný“(Gen 4,32-34. 39-40). Izraeliti  obklopený pohanskými národmi neustále potrebovali pripomínať túto základnú myšlienku, aby nepadli do hriechu, slúžiť modlám.  Starý Zákon velebí veľkosť jediného Boha: Jahve je stvoriteľ celého vesmíru a absolútny Pán. Avšak vyznáva Jeho ponižujúcu a nekonečnú lásku k svojmu stvoreniu: On, ako Pastier vyhľadá a pomôže človeku, ochraňuje ho od zla a zhromažďuje okolo seba každého.
Izraeliti to hojne okúsili: Stali sa vyvoleným národom, zázrakom ich vyslobodil z babylonského zajatia, ponúkol im zmluvu, dostali vymoženosť, že mohli počuť jeho hlas a radovať sa z jeho prítomnosti. „Od tej chvíle, že Boh stvoril človeka na svet ... stalo sa niečo podobné?“
Nový Boží ľud, Cirkev má  ešte väčšie výhody v narodení, utrpení, smrti a vzkriesení Syna Božieho. S príchodom, narodením  Krista na tento svet, Boh zjavil svetu svoj vnútorný plán, svoje dokonalé stvoriteľské tajomstvo.
Najdokonalejšia skutočnosť, že Boh nielen ako Pán a Stvoriteľ vstupuje do tohto sveta, ale ako Trojica nadviaže kontakt s človekom: Boh Otec,  Syn a Duch Svätý tvoria jednotu a nadovšetko milujú svoje deti. V novom zákone oproti starému zákonu táto vymoženosť sa nevzťahuje iba  na  vyvolený národ, ale na všetkých, ktorí  príjmu Ježiša Krista, ako Syna Božieho a zachovávajú jeho prikázania. Pred Nanebovstúpením Ježiš zanechal svojim učeníkom, aby učili všetky národy a krstili ich v mene: „ Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 16-20).
Človek skrze  sviatosť krstu vstupuje do jednoty so Svätou Trojicou: stáva sa  dieťaťom Nebeského Otca, bratom a sestrou Ježiša, ktorý za neho obetoval svoj život na kríži a napokon  stáva sa  chrámom Svätého Ducha. Pokrstený pred Bohom už nie je iba stvorenie, ale bytosť začlenená do  jednej spoločnosti so Svätou Trojicou, ktorá dostala pozvanie na spoločný život s Bohom.  
„Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Hospodina Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. A nielen to, ale súženiami sa chválime, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej.  A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“(Rím 5, 1-5).
Práve v tejto časti sa stáva pre každého zrejme zjavenie Svätej Trojice. Spoznávame vzťah Troch Božských osôb k človeku: Otec ho znova utvrdzuje vo svojej milosti, Syn prijíma na seba ľudské telo a umiera za neho na kríži a Duch Svätý ho naplňuje nekonečnou láskou. Aby človek sa dostal do styku s „Trojicou“ musí veriť v spasiteľnú moc Krista, jeho posielajúceho Otca a lásku Ducha, s ktorého sa zrodí nádej - raz všetci budeme účastný Božej slávy. Viera, nádej a láska sú prostriedkami, skrze ktoré kresťan už tu na zemi vytvára jednotu so Svätou Trojicou, ktorá potom vo večnosti sa stáva dokonalým a šťastným. 
Pri poslednej večeri Ježiš prisľubuje Svätého Ducha: „Keď však príde Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a bude vám zvestovať aj budúce veci“(Jn 16,15). Jeho úlohou je, aby objasnil pravdu a ukázal čo je správne a čo nie. Jeden je Boh a jedna je pravda: „Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že  z môjho vezme a bude zvestovať vám“ (Jn 16,15).
Syn Boží práve preto prišiel na svet, aby voviedol človeka do tejto úžasnej jednoty  a zdokonalil človeka, aby skrze vieru a lásku zjednotil všetkých so Svätou Trojicou.
Autor: Simon Czap - Dátum: 08.05.2013

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu