Konferencia 500

Pod symbolom Lutherovej ruže sa konala 24. apríla 2017 v Akadémii ozbrojených síl konferencia pri príležitosti 500. výročia reformácie Dr. Martina Luthera na Slovensku. Záštitu nad konferenciou prevzal rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. a organizáciu – dekan EPS za duchovnú službu školy kpt. Mgr. Viktor Sabo.
Konferencie sa zúčastnili a na nej vystúpili významní predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ďalej duchovní ozbrojených zložiek SR, HaZZ, zástupcovia AOS a evanjelickej obce mesta.
V úvodnej prednáške „500 rokov reformácie na území dnešného Slovenska“ , s ktorou vystúpil doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV a predseda ERC na Slovensku, sa prezentovala podstata reformácie, jej prínos  pre „národnú angažovanosť“ , kultúrny rozvoj , etiku a osvetu ľudu, ktorou reformácia reagovala na stredovek. Biskup Klátik načrtol historický vývoj reformácie v Uhorsku, zameral sa na územie Slovenska, kde prvé záznamy o reformácii sú známe už z r.1577 (Bardejov). V historickom kontexte reformácie venoval časť prednášky protireformácii a jej dopadom na evanjelikov. Zaoberal sa obrodením, jeho  významnými osobnosťami  (J.M. Hurban)a učenými spoločnosťami až po vytvorenie ECAV na Slovensku.
Ďalší prednášajúci kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP., dekan Ordinariátu AOS sa zaoberal „Spoluprácou katolíckych a evanjelických vojenských duchovných v poľných podmienkach  v rokoch 1941-1945“. V prednáške okrem iného uviedol, že spolupráca vojenských kaplánov oboch najpočetnejších kresťanských vierovyznaní bola aktívna, spájali ich reálie vojny, láska k človeku, konfrontácia so skutočnosťou smrti. Konštatuje, že ich spolupráca či ľudská blízkosť ešte neniesli prívlastok „ekumenická“ v odbornom teologickom zmysle, ale v pravom slova zmysle títo vojenskí duchovní  už prakticky ekumenizmus žili.
V ďalšej prezentácii s názvom „Dr. Martin Luther a vojna“ , vychádzal Mgr. Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup VD ECAV na Slovensku, z prameňov, z ktorých vyvierali Lutherove postoje k vojne. Poslednú prednášku s témou „Etika silových zložiek v učení Dr. Martina Luthera“ predniesol plk. ThDr. Marián Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR , v ktorej poukázal na pozitívny vzťah náboženstva k povolaniu vojaka.
Súčasťou Konferencie 500 boli slávnostné Služby božie v kaplnke AOS, výstava vyšívaných gobelínov s tematikou reformácie a výstava na paneloch pred aulou k histórii ECAV na Slovensku.
Pri príležitosti konania Konferencie 500 odovzdal plk. Bodolló kpt. Mgr. Viktorovi Sabovi, dekanovi EPS, vojenskému farárovi AOS  vojenský kríž „za vernosť OS SR III. stupňa“, ktorý mu udelil náčelník GŠ OS SR. Udelené boli tiež pamätné medaily  a plakety rektora Akadémie ozbrojených síl – ôsmym duchovným predstaviteľom ECAV na Slovensku a mužskej speváckej skupine FS Kriváň z Východnej za spoluprácu v kultúrno-duchovných aktivitách s AOS.

Autor: hg, Foto: ueps - Dátum: 02.05.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 312


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu