K vianociam


Bratia a sestry, drahí čitatelia,                                                 J 1,14

 

 O pár dní začnú tie najväčšie a najkrajšie sviatky v roku, kedy drvivá väčšina ľudí chce byť aspoň chvíľu lepšia a láskavejšia.  Pri tejto príležitosti dovoľte aj nám, pracovníkom  ekumenickej pastoračnej služby v armáde Vás pozdraviť a popriať Vám ich pokojné prežitie, naplnené Božou milosťou a láskou.

  O kom však celé vianočné sviatky budú a o kom by to celé malo byť? Určite nielen o daroch, ponukách a novinkách, ktoré už budúci rok budú prevalcované inými darmi, ponukami a novinkami. Vianočné sviatky, či si to priznáme, alebo nie, by mali byť jednoznačne o tom najväčšom dare, ktoré ľudstvo dostalo od Pána Boha, o Božom Synovi - Ježišovi Kristovi. To je ten živý Dar, ktorého príchod bol stáročia pred Jeho narodením predpovedaný prorokmi a Jeho narodenie bolo zaznamenané historikmi a počítame od neho náš kresťanský letopočet. S predpoveďou Jeho narodenia bolo určené aj miesto narodenia:,,..., ako píše prorok: A ty, Betlehem Judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský.“(Mich 5,1) Miestom narodenia Mesiáša sa stalo mestečko Betlehem. V ňom sa narodil kráľ Dávid, v ňom tohto zakladateľa kráľovského rodu pomazal prorok Samuel za kráľa. Ježišovi pozemskí rodičia prišli do Betlehema nielen preto, aby splnili cisárovo nariadenie o sčítaní ľudu. Ježiš sa tu narodil, aby sa „naplnili Písma“ a potom odišiel podľa Lukášovho evanjelia do Nazareta. Betlehem je Jeho rodiskom, Nazaret bydliskom. Ale má toto všetko nejaký konkrétny súvis s dneškom a s nami?

 Narodenie Božieho Syna - to nie je čosi virtuálne. Stalo sa tak v určený čas na určitom mieste. Slovo, ktoré sa stalo telom,  Ježiš - Boží Syn narodený v ľudskom tele ako tlmočník Božej vôle. Ten, ktorý nám prišiel preložiť Božiu vôľu do ľudskej reči, a vysvetlil nám, čo máme robiť, ako máme žiť. Boh sa už pred Jeho narodením mnohokrát ľuďom prihovoril,  stále sme si však Božie slová vykladali po svojom a po čase sme vždy napokon začali robiť proti Jeho vôli. Preto prišiel osobne, vo svojom Synovi, Slove, ktoré sa stalo telom a dal nám poslednú šancu. Prijať to, čo povedal Ježiš. Žiť podľa toho, uveriť samotnému Ježišovi, alebo to celé šmahom ruky zamietnuť a naďalej Boha ignorovať. Každý z nás sa má teda čas rozhodnúť.  A zvlášť príhodným časom sú sviatky Vianoc.

  Ak nepodľahnete vianočnému ošiaľu, nákupnej horúčke a hystérii v kuchyni, budete mať čas navštíviť sviatočné kresťanské zhromaždenie a budete počuť na Polnočnej omši alebo Bohoslužbách, že v Betleheme sa narodilo nielen malé a bezbranné dieťa, ale aj Spasiteľ sveta Ježiš Kristus, ktorý ako dospelý muž zomrel za naše hriechy.

 A potom, keď budete zasadať k štedrovečernému stolu, snažte sa čosi z  počutého posolstva v kostole, či v modlitebni,  preniesť do svojich príbytkov. Lebo nikto z vás nemôže s určitosťou prehlásiť, že aj budúci rok bude pri ňom sedieť s ľuďmi v rovnakom zložení, ako tohto roku. Máme teda jedinečnú príležitosť naplniť niečo z Jeho posolstva, ktoré Ježiš priniesol. A to je prijať Ho ako najvzácnejší dar, odpustiť tým, ktorí sa voči nám previnili a milovať ľudí aj s ich pokleskami.

  Prajeme Vám počas zostávajúcich dní Adventu aj Vianočných sviatkov hodne Božieho pokoja v srdciach a v rodinách lásku a spomínané odpustenie. Nech je Pán s Vami! Amen

Autor: Marián Bodolló - Dátum: 18.12.2008

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu