Inštalačný príhovor generálneho duchovného


 

      


       V evanjeliách a Skutkoch apoštolských sú zaznamenané také udalosti, po prečítaní

ktorých máme dojem, akoby vojaci patrili medzi tých, ktorí prví prijali Ježiša Krista a stali sa

kresťanmi. Tak napríklad Stotník (dôstojník) z Kafarnaum, ktorému Pán Ježiš Kristus

uzdravil sluhu. Tým sluhom nemohol byť nikto iný, ako jemu podriadený vojak. Navyše toho

Stotníka dáva Pán Ježiš Kristus za vzor viery pre iných, keď hovorí: „U nikoho v Izraeli

nenašiel som takej viery.“

      Podobne aj rímsky vojak pod Ježišovým krížom, keď videl ako Kristus dokonáva na

kríži, povedal: „Tento človek bol naozaj syn Boží.“

Stotník (dôstojník) Kornélius v Cezarei sa stal kresťanom a dal pokrstiť celú svoju rodinu.  

Apoštol Pavol pokrstil vo Filipis celý dom žalárnika (člena väzenskej stráže) a povedal mu:

„Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.“

      Dnes je služba v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch veľmi náročná, často je to

služba s aj s nasadením vlastného života. Úlohou nás duchovných pôsobiacich v týchto

silových rezortoch, je hľadať vyvážený stav  medzi náročnosťou plnených úloh a svedomím

vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, jednoducho povedané, všetkých príslušníkov OS

a OZ.

     Preto si vysoko vážim moje menovanie pánom ministrom obrany SR do funkcie

generálneho duchovného v OS a OZ SR. Riadiacemu výboru Ekumenickej rady cirkví na

Slovensku ďakujem za dôveru a bratovi generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku

úprimne ďakujem za vykonanie slávnostného uvedenia do hodnosti generálneho duchovného.

     Sľubujem, že mne zverenú funkciu budem zodpovedne, čestne a svedomite vykonávať

v duchu slov apoštola Pavla z  (1 Kor 9. kap): „...dal som sa do služby všetkým, aby som

čím viacerých získal.“  Zároveň si uvedomujem, že k tomuto cieľu môžem prísť jedine po

ceste služby lásky.

     Keď sa Pán Ježiš Kristus po svojom vzkriesení stretol s Petrom, neopýtal sa ho na jeho

vzdelanie, na jeho majetkové pomery, na jeho spoločenské postavenie. Neopýtal sa ho ani

na to, či ako žid patrí k farizeom, sadukajom alebo či nie je publikánom. Ale dal mu jedinú

jednu otázku: „Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ?

     Ten istý Ježiš Kristus príde aj druhý krát – tak veríme a tak sme to aj vyznávali keď sme

odriekali Všeobecnú vieru kresťanskú – a keď Pán Ježiš druhý krát príde, určite sa nebude

pozerať na to, či sme katolíci, ortodoxní, alebo protestanti. Ale zhodnotí to, čo sme z lásky

urobili, alebo neurobili, pre tých najmenších, nie vekom, ani vzrastom, ale pre najmenších

v ich núdzi a v ich potrebách.

     Pri tejto príležitosti ďakujem všemohúcemu Pánu Bohu za jeho požehnanie, ktorým mňa

i moju rodinu sprevádzal až do toho času. S pokorou a bázňou budem v úprimných

modlitbách prosiť o Jeho požehnanie pre mňa, mojich spolupracovníkov a oltárnych bratov,

aby nám doprial sily službou lásky uspokojovať duchovné potreby všetkých, ku ktorým nás

On posiela.


     
Autor: Jaroslav Balocký - Dátum: 20.10.2008

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu