Generálny duchovný na Synode Ordinariátu OS a OZ SR

Za historický moment možno považovať prítomnosť generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) plk. Mariana Bodolló na Synode Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, ktorý prijal pozvanie od biskupa F. Rábeka zúčastniť sa na jej rokovaniach. Synodálne zhromaždenie sa konalo od 5. do 9. Septembra v priestoroch kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

Ordinariát pôsobí v ozbrojených zložkách už štrnásty rok. Aj preto si Synoda stanovila za cieľ vyhodnotiť pozitívne či negatívne skúsenosti v uplynulom období a hľadať na ich základe cestu, ako lepšie plniť svoje úlohy, resp. poslanie. „Synoda poskytuje výbornú príležitosť na stretnutie vlastne všetkých zložiek Ordinariátu. Sú tu nielen kňazi, ale aj zástupcovia vojakov, policajtov, príslušníkov väzenskej a justičnej stráže, colníkov, hasičov a záchranárov. Týždeň v Badíne prežili spoločne pri diskusiách a hľadaní východísk. S radosťou môžem konštatovať, že majú o dianie a ďalšie smerovanie Ordinariátu záujem,“ poznamenal Mons. Rábek.
Synoda bola slávnostne otvorená 3. marca 2015 v katedrále sv. Šebastiána Ordinariátu v Bratislave- Krasňanoch a ukončí sa v tej istej katedrále 1. marca 2017. Od jej začiatku z diskusií a prác vznikol súhrn tém, ktoré dostali svoje zhmotnenie vo vydaní príručky Instrumentum Laboris. Definuje situáciu, v ktorej sa nachádza služba Ordinariátu a načrtáva jeho ďalšie smerovanie v štyroch hlavných témach: život a  pôsobenie kňazov, kresťanská formácia členov Ordinariátu, budovanie farského a ordinariátneho spoločenstva, pastoračná starostlivosť o rodiny a laický apoštolát členov Ordinariátu. Príručka je v súčasnosti podkladom pre finálnu diskusiu  Synody. Z nej vznikne súbor záverečných dokumentov Synody, ktoré budú mať úroveň partikulárneho práva Ordinariátu. Čiže po schválení Ordinárom budú záväzným cirkevným zákonom pre členov Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. „Najviac oceňujem živý záujem laikov o dianie a ďalšie smerovanie Ordinariátu, ktoré vyjadrili svojím aktívnym prístupom k tvorbe a pripomienkovaniu materiálov Synody“  spokojne skonštatoval Mons. Rábek.

Generálny duchovný na záver poďakoval za priestor poskytnutý EPS, ako aj pozvanie k ďalšej spolupráci. To, že generálny duchovný plk. Marian Bodolló sa zúčastnil Synody nielen ako pozorovateľ, ale mohol aktívne vstupovať do rokovania, poukazuje na pozitívny trend spolupráce Ordinariátu a EPS v našich ozbrojených zložkách.

Ordinariát - na základe parciálnej Zmluvy o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, zriadila Svätá stolica podľa kánonického práva Ordinariát OS a OZ SR, ktorý začal svoju činnosť 1. marca 2003. Ordinariát je postavený na úroveň diecézy. Na čele ordinariátu je biskup Mons. František Rábek.

Autor: Marian Bodolló, Foto: Jozef Žiak - Dátum: 07.09.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 324


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu