Ciele a prostriedky kresťanského života - zamyslenie na 26. týždeň v roku 2017


            Cieľom ľudského života je spoločenstvo s Bohom a zbožštenie človeka. Svätí otcovia chápu spoločenstvo v širšom slova zmysle oproti západným mysliteľom. Skrze milosť v božskom živote človek dostáva podiel: „Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými“(2Pet 1,4).
            V tejto spoločnosti duch sa vštepuje do vnútorného života Svätej Trojice. Do tej nekonečnej lásky, ktorá prúdi medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým a ktorá tvorí jej jadro. Z toho pozostáva  večnosť človeka.
            V Evanjeliu zvestované „Kráľovstvo“ v spoločenstve s Bohom získa svoju plnosť. V ňom sa dostáva do cieľa   milosrdný život a láska, ktorú predstavuje zákon a proroci. Iba v spoločenstve so Svätou Trojicou je schopný človek celým srdcom, celou dušou a celou mysľou milovať Boha  a blížneho, ako seba samého.
           
Spoločenstvo medzi Bohom a človekom sa však nemôže uskutočniť bez Sprostredkovateľa. On nie je iný , ako Slovo, ktoré sa telom stalo, náš Pán Ježiš Kristus: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6). Skrze Syna sme sa stali synmi „ Synmi Božími nás učinil“ – hovorí Svätý Atanáz.  Iba v jednote s Kristom  máme jedinú možnosť, aby sme splnili svoj nadprirodzený cieľ. Duch Svätý oživuje a naplňuje v nás túto jednotu. Svätý Irenej píše: „ Skrze Ducha sa dostávame k Synovi a skrze Syna k Otcovi“.
             Skutočnosť je tá, že kresťanská duchovnosť skúma nadprirodzený život ducha, lebo Cirkev neustále zdôrazňuje vykupiteľské dielo  Ježiša Krista je východiskom a jadrom nášho duchovného života je jej  Alfou a Omegou.
   
Autor: Simon Czap - Dátum: 26.06.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu