Biblický text: Skutky apoštolov 2. kapitola


1 Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. 2 Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3 Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5 V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. 6 Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. 7 Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? 8 Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? 9 My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, 11 Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. 12 Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať? 13 Iní si však robili posmešky a hovorili: Opití sú z mladého vína. 14 Tu sa Peter spolu s Jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema! Pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si: 15 Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate; veď je iba tretia denná hodina. 16 Ide však o to, čo povedal prorok Joel: 17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. 18 V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. 19 Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu. 20 Slnko sa premení na tmu a Mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. 21 Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. 22 Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. 23 A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. 24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. 25 Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. 26 Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, 27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 28 Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. 29 Muži, bratia! Môžem vám smelo povedať aj toto: Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. 30 Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, 31 videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný napospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. 32 Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. 33 Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. 34 Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. 36 Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom. 37 Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť? 38 Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia! 41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší. 42 Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. 44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. 45 Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. 46 Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. 47 Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.
Je čas na zmenu!
Je všeobecne známe, že ľudia chcú zmeniť svoj život k lepšiemu. Kým jedni chcú zmeniť svoje stravovacie návyky, ďalší hľadajú lepšie zamestnanie, zase iní chcú zmeniť svoje bývanie. Každý z nás by rád niečo zmenil vo svojom živote. Pozoruhodné je, že aj Pán Boh túži po zmene. Jeho cieľom je, aby sme sa zlepšili my, ľudia.
V týchto dňoch slávime sviatok zoslania Ducha Svätého, inými slovami Letnice alebo Turíce. Kniha Skutkov apoštolských nám v 2. kapitole podáva svedectvo o dvoch zmenách, ktoré sa udiali počas týchto sviatkov v Jeruzaleme takmer pred dvoma tisícročiami.
Prvá veľká zmena sa udiala s učeníkmi. Učeníci uverili v Ježiša ako svojho Spasiteľa, ale boli ešte veľmi zmätení. Naplno ešte nepochopili Ježišovo poslanie na zemi. Stále boli držaní myšlienkou, či Ježiš nechcel byť len pozemským kráľom. Boli zmätení a v dôsledku toho plachí. Ešte neboli naplno presvedčení o zdieľaní evanjelia s ostatnými. Ako by aj, keď sami ešte dobre neporozumeli všetkým okolnostiam. Ale potom prišli Turíce! Učeníci boli spolu, keď ich prekvapil silný zvuk vetra a ohnivé jazyky sa usadili na ich hlavách. Všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť v cudzích jazykoch, ktoré sa nikdy predtým neučili. Následne sa zhromaždil veľký dav ľudí a všetci počúvali ako im učeníci kázali evanjelium. Apoštol Peter vstal a Duch Boží ho zmocnil a inšpiroval k tomu, aby prehovoril k trojtisícovému zástupu.
Vidíme tú zmenu, ktorá sa odohrala na Turíce? Táto udalosť znamenala mocný zásah do ich života. Už to viac neboli zmätení a ustráchaní učeníci! Teraz už úplne pochopili plán záchrany. Z bojazlivých, klátiacich sa, neistých a ustrašených stávajú sa odvážni, smelí svedkovia Toho, ktorý bol ukrižovaný, ale tretieho dňa mocne vstal z mŕtvych. Už si boli naplno istí, že treba o Ježišovi kázať verejne. Pozrime sa na Petra. Pred dvoma mesiacmi ho premkol taký veľký strach, že svojho Majstra trikrát zaprel. Ale teraz už prehovoril k davu s takou dôverou a porozumením, ako nikdy predtým.
Došlo však aj k ďalšej zmene, ktorá sa udiala na Turíce. A táto zmena bola ešte viditeľnejšia ako tá prvá, ktorá sa udiala s učeníkmi. Po Petrovej kázni uverilo 3000 ľudí a následne sa dalo pokrstiť. Nevieme veľa o týchto ľuďoch. Vieme však, že v tých dňoch bol Jeruzalem plný zástupov, pretože boli Turíce a židia oslavovali vďakyvzdanie za úrodu. Židia z celého rímskeho impéria sa zišli práve v Jeruzaleme. Zástup troch tisíc ľudí, ktorí sa dali pokrstiť, predtým neboli kresťanmi, neverili v Ježiša Krista. Za jeden deň sa zmenil celý spôsob ich nazerania na Boha, na seba, na svet, na večný život. Duch Svätý bol ten, ktorý zmenil ich srdcia. Títo ľudia už vedeli, akým smerom majú kráčať. Spoznali Ježiša. Uverili, že On je ich Záchranca.
Turíce možno teda zhrnúť do jedného slova – „zmena“. Vidíme zmenu, ktorá sa udiala v životoch učeníkov a zmena, ktorá sa uskutočnila v životoch troch tisíc pútnikov. Svet potrebuje zmenu aj dnes! Existuje mnoho ľudí, ktorí neveria v Ježiša Krista, ktorí nevedia, ako sa dostať do neba, ktorí ešte nikdy nepočuli o Ježišovi. Práve oni potrebujú od nás počuť radostné posolstvo evanjelia. Ale dnes existuje ešte veľa kresťanov, ktorí sa podobajú učeníkom spred Turíc. Mnohí sú zmätení, ustráchaní a plachí. Potrebujeme Ducha Svätého, aby prišiel a zmenil nás. Naším problémom je, že si myslíme, že nepotrebujeme zmenu. "Som v poriadku, aký som," hovoríme sami sebe. "Som pokrstený, konfirmovaný, čo ešte odo mňa chcete?“ Áno, je to pravda, sme kresťania, ale stále máme hriešne návyky, ktorých sa nevieme  zbaviť. Stále máme chvíle, keď sme sebeckí, keď nepočúvame na to, čo nám Boh hovorí v Biblii. Stále máme chvíle, kedy sa nám nedarí zdieľať našu vieru, pretože sme príliš opatrní a ustráchaní. Je pravda, že sme kresťania, ale stále je potrebné zmeniť v našom živote mnoho vecí. Ako teda na to? Ako sa zmeniť? Máme nebodaj čakať na silný závan vetra a na ohnivé jazyk ako učeníci na prvé Turíce?
Na prvé Turíce Duch Svätý prišiel priamo k učeníkom. Aj dnes by to mohol urobiť, keby chcel, ale Biblia nám hovorí, že Duch Svätý „pracuje“ iným spôsobom. Skúsenosť učeníkov s Duchom Svätým na prvé Letnice bola jednorazová akcia. Dnes Duch Svätý prichádza k nám cez tiché a pokorné zvestovanie Božieho slova. Na prvý pohľad to nevyzerá ako nič veľkolepé, ale vo vnútri nás môže dôjsť k zmene. Chcete mať viac istoty vo svojom živote? Chcete žiť v mieri s Bohom aj ľuďmi? Chcete viac porozumieť Biblii? Chcete žiť lepšie a rozumnejšie? Chcete žiť tak, ako to Boh od nás žiada? To je práve to, čo Duch Svätý robí. Urobil to zázračným, neobvyklým spôsobom na prvé Turíce. Ak budeme s Ním tráviť čas, ak Mu otvoríme svoje srdce, pozitívnu zmenu urobí aj v našom živote.
Ak by sa dal zhrnúť do jedného slova sviatok Letníc, bolo by to jedno slovo – a to slovo „zmena.“ Nech Duch Svätý teda naďalej pracuje v nás, aby nás menil k dobrému. Amen.
Autor: Ján Magyar - Dátum: 07.05.2013

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu