MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis


Študenti pri prednáške o extrémizme stíchli...

V utorok, dňa 30.4.2019 sa na Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským a na Gymnáziu v Nových Zámkoch uskutočnila prednáška o extrémizme. Názov prednášky znel „Extrémizmus- týka sa aj mňa?.” Prednášajúcim bol plukovník Marian Bodolló.
Na Gymnáziu v Nových Zámkoch sa prednášky zúčastnili študenti tretieho ročníka štvorročného gymnázia a septimy osemročného gymnázia v celkovom počte 134. Cieľom prednášky bolo poskytnúť pedagógom, ako i študentom základnú orientáciu  v probléme radikalizácie a extrémizmu, ich formách a nebezpečnosti. Preto je nevyhnutné  sústrediť pozornosť na skorú prevenciu radikalizácie a elimináciu faktorov, ktoré ju podmieňujú. Ohrození sú najmä mladí ľudia, ktorí, ako vieme, denne trávia na internete veľkú časť svojho času, a sú aj prostredníctvom jeho niektorých stránok ohrozovaní.
V prednáške zaznelo: ,,Extrémizmus možno deliť podľa rôznych kritérií. Najpodstatnejším je delenie na pravicový extrémizmus (vychádza z ideí rasizmu, fašizmu, nacizmu a neonacizmu, často nacionalizmu) a ľavicový extrémizmus (vychádza z ideí komunizmu, marxizmu a anarchizmu) a v našich spoločenských podmienkach sa možno stretnúť ešte s náboženským a ekologickým extrémizmom.“
Študentov veľmi zaujalo hnutie EMO, taktiež stíchli pri časti venovanej pravicovému extrémizmu. Ďalšou témou, ktorá bola študentom podrobne vysvetlená, bola oblasť náboženského extrémizmu a siekt.
Študentov prednáška zaujala a v krátkej diskusii zazneli otázky i od dozor konajúcich vyučujúcich. Aj generálny duchovný Marian Bodolló sa vyjadril, že bol publikom príjemne prekvapený. Skonštatoval, že prednáška by bola vhodná aj pre rodičov, ktorí tam mali počúvať, čomu všetkému sú ich teenageri vystavení, akým hrozbám a nezačali páchať takúto trestnú činnosť. Jednoducho, aby rodičia vnímali s kým sa ich deti stretávajú a čo robia.
Záverom plk. Marian Bodolló informoval študentov v prípade otázok alebo nejasností (napr. ak by sa stretli so symbolom, termínom, neštandardným správaním, o ktorom si myslia, že súvisia s radikalizáciou, či extrémizmom), tak je možné sa obrátiť na kontaktný mail: extrem@minv.sk
Prednášky sa zúčastnil aj Július Andruskó – kaplán novozámockej rímsko-katolíckej farnosti a JUDr. Katarína Jakubovich, ktorá bola iniciátorka série preventívnych prednášok pre študentov v Nových Zámkoch, ako aj Mgr. Bc. Jarmila Krochtová z odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry – MsÚ Nové Zámky.
Následne z dôvodu pozitívneho ohlasu a aktuálnosti témy, požiadal odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry Mestského úradu v Nových Zámkoch o ďalšiu prednášku pre študentov Spojenej školy na Komárňanskej ulici s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Nových Zámkoch. Prednáška sa konala za účasti viac 300 študentov v kine Mier v Nových Zámkoch, dňa 16.05.2019.

Autor: Richard Prutkay, Foto: Richard Prutkay - Dátum: 20.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 156

Konferencia "Fenomén Štefánik"

V dňoch 13.-14. mája 2019 sa v Myjave za účasti hostí z krajín V4 a Spojených štátov amerických uskutočnila konferencia s názvom „Fenomén Štefánik“, ktorou si Ústredie EPS chcelo pripomenúť a uctiť osobu generála Milana Rastislava Štefánika.

V prvej časti konferencie sa konalo stretnutie nasledovných predstaviteľov vojenských duchovných služieb V4 a USA – plk. Tamás Takács a kpt. Ferenc Szabó z Maďarska; plk. Miroslaw Wola z Poľska; pplk. Miroslav Kloubek, mjr. David Tomčík a práp. Zdeněk Peterka z Česka; plk. David L. Carr z Európskeho veliteľstva USA. Toto rokovanie poctil svojou účasťou aj Náčelník generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko, ktorý ocenil službu vojenských duchovných a poskytol cenné impulzy pre prácu duchovných v rámci jednotiek. Popri predstavení domácich vojenských duchovných služieb sa diskutovalo najmä o postavení a úlohe duchovného v rámci MKM, jeho pôsobení na morálku vojenských jednotiek.

V druhej časti konferencie účastníci navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnej obci – Košariská – a následne po pešom výstupe na Mohylu na Bradle si pietnou spomienkou uctili jeho pamiatku a dielo.

Tretiu časť konferencie tvorili prednášky vzácnych hostí: Dr. Michala  Kšiňana o osobe gen. M. R. Štefánika a jeho úlohe pri vzniku Československých légií; Dr. Pavla Kanisa, ktorý svoje rozsiahle bádanie zhrnul do filmového diela „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba.“, a ktorého časť si účastníci konferencie mali možnosť pozrieť spolu s rozborom tragickej smrti M. R. Štefánika; Dr. Ferdinanda Vrábela o ikonografii Štefánikovho pamätníka v Bratislave.

Konferencia sa ukončila ekumenickou bohoslužbou v evanjelickom kostole v Myjave, na ktorej zvesťou Božieho slova poslúžili plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR a plk. Stanislav Lipka, biskupský vikár Ordinariátu OS SR.

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 20.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 154

AVÍZO - 68. Medzinárodné stretnutie protestantských vojakov (RIMP)

Obrázok k článku
(RIMP - Rassemblement international militaire protestant)


Toto Medzinárodné stretnutie je už od roku 1951 jedinečnou príležitosťou obnovy a rastu vo viere pre kresťanov-vojakov z viac ako 20 krajín sveta vrátane Slovenska. Podujatie organizuje Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR pre všetkých profesionálnych vojakov, aj bývalých vojakov (v zálohe), pre mužov a ženy, ako aj pre príslušníkov všetkých ozbrojených zložiek (PZ, HaZZ, ZVJS).

Samotné stretnutie sa uskutoční od štvrtku 13. júna do nedele 16. júna 2019 vo Francúzsku v nádhernej Provensálskej dedinke Méjannes le Clap, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Alés. Presun autobusom z Bratislavy (Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto) začína 11.6.2019 o 10,00 hod., ukončenie cesty je taktiež v Bratislave (DK) 18.6.2019 do 04:00 hod.

Špecifickou témou podujatia v chápaní Biblie pre rok 2019 je: „Ja som cesta, pravda i život." (Jn 14,6)

Stretnutie umožňuje jej účastníkom v atmosfére rozjímania objaviť etické, morálne a duchovné hodnoty v zmysle biblických princípov aj počas života vo vojenskom prostredí.  Toto podujatie vytvára priestor, kde sa každý môže podeliť o svoje osobné skúsenosti v duchu rešpektovania práva slobody vyznania viery.
   
Organizačné pokyny:

Stretnutie sa považuje za vojenskú akciu a uskutoční sa v uniforme /všeobecne v priebehu stretnutia –
poľná rovnošata (maskáče), k nej patriaca obuv a predpísané tričko s krátkym rukávom. Počas nedele a slávnostných Bohoslužieb sa vyžaduje spoločenská služobná rovnošata (1x biela slávnostná - košeľa letná /krátky rukáv, viazanka/ a 1x zelená príp. modrá košeľa podľa príslušnosti s krátkym rukávom a s náplecníkmi, poltopánky, pokrývka hlavy - lodička)/. Pozn.: Táto ústroj je stanovená aj pre účastníkov v zálohe - bývalých PfV! Počas prepravy a vo voľnom čase je povolený civilný odev.

Účastníci podujatia budú podľa možností ubytovaní v budovách charakteru turistickej ubytovne vo viaclôžkových izbách so spoločnou sprchou a toaletou – tu je zabezpečená posteľ s posteľnou plachtou, je nutné aby každý účastník zobral so sebou aj spací vak. Je však možné, že z kapacitných dôvodov bude ubytovanie zabezpečené v stanoch.

Účastnícky poplatok, ktorý činí 160,- € je potrebné uhradiť v hotovosti určenému členovi organizačného štábu po príchode do miesta nástupu v Bratislave v deň odchodu. V cene sú zahrnuté registračné poplatky, ubytovanie, stravovanie v mieste stretnutia, doprava, poplatky za ponúkané aktivity od štvrtka do nedele podľa programu.
Stravovanie je počas cesty tam a späť individuálne. V mieste stretnutia je stravovanie zabezpečené formou plnej penzie aj s nápojmi a začína vo štvrtok večer 13. júna 2019 večerou od 18:30 hod. a končí v nedeľu 16. júna 2019 obedom do 14:30 hod..

Detailný program stretnutia bude pre účastníkom spresnený po príchode do miesta stretnutia formou bulletinu.

Účastníci stretnutia si musia uzatvoriť individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na dni 11.6.2019 – 18.6.2019 pre krajiny EU. Tento doklad spolu s preukazom o zdravotnom poistení, občianskym preukazom alebo cestovným pasom je potrebné predložiť organizátorom v deň odchodu.

Nezabudnite si pribaliť spací vak a plavky.

Pre prezentačné účely odporúčame vziať so sebou podľa vlastných možností darčekové predmety (suveníry) charakterizujúce útvar prípadne región účastníkov (odznaky, plakety, vlajky, letáky s turistickými informáciami, ...).
Podrobnejšie informácie o podujatí Vám radi poskytnú  duchovní príp. zamestnanci Úradu ekumenickej pastoračnej služby v OS SR  alebo Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Kontakty nájdete na stránke www.ustreps.sk.

Počet účastníkov je obmedzený v závislosti od počtu miest v autobuse. V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, je potrebné sa prihlásiť vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý je v prílohe týchto pokynov a zaslať ho najneskôr do 23.5.2019 v elektronickej forme na e-mailovú adresu:
david.vargaestok@mil.sk, prípadne faxom na t.č.: 0960 – 317 616
alebo na:
ingrid.tomekova@mil.sk, tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417.

O výbere účastníkov stretnutia budeme záujemcov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy záujemcu uvedenej v prihlasovacom formulári príp. telefonicky.

Ďakujeme za prejavený záujem!

Prílohy: 1 – prihlasovací formulár: (TU)

Program stretnutia a organizácia prepravy „RIMP – 2019“  v Mejannes Le Clap:
Preprava bude zabezpečená klimatizovaným autobusom. Miesto nástupu a ukončenia stretnutia - Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto (medzi OC Slimák a OC Polus City) v priestoroch Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR – Bratislava.

11.06.2019 – Zhromaždenie účastníkov v mieste nástupu je do 09:00 hod, odchod autobusom z Bratislavy do 10:00 hod na trase BA – kasárne blízko Salzburg(Rakúsko).  Príchod do klasárni blízko Salzburgu  cca o 16:00. Zloženie vecí /v kasárňach/, ubytovanie. Presun autobusom do Salzburgu na prehliadku mesta. Návrat do kasární blízko Salzburgu  do 21,30.

12.06.2019 – Raňajky,  presun do Bischofswiesenu  (Nemecko), 9,00  pešo (lanovka) The Eagles Nest - Orlie hniezdo (Nemecko) a späť,  16,00 presun do Mníchova, od 18,00 teologicko-cirkevný program s prehliadkou mesta,  o 22,30 zahájenie presunu do Méjannes Le Clap.

13.06.2019 – Na trase zastávka v meste Lyon (cca. 3 hod.). Príchod do Méjannes Le Clap  - do 14,00. O 17:00 hod. zahájenie programu organizovaného Ministerstvom obrany FR. v rámci podujatia „Rassemblement International Militaire Protestant, Méjannes-Le-Clap (RIMP) – Spoločné bohoslužby, Večer národov.

14.06.2019 – Spoločný program RIMP. Program podujatia bude účastníkom spresnený.

15.06.2019 – Spoločný program RIMP.

16.06.2019 – Spoločný program RIMP – záverčené slávnostné bohoslužby, spoločný obed. Po ukončení programu RIMP do 15:00 zahájenie presunu z Mejannes Le Clap (FR) do Umagu (Chorvátsko).

17.06.2019 – Celodenná zastávka s prehliadkou mesta a kúpaním pri mori. Do 18:00  hod. presun Umag – Bratislava.

18.06.2019 – príchod na Slovensko do 04:00 hod.

UPOZORŇUJEME, ŽE TRASA SA MÔŽE Z ORGANIZAČNÝCH DÔVODOV POZMENIŤ!
 

Autor: ustreps, Foto: internet - Dátum: 10.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 352

Pietne spomienkové slávnosti 100. výročia úmrtia M.R.Štefánika

V deň od uplynutia 100 rokov od tragickej smrti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika sa konali na Košariskách pietne spomienkové udalosti.

Na úvod dňa bola predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom a starostom Košarísk Štefanom Antolom odhalená maketa Mohyly na Bradle. Táto maketa je zaujímavá tým, že na nej sú aj Braillovým písmom zaznamenané údaje o samotnej mohyle a M.R. Štefánkovi.

V evanjelickom kostole v Košariskách cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepastné sa konali Spomienkové služby Božie pri 100. výročí tragickej smrti gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Na úvod služieb Božích vpochodovala čestná stráž so slovenskou zástavou so sprievodnou hymnickou piesňou Hoj vlasť moja. Po nej nasledovala štátna hymna a privítanie prítomných domácou farárkou cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné Zuzanou Durcovou. Priebeh služieb Božích sprevádzal kantor Janko Siroma spolu s Hudbou Ministerstva vnútra SR pod vedením riaditeľa Petra Saňku a šefdirigentom bol por. Štefan Bugala. Liturgiou poslúžili biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a duchovní Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR: plk. Marian Bodolló, plk. Milan Petrula, mjr. Ján Paciga a kpt. Viktor Sabo. Slávnostným kazateľom služieb Božích bol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko. V kázni Slova Božieho vyzdvihol službu Milana Rastislava Štefánika a jeho odhodlanie a zapálenie pre svoje úlohy. Milan Rastislav Štefánik vo svojej Novej zmluve mal zvýraznený biblický verš z Markovho evanjelia: Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. (Mk 10,45) Pán Ježiš slúžil svojim bratom a sestrám pre ktorých prišiel na svet a v týchto slovách videl svoju službu aj syn evanjelického farára svojmu milovanému národu. Počas služieb Božích sa prihovorili aj Predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Ján Juran a nakoniec bývalou starostkou Annou Abramovičovou bola predstavená aj kreslená publikácia – komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Svojím programom služby Božie obohatili Mužský spevácky spevokol z cirkevného zboru ECAV Brezová pod Bradlom a Zvonkohra Košariská – Priepasné. Obe hudobné telesá viedol dirigent Vladimír Húska.
Po spomienkových službách Božích program pokračoval na nádvorí Múzea Milana Rastislava Štefánika kladením vencov a zapálení pochodní. Na tomto pietnom akte sa prihovoril starosta obce Košariská Štefan Antol a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a taktiež aj jedna z autoriek komiksu Nina Abramovičová. Následne po uložení vencov pokračovali účastníci pietnej spomienky fakľovým pochodom z Košarísk ku Mohyle M. R. Štefánika na Bradle, kde nasledoval pripravený program.

Na Mohyle nad Bradlom preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Armády Českej republiky a Francúzskej armády a pietnym aktom spojeným s kladením vencov, zaznela hymna Slovenskej republiky v podaní Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Počas nej boli vypálené delostrelecké salvy. Na spomienkových slávnostiach na Mohyle sa zúčastnili najvyšší štátni predstavitelia – prezident SR Andrej Kiska, predseda vlády Peter Pellegrini, a predseda Národnej rady SR Andrej Danko so svojimi príhovormi. Kultúrnymi časťami spomienky vystúpili spevácke teleso Danubius octet Singers a Mužský spevácky spevokol ECAV Brazová pod Bradlom.  Duchovným slovom sa z Mohyly prítomným prihovoril aj biskup Západného dištriktu Ján Hroboň.

V Brezovej pod Bradlom v popoludňajších hodinách na námestí sa odohrával sprievodný program pozostávajúci z vystúpení folklórneho súboru Brezová a orchestra ľudových nástrojov RTVS pod vedením Miroslava Dudíka. V kultúrnom dome bola predstavená poštová známka Československých légií a  M. R. Štefánika ako aj eurobankovka s nulovou nominálnou hodnotou v Národnom dome.
Večer vystúpila so svojim koncertom Jana Kirschner v Brezovej pod Bradlom a v evanjelickom kostole na Košariskách sa bolo predstavenie pásma slova a hudby Štátnej opery z Banskej Bystrice.


* gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik (* 21. júl 1880, Košariská, Rakúsko-Uhorsko – † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji) bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení ČSR. Štefánik bol podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR. Dňa 23. apríla 1990 bol schválený Zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách M. R. Štefánika, ktorý oficiálne uznal, že „sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“. Na jeho počesť bolo pomenované štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Kríž Milana Rastislava Štefánika, ako aj medzinárodné letisko v Bratislave, Akadémia Ozbrojených síl SR, železničná trať a veľké množstvo ulíc, námestí, škôl atď.

Autor: Milan Bartko, Foto: Jana Nunvářová - Dátum: 07.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 327

Ekumenické bohoslužby v Evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom

Obrázok k článku
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika - MRŠ sa konali 4.mája 2019 Ekumenické Bohoslužby v Evanjelickom kostole v Brezová pod Bradlom.
Bohoslužby boli skrášlené piesňou „O Štefánikovi“, ktorú zaspieval miestny ženský cirkevný spevokol. Báseň od Rudyarta Kiplinga s názvom „Keď“ predniesli  dvaja mládenci z miestneho cirkevného zboru. 
Na Bohoslužbách sa zaspievali dve piesne z Evanjelického spevníka. Jedna z nich bola obľúbená pieseň MRŠ. Druhá pieseň bola hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“.
Počas bohoslužieb sa prihovorili duchovní pôsobiaci v OS a OZ SR.
Duchovný Pravoslávnej cirkvi mjr. Mgr. Vladimír Varga vyzdvihol obetavý život MRŠ.  Duchovný Rímsko katolíckej cirkvi plk. PaedDr. ThLic. Mgr. Stanislav Lipka  sa zameral na dôležitosť spomínania na veľkých ľudí, medzi ktorých patril aj MRŠ a duchovný Evanjelickej cirkvi a.v.  kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD. zdôraznil dôležitosť hesla MRŠ „Veriť, milovať, pracovať“ pre život každého veriaceho človeka.
Náčelník generálneho štábu generálporučík Ing. Daniel Zmeko na záver poďakoval zborovej Evanjelickej farárke Mgr. Lívii Lichancovej za príprahu Bohoslužieb.  Na Bohoslužbách boli prítomní bývalí náčelníci generálneho štábu, predstavitelia  Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, predstavitelia mesta Brezová pod Bradlom.
Bohoslužby napriek tomu, že boli krátke, boli veľmi bohaté svojím programom.

Autor: Ondrej Rišiaň, Foto: ustreps - Dátum: 06.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 279

Otec a syn V.

Po piatykrát zorganizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR stretnutie Otcovia a synovia na víkendovke v Janoškovom dome ( okr. Liptovský Mikuláš ) od 26. ˗ 28.4.2019. Zraz účastníkov bol v piatok podvečer. Dohromady ich bolo dvadsaťdeväť ˗ z toho šestnásť synov a trinásť mužov. Po ubytovaní a spoločnej večeri začala večerná téma so zamyslením nad slovami listu Jakubovho 2, 5- 13 : ,, 5 Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? 6 Ale vy ste znevážili chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? 7 Či sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? 8 Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte. 9 Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. 10 Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. 11 Veď Ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. 12 Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. 13 Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom.

Druhý deň v sobotu, napriek nepriaznivému počasiu- mrholeniu a zime bola podniknutá niekoľkohodinová túra cez horu do Dovalova a späť. Na vrchole hory ako správni vlastenci zaspievali všetci slovenskú hymnu. Tentoraz ani jeden pár počasie neodradilo, hoci tam boli mali juniori začínajúci šiestym rokom života, ani jeden z párov nebol otrávený alebo sklamaný. Po obede nastala chvíľa, kedy otcovia so synmi museli ako dvojica predviesť svoju zručnosť pri zostrojovaní provizórnej panvice, na ktorej mali uvariť vajíčko nad horiacimi šiškami. Išlo o zostrojenie šesťhrana z vetiev vŕby alebo liesky, na ktorý sa mal upevniť alobal.  Na jeho jednotlivé hrany sa priviazali meter dlhé špagáty, ktoré mali šiesti potom nad ohňom držať.  Podeň sa naložili šišky, a pomaly sa šesťhran s rozbitým surovým vajcom spúšťal ponad oheň. Chcelo to cit a koordináciu. Túto pomerne náročnú disciplínu na čas a techniku nevzdal nikto, no iba dvom šesťčlenným skupinám  zo štyroch sa podarilo úlohu splniť. Opäť aj tí, ktorí nemajú technické vzdelanie boli sami sebou prekvapení, k čomu ich dokáže kolektív ostatných mužov vybudiť. Po zvládnutej disciplíne všetci využili priazeň počasia ku grilovaniu slaniny a špekačiek. Po večeri bol dobrý čas na rozhovory. Kresťanský animátor Vojtech Sirkovský pripravil pre otcov a synov tému, nad ktorou mali otcovia spolu so synmi premýšľať- ,, Aký som otec?, čo chcem, aby bolo z môjho syna?“

Nedeľa už tradične patrila nielen baleniu, no najmä službám Božím. Počas kázne,  zazneli tieto slová: ,,sme po udalostiach Veľkej noci. Mária ako žena prišla k učeníkom a povedala: Videla som Pána! Kresťanstvo neznačí niečo vedieť o Bohu, ale kresťanstvo znamená poznať Ho. Neznačí viesť o Ňom diskusiu, ale stretnúť Ho. To značí istota vedenia, že Ježiš žije. Dokážeš to smelo ako chlap a správny kresťan povedať aj ostatným a nebáť sa výsmechu a predsudkov?“

Preto na záver stretnutia nebolo vôbec nutné položiť otázku, či takéto stretnutia majú zmysel. Naopak, opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité sa stretnúť znovu na jeseň.

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 29.04.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 572

Veľký piatok v ekumenickom duchu

Obrázok k článku
Posolstvo veľkonočných sviatkov spája všetky kresťanské cirkvi. Aj v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok sme mohli túto jednotu spoločne zažiť na ekumenických službách Božích vo Veľký piatok 19. apríla 2019.
Preniesli sme sa cez obzor času, aby sme sa stali účastníkmi Ježišovho pašiového príbehu. V čítaní Pašií sa striedali farári z referátu ekumenickej pastoračnej služby a referátu katolíckej duchovnej služby: kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš a kpt. PaedDr. Peter Halkoci.  Odsúdení zo stredného stupňa stráženia si mohli spoločne sprítomniť udalosť, ktorá sa stala pred necelými dvetisíc rokmi. Udalosť týkajúcu sa všetkých bez ohľadu na náboženskú príslušnosť a aktualizovať jej posolstvo vo svojom živote.

Autor: Ľubomír Kordoš, Foto: internet - Dátum: 26.04.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 325

Duchovné cvičenia zamerané na pôst

Duchovní a zamestnanci ekumenickej pastoračnej služby  sa raz ročne stretávajú na tzv. duchovných cvičeniach, aby sa spolu zdieľali, povzbudzovali i „napomenuli“, ak by bolo treba, ale hlavne aby sa utvrdili vo viere a spoločnom zápase o záchranu duší príslušníkov ozbrojených zložiek štátu. Tentoraz sa v dňoch 9. -12. apríla 2019 zišli v zariadení MV SR - CÚZ v Krupine – Tepličky, kde ich v stredu navštívil novozvolený generálny biskup dp. Ivan Eľko. Jemu vlastným spôsobom predostrel účastníkom stretnutia svoj pohľad na pôst, pričom išiel príkladom a sám sa postavil pod autoritu Písma. Vo svojom príhovore zdôrazňoval: Musíme v sebe potláčať svoju prirodzenú náklonnosť k „sebastrednosti“ a uprednostňovať  to Božie – podľa známej výpovede Jána Krstiteľa o Kristovi: On musí rásť a ja sa umenšovať. Jeho rekolekcie s nami nás silno oslovili a povzbudili k úprimnejšiemu životu pred Bohom i ľuďmi.
Vo štvrtok k nám prišiel vysokoškolský profesor Pavel Procházka z Katedry teológie a katechetiky  PF UMB, aby nás uviedol do teológie kresťanskej etiky a venoval sa aj otázkam pastorizácie veriacich v globalizujúcom sa svete.
Vo zvyšnom čase sme sa venovali konkrétnym problémom našej práce a precvičili sme si aj prípravu kázní reflektujúc na Veľkonočné udalosti a zazneli aj prednášky duchovných EPS na jednotlivé etické hodnoty a cnosti.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Filip Chyba - Dátum: 15.04.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 541

AVÍZO - Medzinárodná konferencia "Fenomén Štefánik"

Obrázok k článku Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Fenomén Štefánik“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14. mája 2019.

Program konferencie:

13.5.2019 - Výstup na Mohylu (Košariská; Mohyla na Bradle;)

• do 15,30 hod - príchod do Košarísk
• 15,30 - 16,00 hod - prijatie starostom Košarísk v múzeu M. R. Štefánika
• 16,00 - 18,00 hod - výstup na Mohylu
• 18,00 - 18,30 hod - pietny akt, kladenie vencov, prejavy, zapálenie vatry, ukončenie

14.5.2019 – Prednášky (Hotel Štefánik, Myjava)

• 08,30 - 09,00 hod  - zahájenie konferencie
• 09,00 - 10,00 hod  - prednáška: M. R. Štefánik a Československé légie
                                      Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD.
• 10,00 - 10,15 hod - diskusia
• 10,15 - 10,30 hod - občerstvenie
• 10,30 - 11,30 hod-  rozbor filmového diela: „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba.“
                                PhDr. Pavol Kanis, CSc.
• 11,30 - 11,45 hod - diskusia
• 11,45 - 12,00 hod - občerstvenie
• 12,00 - 13,00 hod - prednáška: Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave
                                PhDr. Ferdinand Vrábel
• 13,00 - 13,15 hod - diskusia
• 13,30 - 14,30 hod - obed
• 14,30 - 15,00 hod  - presun do kostola ECAV Myjava
• 15,00 - 16,00 hod - ekumenická bohoslužba, kostol ECAV Myjava, oficiálne ukončenie konferencie

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 08.04.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 660

AVÍZO - Letný biblický tábor

Obrázok k článku
Letný biblický tábor je určený pre deti príslušníkov (aj bývalých) a zamestnancov OS SR, PZ SR, ZVJS SR. Je zameraný na posilnenie kresťanského povedomia mládeže v duchu ekumenických zásad. Zároveň chceme prežiť aj spoločné chvíle pri športových, turistických, náučno-poznávacích a kultúrnych akciách.

LBT organizujeme v prekrásnom prostredí rekreačného zariadenia Predhorie v obci Pružina v termíne 17. - 24. augusta 2019. LBT, sa môžu zúčastniť deti vo veku od 11 – 17 rokov / v deň nástupu musí dovŕšiť 11. rok života a nesmie dovŕšiť 18. rok života/. Maximálny počet účastníkov je 40.

Dieťa sa stáva záväzne prihlásené na LBT pri odovzdaní (odoslaní) prihlášky najneskôr však do 1. augusta 2019. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať poštou na adresu Ústredia EPS alebo mailom na adresu david.vargaestok@mil.sk. Všetky podrobné informácie a prihlášku nájdete - (TU)

Cena za pobyt v LBT je 120,- €. V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté ubytovanie a miestna daň za ubytovanie, stravovanie 5x denne, denný pitný režim, non-stop služby inštruktorov, zdravotníka, organizátorov, materiál  na aktivity a ceny do súťaží. Dopravu do/z LBT zabezpečujú rodičia /resp. zákonní zástupcovia/ účastníka.

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 08.04.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 559

AVÍZO - Vojenský pochod - III. ročník DUCHOVNE PO STOPÁCH HRDINOV SNP

Obrázok k článku
     V súlade so Smernicou o príprave Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2019 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) organizuje III. ročník pochodu „Duchovne po stopách hrdinov SNP“, ktorý v tento rok povedie od Obišoviec do Rožňavy pod vedením duchovných ekumenickej pastoračnej služby.

     Na toto podujatie pozývame predovšetkým príslušníkov a zamestnancov silových zložiek SR. Vítaní sú všetci, ktorí si okrem schopnosti zvládnuť náročnú trasu pochodu  prinesú aj ochotu zamýšľať sa nad odkazom hrdinov SNP a pri jednotlivých zastávkach rozjímať nad etickými hodnotami, ktoré vyvierajú z biblického učenia a viery v Boha. Vojenský pochod EPS organizuje v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, mestskou a obecnou samosprávou, školami po trase pochodu a angažovanými obyvateľmi miest a obcí, aby sme si spoločne pripomenuli mená a osudy tých, ktorí nasadili svoje životy za slobodu a svojbytnosť svojich národov. 
     Zároveň EPS touto aktivitou chce napomôcť k vytváraniu dobrých vzťahov medzi príslušníkmi ozbrojených zložiek SR a civilným sektorom a poskytnúť dostatok impulzov pre ich ďalší rozvoj na prospech zveľaďovania duchovných, etických a morálnych hodnôt ľudu našej krajiny.

Termín pochodu:  22.-24.05.2019

Trasa pochodu: Obišovce - Košice – Moldava nad Bodvou - Rožňava  (celková dĺžka - 88 km)

Pre zabezpečenie stravy určujeme účastnícky poplatok vo výške 20 €, ktorý účastníci uhradia pri úvodnej registrácii u VÚ 7945 - Prápor RCHBO Rožňava
Maximálny počet prihlásených účastníkov je 100.
Ubytovanie - každý účastník musí mať spací vak a karimatku, ubytovanie v škole a v priestoroch kultúrneho domu.
Prevoz väčšej batožiny medzi jednotlivými úsekmi bude zabezpečený.
Zraz účastníkov pochodu je v Rožňave v priestoroch Práporu RCHBO (Šafárikova 109, Rožňava), kde je zabezpečené aj parkovanie osobných motorových vozidiel. Požiadavku na parkovanie je potrebné uviesť v prihlasovacom formulári.


Program pochodu:

22.05.2019

- do 7,45 zraz účastníkov, VÚ 7945 - Prápor RCHBO, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava,  
- do 8,15 admin, organizačné pokyny,
- od 08,15 – 9,25 presun autobusmi Rožňava – Moldava nad Bodvou – Košice – Obišovce (pamätník padlým partizánom v 2. sv. vojne),

1. deň pochodu na trase: OBIŠOVCE – KOŠICE cca  24 km
- OBIŠOVCE – KYSAK po ceste cca  1 km (čas 15 min.)  cca 10,00 – 10,15
- KYSAK (po červenej) - PRIELOHY cca 7 km (čas 2,15), cca 10,15 – 12,30
- PRIELOHY –  S.REPY – KRÁĽ. STUDŇA  – JÁNOŠOVÁ LÚKA cca 6 km (čas 1,40), cca 12,45 – 14,25         
- STUDENÝ OBED (každú účastník vo vlastnej réžii) – cca 14,25 -15,00
- JÁNOŠOVÁ LÚKA – NAD KAVEČANMI – KAVEČANY – NAD SUCHOU DOLINOU – ŠTADIÓN  LOKOMOTÍVY KOŠICE cca 9 km (čas 2,10), cca 15,00 – 17,10
- ŠTADIÓN LOKOMOTÍVY KOŠICE – Evanjelické gymnázium Škultétyho 10, Košice 2,6 km ( čas 30 min.), cca 17,10 – 17,45
- ubytovanie, večera 18,00 hod. (bude zabezpečená teplá večera)

23.05.2019

- 6,45 – 7,15 raňajky, Evanjelické gymnázium Košice, Škultétyho 10 (budú zabezpečené teplé raňajky)
- do 7,55 presun k Pamätníku neznámeho protifašistického bojovníka na Štúrovej ulici CCA 1,6 KM
- od 08,00 – 08,15 kladenie vencov pri pamätníku, príhovor
- do 08,30 – presun do ECAV kostola na Mlynskej ul.
- 08,35 – 09,00 krátka bohoslužba 
- do 9,15 presun na žst Košice
- 9,23 – 9,40 presun vlakom na trase Košice – Moldava nad Bodvou (R 82 German)

2. deň pochodu na trase: MOLDAVA NAD BODVOU – ŠTÓS cca  35 km
- MOLDAVA NAD BODVOU – DEBRAĎ 7 km , (čas 1,20), cca 09,45 – 11,05
- DEBRAĎ - MEDZEV cca 11,6 km (čas 2,30), cca 11,05 – 13,20
- OBED v Medzeve ... 13,20 - 14,00 (bude zabezpečený teplý obed)
- MEDZEV – sedlo JEDĽOVEC – PRÍPORČIE – ŠTÓS kúpele cca 15,5 km (čas 4,45), cca  14,00-18,40     Kladenie vencov Štós Kúpele - pamätná tabuľa Laco Novomestský
- ŠTÓS KÚPELE – ŠTÓS cca 1,7 km (čas 30 min) reál 18,40 – 19,10
- ubytovanie kultúrny dom Štós,  večera 19,10-20,00 (bude zabezpečená teplá večera)

24.05.2019

- 6,45 – 7,25 raňajky, Kultúrny dom Štós (budú zabezpečené teplé raňajky)
- 7,30 - 8,00 bohoslužba kostol ECAV Štós, položenie venca k pamätníku, príhovor starostu, modlitba

3. deň pochodu na trase: ŠTÓS – ROŽŇAVA cca 28,5km  
- ŠTÓS – ŠTÓS KÚPELE – SMOLNÍK  6,9 km , (čas 2,05), cca 08,00 – 09,35 hod
- SMOLNÍK – ÚHORNÁ v.n. – UHORNIANSKÉ SEDLO cca 8,5 km (čas 2,25), cca 09,35 – 12,00
- OBED (bude zabezpečený studený obed – dovoz VÚ 7945 Rožňava, 12,00 – 12,30
- ÚHORNIANSKÉ SEDLO – PAČA – ODBOČKA NA PAČU - ROŽŇAVA 12,1 km (čas 3,10), cca  12,30-16,00
- 16,00 - 16,25 Kladenie vencov Pamätník osloboditeľov v parku pred základnou školou na Zlatej ulici
- do 16,35 presun do kasárni VÚ 7945 Rožňava, ukončenie 3. ročníka pochodu.
Pitný režim počas raňajok, obeda a večere bude zabezpečený, na trasu pochodov je nutné vziať dostatok tekutín.
     Záujemcovia o túto aktivitu nech vyplnia záväzný prihlasovací formulár, ktorý je súčasťou týchto pokynov (TU) a zašlú ho najneskôr do 13.5.2019 na jednu z kontaktných adries podľa príslušnosti. Upozorňujeme, že počet účastníkov môže byť limitovaný.

Kontaktné adresy:
- Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, email david.vargaestok@mil.sk  kontaktná osoba kpt. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK, tel. 0903 480 413, 0960 317 620, fax 0960 317 619
- Úrad ekumenickej pastoračnej služby GŠ OS SR, e-mail ingrid.tomekova@mil.sk  tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417

Viac informácii, prípadne odpovede na otázky  môžu záujemcovia získať aj na telefónnych číslach duchovných EPS, prípadne zamestnancov Ústredia EPS, ktoré nájdete na stránke www.ustreps.sk v kontaktoch.

Autor: UstrEPS, Foto: UstrEPS - Dátum: 03.04.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 1148

Generálny riaditeľ ZVJS ocenil duchovných EPS

Dňa 25. 03. 2019 boli ocenení generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milanom Ivanom duchovní Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR
pplk. Mgr. Ján Šefčík – Čestná medaila zboru II. stupňa a kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš – Čestná medaila zboru III. Stupňa.

Ocenenia získali za príkladnú prezentáciu duchovnej služby väzenských duchovných na verejných podujatiach organizovaných Ústredím ekumenickej a pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, medzi príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj medzi obvinenými a odsúdenými.

Autor: Ján Šefčík, Foto: kancelária GR ZVJS - Dátum: 26.03.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 664

Odovzdanie humanitárnej pomoci v Afganistane

Dňa 27. februára 2019 bola v priestoroch Veliteľstva TAAC-North – Kemp Marmal v Mazar-e-Sharif v Afganistane príslušníkmi 9. SLOVCON RS kpt. Ing. Jánom REPASKÝM a nrtm. Ivanom HANTÁKOM odovzdaná humanitárna pomoc zo Slovenska. Školské uniformy pre základnú školu v Mazar-e-Sharif  prevzal riaditeľ školstva okresu NahriSahi  p. Mohd Shuaib Rahmani. Odovzdanie školských uniforiem pre žiakov základnej školy v  Mazar-e-Sharif  je zavŕšením jednej úspešnej etapy pomoci Afganskému obyvateľstvu v oblasti školstva a vzdelávania. Pomoc pre základnú školu v  Mazar-e-Sharif  v Afganistane je dlhodobým projektom. Ako informoval koordinátor humanitárnej pomoci v miestach pôsobenia OS SR Ing. Milan Gajdoš: „Iniciátorom a motorom projektu výstavby školy je doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. MPH, Afganec, žijúci od svojich štúdii na Slovensku, úspešný parazitológ, pôsobiaci na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. S pomocou miestnej Afganskej vlády (ktorá poskytla pozemok) a z finančných prostriedkov vlastných a jeho rodiny, bola na prelome r. 2013/2014 začatá výstavba základnej školy. V septembri 2014 sa do projektu finančnou zbierkou zapojili aj slovenskí vojaci pod vedením pplk. Ing. Petra Michlíka, pôsobiaceho v rámci misie ISAF v Kandaháre. Škola bola otvorená 30. marca 2016 v provizórnych podmienkach – bez 1. poschodia. V roku 2016 sa do projektu na žiadosť doc. Jaliliho zaangažovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, ktoré dlhodobo organizuje humanitárnu pomoc v miestach pôsobenia Ozbrojených síl SR, vrátane Afganistanu. Spoločným úsilím sa do podpory výstavby školy postupne zapojilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V súvislosti s konferenciou o pomoci Afganistanu, ktorá sa konala v Bruseli v októbri 2016 sa MZVaEZ rozhodlo poskytnúť finančné prostriedky v hodnote 50 000,- eur na výstavbu 1. poschodia a zastrešenie budovy školy. V marci 2018 sme hľadali možnosti konkrétnej pomoci pre 400 žiakov školy. Ako najvhodnejšie sa nám javilo poslať Afganským žiakom rovnošaty zo Slovenska. V apríli 2018 bola pastoračná návšteva generálneho duchovného plk. ThDr. Mariana Bodolló v Afganistane u príslušníkov OS SR pôsobiacich v operácii Resolute Support využitá aj na stretnutie so zástupcami základnej školy, ktorí akceptovali návrh vzoru školskej rovnošaty aj látku z ktorej mala byť ušitá. Následne bol zahájený proces pre úspešné poskytnutie humanitárnej pomoci SR do zahraničia. Obstaranie školských uniforiem v počte 540 ks zabezpečilo Ústredie EPS, 245 ks dievčenských uniforiem v hodnote 9 996 EUR z vlastných prostriedkov a 295 ks chlapčenských uniforiem z finančných prostriedkov MZVaEZ SR vo výške 12 036 EUR, prevedených rozpočtovým opatrením do kapitoly MO SR, podprogram 05TOB. Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave 14. decembra 2018, za účasti predstaviteľov rezortov obrany, zahraničných vecí a vnútra prevzal humanitárnu pomoc Nasir Jalili. Materiálna pomoc bola dňa 18.decembra 2018 prepravená leteckým prostriedkom MV SR do operácie Resolute Support (RS) v Afganistane s využitím prepravnej kapacity návštevy MiO SR príslušníkov OS SR. Prepravu do Mazar-e-Sharif na Nemeckú základňu skoordinovali príslušníci OS SR v spolupráci s Nemeckým Bundeswerom, prepravu zabezpečili prostriedkami NATO. Afganistan je krajina s najnižšou úrovňou vzdelania, v podpore výučby na uvedenej škole by sme chceli pokračovať aj v roku 2019.

Autor: ustreps, Foto: OS SR - Dátum: 15.03.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 657

Koncert "Očami srdca" vol. 1

V obrovskom pretlaku ponúk, ktorý poskytol tohtoročný 8. Marec, predsa polstovka poslucháčov im odolala a prijala pozvanie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR do Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave, na jedinečný klavírny recitál bieloruskej klavírnej virtuózky Natalie Sklarenko. Pred jej vystúpením sa poslucháčom prihovoril generálny duchovný plk. Marian Bodolló. V jeho príhovore bola zdôraznená prepojenosť umenia a viery, no najmä ju reflektoval v súčasnom pôstnom období.  Potom už zazneli skladby z diela P.I Čajkovského z cyklu Ročné obdobia Op.37a:

Január: Pri krbe
Február: Fašiangy
Marec: Pieseň škovránka
Apríl: Snežienka
Máj: Biele noci
Jún: Barkarola
Júl: Pieseň kosca
August: Žatva
September: Poľovačka
Október: Jesenná pieseň
November: Ruská trojka
December: Vianoce

Viac ako hodinové sólo bolo strhujúcim zážitkom, ktoré miestami, ako okomentovala jedna z poslucháčok: ,,...v určitých momentoch sa mi chcelo aplaudovať uprostred bravúrne zvládnutých pasáží. ...a úžasne sa mi podarilo dobiť ,baterky´ po namáhavom týždni. “ A čo na to samotní organizátori? Hovorí riaditeľ správy Ústredia EPS a tvorca ušľachtilej myšlienky Ing. Milan Gajdoš: ,,Na to, že sa jedná o pilotný projekt, ktorý sa len dostáva do povedomia, sme spokojní. Ohlasy divákov sú viac ako pozitívne, prisľúbili účasť aj na ďalších klavírnych cykloch. Takže ideme do toho s nádejou, že to má zmysel.“  Nadviažuc na jeho slová, už teraz upozorňujeme na ďalšie koncerty charitatívneho cyklu Očami srdca:

Piatok 28. jún 2019
Program: Franz Liszt

Piatok 20. september 2019
Program: Sergej Vasilievič Rachmaninov 

Štvrtok 28. november 2019
Program: Peter Iljič Čajkovskij

Už teraz sa tešíme sa na všetkých, ktorí prijmú naše pozvanie a svojou štedrosťou prispejú na humanitárnu pomoc v miestach pôsobenia našich vojakov v zahraničí. Na záver patrí veľké poďakovanie za ochotu a nasadenie Ing. Jánovi Jurášovi ako moderátorovi, tak aj propagátorovi daného projektu.

Autor: ustreps, Foto: Pavol Vitko - Dátum: 11.03.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 704

ECAV na Slovensku vyslala do PZ SR ďalšieho duchovného

Rady Policajného zboru SR rozšíri ďalší duchovný ekumenickej pastoračnej služby (EPS). V aule evanjelickej bohosloveckej fakulty (EBF UK) bol včera generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. Ivanom Eľkom slávnostne uvedený do duchovnej služby v ozbrojených zboroch evanjelický farár npor. Mgr. Milan Bartko. Pri tejto príležitosti ho prišli pozdraviť predstavitelia a kolegovia z Ústredia  EPS OS SR a OZ SR a rezortných úradov EPS ako aj ďalší vysokí predstavitelia dotknutých inštitúcií či vedúci funkcionári z rezortu vnútra. Inštalačnú bohoslužbu uviedol riaditeľ  Úradu EPS MV SR pplk. Milan Petrula a po úvodnej liturgii sa k vysielanému kňazovi prihovoril generálny biskup na základe slov biblickej postavy - Ján Krstiteľa. Tento dávny prorok, ktorý pôsobil v Judei ešte pred verejným vystúpením Ježiša Krista, kázal krst pokánia.  Vojakom dal radu, ktorá má svoje nadčasové etické opodstatnenie: „Nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde.“  Generálny biskup postavil tento princíp „ne-sebastrednosti“ a potierania svojho egoizmu do pozornosti novému duchovnému pracovníkovi, aby bol v láskavom duchu morálnym príkladom a „robil tak cestu“ novej dobe, v ktorej, tak veríme, sa národ opäť vráti k väčšej dôvere k ozbrojeným zložkám nášho štátu. Potom nového duchovného po predpísanom sľube oficiálne vyhlásil za duchovného EPS a generálny duchovný plk. Marian Bodolló mu odovzdal dekrét o menovaní  do radov  duchovných Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Policajného duchovného po pozdravení jeho novým nadriadeným pplk. Milanom Petrulom oslovila aj  rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská a k slávnostnému auditóriu sa prihovoril tiež  dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Milan Jurík.
Po slávnostnej bohoslužbe mali účastníci možnosť zotrvať v priateľských rozhovoroch počas  pohostenia pri prestretom stole.   

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 22.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 867

Návšteva myjavského regiónu

Dňa 12. Februára 2019 sa v Senici na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Senici začala vizitácia a zároveň pastoračná návšteva policajnej duchovnej kpt. Júlie Štofanovej nadriadenými, generálnym duchovným  plk. Marianom Bodolló  a riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pplk. Milanom Petrulom.
V úvode na pozvanie Krajského riaditeľa policajného zboru  v Trnave pplk. Patrika Kupca v rámci výjazdovej porady kraja a okresných riaditeľstiev dostali duchovní EPS priestor informovať o tohtoročných plánovaných aktivitách Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Na okresnom riaditeľstve PZ v Senici boli duchovní prijatí  riaditeľom odboru poriadkovej polície mjr. Jurajom Eliášom  a tiež vedúcou centra podpory ORPZ v Senici Mgr. Zuzanou Škápikovou.
Po stretnutí s príslušníkmi policajného zboru sa presunuli do sídla úradu Myjavského seniorátu ku seniorovi  Miroslavovi Hvožďarovi.  Vo vzájomnom rozhovore sa informovali o veľmi dobrej spolupráci seniorátu a služby policajnej duchovnej. Boli načrtnuté aj tohtoročné plány v súvislosti so 100. výročím úmrtia M.R.Štefánika a podujatiami, ktoré budú  v rámci seniorátu pri tejto spomienke  prebiehať.
Na záver v rámci plánovaného programu duchovní EPS navštívili Hasičskú stanicu na Myjave. Prijal ich veliteľ mjr. Ján Hanzlíček, ktorý ich oboznámil s prácou  hasičov v tejto oblasti a  bolo to príjemným zavŕšením dňa naplneného spoločnými rozhovormi.

Autor: Júlia Štofanová, Foto: Júlia Štofanová - Dátum: 15.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 712

AVÍZO - Charitatívny koncert

Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na Charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2019 o 18:00 hod. v Pállfyho paláci (Zámocká 47) v Bratislave.

Koncert je organizovaný na podporu humanitárnych aktivít v miestach pôsobenia OS SR v Bosne a Hercegovine.

Bližšie informácie na plagáte alebo u riaditeľ správy Ústredia EPS – Ing. Milana Gajdoša na t.č. 0903 824 593.

Autor: ueps, Foto: ueps - Dátum: 15.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 687

Národný týždeň manželstva

Obrázok k článku
HRAJME SA!

Týždeň od 11. do 17. februára je Národným týždňom manželstva.

Cieľom tohto týždňa je podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre náš život tu na zemi. Spokojné manželstvo nie je samozrejmosť a vzťah, ktorý máme by sme sa mali snažiť budovať a rozvíjať.
Lebo ako hovorí Biblický Kazateľ: "Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu.  Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol.  Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zahreje?  Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne." (Kazateľ 4.kapitola verše 9-11)

Život je niekedy ťažký. Dokonca príliš ťažký pre jedného.
Aj preto je fajn, že v manželstve sú na všetko dvaja. Keď jeden už nevládze, druhý práve vtedy zatiahne... a v lepšom prípade ešte aj ponúkne svoje rameno, o ktoré sa ten prvý môže oprieť. Takto ľahšie preplávajú aj náročnými situáciami. Čo však vtedy, keď už sú obaja takí unavení alebo preťažení, že si nie sú istí, či je možné oprieť sa o toho druhého, či by prídel starostí jedného nespôsobil “exitus” tomu druhému ...?

Reklama by povedala: “Tak si dáme DELI!”
Nemusíte hneď siahnuť presne po tejto čokoládke, každopádne malé zastavenie, či občerstvovacia prestávka určite vzťahu prospeje.
A čo je ešte lepšie - nemusíme čakať, až sa náš vzťah ocitne v stave krajnej núdze, môžeme takýto manéver zaradiť do svojho programu preventívne oveľa skôr.
Odborníci radia, že na uvoľnenie stresu v záťažových situáciách  dobre pôsobí, keď úplne vypneme z toho, čomu sa aktuálne venujeme a svoju pozornosť upriamime na niečo iné, ideálne príjemné. Niekto má rád umenie, iný zasa šport či pohyb, no a ďalší možno rád len tak posedí pri kávičke či pohári vínka...

A čo tak zahrať sa?

Hry a hranie v nás zostali ešte od detských čias. Máme to radi, aj keď nie vždy si na to vieme nájsť čas. Hranie pôsobí uvoľňujúco, užijeme si pri tom kopec zábavy a dočerpáme chýbajúcu energiu.

HRAJME SA!

To je téma pre tento rok. Tak skúsme oprášiť staré hry, pri ktorých sme sa predtým toľko nasmiali, skúsme sa zastaviť v zhone sveta, vypnúť televízor a venujme čas jeden druhému. Lebo dvom je lepšie...
Nech je vaše manželstvo šťastné a požehnané! 

Autor: Jana Tabačková, Foto: internet - Dátum: 14.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 851

Hlavní vojenskí kapláni z celého sveta v univerzitnom meste Krakow

Každoročne sa koncom januára a začiatkom februára koná Medzinárodné stretnutie hlavných vojenských kaplánov. Jeho 30.ročník sa uskutočnil v dňoch 28.1. – 1.2.2019 v starobylom univerzitnom meste Krakow v Poľsku. Nakoľko má Krakow skutočne bohatú históriu, a ešte silnejšiu prítomnosť,  aspoň pár vetami o nich. Krakow je hlavné mesto Malopoľského vojvodstva. Leží na hornom toku rieky Visla. Je to všeobecné centrum južného Poľska. Má rozlohu 326,85 km², žije tu 767 348 obyvateľov a v metropolitnej oblasti viac ako 1,7 milióna (2017).

Staré mesto je charakteristické početnými historickými stavbami (komplex stredovekých a renesančných budov Starého Mesta, kráľovský zámok Wawel, Sukiennice, židovská štvrť Kazimierz...). Mesto je sídlom Jagelovskej univerzity a poľskej Akadémie vied. Spomínaná Jagelovská univerzita  je prvá univerzita na území Poľska, druhá najstaršia v strednej Európe. Založil ju roku 1364 Kazimír Veľký podľa vzoru bolonskej univerzity a padovskej univerzity. Roku 1400 ju obnovil Vladislav Jagelovský podľa vzoru parížskej univerzity. V 15. storočí a 16. storočie bola Jagelovská univerzita hlavným humanistickým strediskom v strednej Európe a nadobudla medzinárodný význam.

Najväčší rozkvet dosiahla na nej matematika, astronómia a niektoré humanitné disciplíny. Študovalo na nej veľa cudzincov, hlavne z Uhorska (najmä zo Slovenska), z Česka a Nemecka. Založenie Jagelovskej univerzity bolo významným medzníkom v rozvoji poľskej filozofie. Na tejto univerzite študoval aj napríklad bývalý pápež Ján Pavol II. a Mikuláš Kopernik. Okrem nich sa s mestom Krakow spájajú aj mená Oskar Schindler (1908 – 1974), nemecký továrnik, záchranca 1 200 Židov pred holocaustom, Roman Polański (* 1933), režisér, scenárista, filmový a divadelný herec, filmový producent alebo Czesław Miłosz (1911 – 2004), básnik, spisovateľ, akademik, a prekladateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.

Konfesionálne zastúpenie stretnutia kaplánov býva vždy veľmi pestré. Stretávajú sa kresťania pravoslávni, rímsko a gréckokatolícki, anglikáni,  protestanti, moslimovia, židia a tohto roku pribudol aj budhista. Úvodný galavečer začal v slávnostných rovnošatách, kde bol predstavený program aj hlavní organizátori.
Poľská duchovná služba má tri ordinariáty- katolícky, evanjelický a pravoslávny. Aby bola organizácia plynulá, bola zastrešená len jedným z nich -  katolíckym ordinariátom.

Téma tohtoročnej konferencie bola ,,Pastorálna starostlivosť o vojakov- medzi slávou minulosti a výzvami budúcnosti.“ Ako jedna z odpovedí na ňu bola prednáška Bezpečnostná situácia pozdĺž východných hraníc NATO od brigádneho generála Jaroslawa Waclawa Kraszewskeho, ktorý povedal: ,,Nesiete so sebou silné spirituálne posolstvo, ale aj etiku Desatora. Práve v hybridnej vojne môžete pomáhať rozlišovať dobré od zlého, definovať pravé hodnoty a ukázať vojakom, odkiaľ môžu čerpať silu.“  Bola v tom nielen určitá výzva, ale najmä povzbudenie pre kresťanských kaplánov nevzdať sa svojich pozícií. Nie sú to len samotní vojaci, ktorých máme pred sebou. Sú to rodiny, ktoré očakávajú podporu miestnej cirkvi, z ktorých profesionálni vojaci pochádzajú. 

Druhým príspevkom bola téma  Pastorálna starostlivosť a vodcovstvo kaplánov a ich veliteľov  od generálporučíka v zálohe Lorena Rena. Okrem výziev kaplánov to boli jeho mnohé osobné svedectvá ako aj skúsenosť práce s kaplánmi.  Záverečná prednáška generálmajora Piotra Patolonga súvisela s historickým prierezom misií poľských kaplánov od pádu Varšavskej zmluvy. Aby sa o spiritualite len nerozprávalo, prirodzenou súčasťou boli ranné modlitby protestantov, omše rímskych katolíkov na zámku Wawel, utrenia pobožnosť pravoslávnych.

Okrem dní naplnených prednáškami, diskusiami v pracovných skupinách, to bolo spojené aj s prehliadkou  miestnych pamätihodností, židovskej štvrti Kazimierz a bane Wieliczka. 
Posledný deň je vždy spojený s vyhodnocovaním,  prípravami k aktivitám v danom roku ale aj plánovaním úloh na ďalší rok týkajúcich sa hlavných kaplánov, ich spolupracovníkov, ale aj všetkých slúžiacich v zbrani.

Budúci rok sa stretnutie uskutoční v Nemecku.

* Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo februári 1990 a EUCOM (The United States European Command) koordinovalo konferenciu pre generálnych duchovných, ordinárov a generálnych vikárov duchovných služieb členských krajín NATO v Stuttgarte. Úlohou vtedajšej konferencie bolo napomôcť spolupráci a vzájomnej komunikácii medzi duchovnými počas spoločných operácii NATO. V nasledovných rokoch sa konferencia dvakrát rozšírila - najprv na Americko-európsku konferenciu predstaviteľov duchovných služieb, potom na Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských duchovných služieb (IMCCC - International Military Chief of Chaplains Conference).
 

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 04.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 873

Duchovné služby mali ekumenickú pobožnosť u Baptistov v Bratislave

Začiatkom roka mávajú duchovné služby v ozbrojených zložkách štátu (Ordinariát OS a OZ SR a Ústredie EPS v OS SR a OZ SR)  svoje zamestnanie tzv. odborné zhromaždenie.  Pri tejto príležitosti sa už tradične stretnú na spoločných modlitbách za jednotu kresťanov, aby takto vyjadrili svoj súhlas i postoj k vrúcnej túžbe svojho Pána, ktorý sa modlil: „Aby boli jedno.“  Miesto k modlitbám volia striedavo v Katedrále Ordinariátu a v kostole v jednej z cirkví, ktorá má svojich duchovných v EPS. V tento rok sa stretnutie konalo v kostolíku Bratskej jednoty baptistov (BJB) na Palisádach v Bratislave. Domáci veriaci srdečne a so záujmom prijali predstaviteľov obidvoch duchovných služieb na ich modlitbovom stretnutí, ktoré sa riadilo predlohou k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov. Pre rok 2019 ju pripravili kresťania z prevažne moslimskej krajiny, Indonézie, ktorí dali do popredia  tému spravodlivosti na základe starozmluvného textu Biblie: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Deuteronómium 16, 18-20). Chcú tým poukázať na  ohrozenie krehkej harmónie rôznorodej spoločnosti založenej na princípe jednoty v rôznosti , ktorú podkopáva korupcia. Preto vo svojom apeli na kresťanské spoločenstvá vo svete zdôrazňujú spravodlivosť a uplatňovanie práva.

Na modlitbách v baptistickom kostolíku odzneli okrem pripravených modlitieb aj prejavy dvoch vysokých predstaviteľov duchovných služieb - generálneho duchovného plk. Mariana Bodolló, ktorý sa vo svojom príhovore venoval teológii Martina Luthera o ospravedlnení z viery a generálneho vikára pplk. Mons. ThLic. Bartolomeja Juhasa, SDB, ktorý dal poslucháčom do pozornosti amerického baptistického kazateľa Martina Luthera Kinga. Ten v čase občianskeho zápasu za rovnoprávnosť černochov v južných štátoch Únie  zdôrazňoval nenásilné vzdorovanie voči nespravodlivej politike štátnej moci a v boji proti rasovej segregácii. V závere pobožnosti sa vlastnými slovami pomodlili za jednotu kresťanov v našej vlasti i vo svete dvaja predstavitelia z BJB a jeden príslušník zo Zboru väzenskej a justičnej stráže.  Po skončení pobožnosti sa duchovní OS a OZ SR spolu s miestnymi cirkevnými činovníkmi stretli v priestoroch cirkevného zboru BJB na Zrínskeho ulici pri pohostení  a v družných rozhovoroch utužili bratské vzťahy medzi sebou.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Filip Chyba - Dátum: 01.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 872

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>