MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis


Rok pokoja nám prináša....


Dátum:05.01.2018
Správa:
Tak spieva nábožný ľud na Nový rok o svojom narodenom spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Veriaci kresťania vedia, že aj v tomto roku 2018 im môže dať dobrý rok len ten, kto vládne nad všetkým a tým je jediný Boh a Pán. On je život naša spása, pokračuje text piesne. Toho vodcu by sme nemali stratiť  zo svojho zorného uhla i počas všetkých dní v roku, v ktorom si chceme pripomínať významné výročia svojej novodobej histórie.
Slovenská republika vstúpila do nového roku s oslavou svojho dvadsaťpäťročného jestvovania. Ľud Slovenska má čo oslavovať. Má za sebou úspešný príbeh v novom štáte v pokojnom prostredí európskej krajín, ktoré sa zjednocujú sledujúc ušľachtilé ciele humanizmu a ekonomického prospechu. Tento príbeh začal nielen pred štvrťstoročím pokojným rozdelením Československej federatívnej republiky a vznikom nášho mladého štátu, v ktorom sa musel popasovať so sociálnymi, hospodárskymi a ekonomickými problémami a zvládnuť ich k relatívnej spokojnosti ľudu i susedných národov.  Historicky vzato úspešný slovenský príbeh začal už pred 100 rokmi, keď vznikla prvá Československá republika, v ktorej slovenský ľud dostal nebývalé slobody, aby sa mohol rozvinúť vo svojich národných a politických právach do modernej podoby dnešného emancipovaného národa.
Dnes, keďže ako republika prežívame obdobie ekonomickej prosperity z hospodárskeho rozvoja a konjunktúry priemyslu, sa chválime úspechmi v mnohých oblastiach, najmä, keď ich porovnávame s úsilím krajín, ktoré ešte svoje ťažkosti neprekonali. Samozrejme, že v taký čas sa ľahko zabúda na to, že ešte nedávno sme i my boli „v ich problémoch“ a dobre nám padlo, keď nám silné a úspešné krajiny  boli ústretové a dobroprajne nám pomáhali napredovať, aby sme čím skôr dosiahli podobnú úroveň vyspelosti. Na toto by sme mali myslieť, keď i nám príde chvíľa, že by sme sa mali „rozzelenať“ a „donášať úrodu“   v podobe solidarity s ľuďmi krajín, ktoré toľko „šťastia“ nemali. Ak v čase svojich dobrých rokov zabudneme na biednych, núdznych, cudzincov a vojnových utečencov, Pán Boh, ktorý súdi národy, každému nameria spravodlivo.  Svoju prosperitu neudržíme a stratíme svoje postavenie.
Preto všetci, čo veria, že nám Pán Boh dáva ďalší rok pokoja, prajme a konajme dobro podľa vôle najvyššej morálnej autority, ktorú nám ukázal vo svojom pre nás narodenom Synovi Ježišovi Kristovi.
Obrázok:top
Autor:Ján Ondrejčin
Autor foto:internet
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Pásmo slova a hudby v ÚVTOS Ružomberok


Dátum:04.01.2018
Správa:
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok sa v piatok 29. decembra 2017 konalo pásmo slova a hudby v podaní Zemplínskych heligonkárov, pod vedením zakladateľa Pavla Hájnika. Ako z pestrej lúky viac či menej známych kolied si pripravili „kyticu“, ktorú predstavili odsúdeným v strednom stupni stráženia. Vystúpenie sa stretlo s úspechom, čo podčiarkovalo aj pridanie sa niektorých odsúdených k spevu kolied koledníkmi a potleskom.  Svojim vystúpením Zemplínski heligonkári prispeli k pokojnej sviatočnej atmosfére a priniesli radosť, ktorá všetkých kresťanov napĺňa z Kristovho narodenia.
Zemplínski heligonkári sa snažia zachovávať a propagovať tradíciu hry na heligónke a organizovať rôzne podujatia so zameraním na zemplínsku ľudovú pieseň so sprievodom heligónky. Ich vystúpenia majú aj benefičný a ekumenický charakter.
Obrázok:top
Autor:Ľubomír Kordoš
Autor foto:Ľubomír Kordoš
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Humanitárna pomoc pre ľud Bosny a Hercegoviny


Dátum:20.12.2017
Správa:
1. Timoteovi 6,18: "Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými."

Usmernenie apoštola Pavla pre svojho učeníka Timotea je veľmi vzácnym povzbudením k službe a obetavosti aj pre nositeľov rovnošaty. Aj keď je Ústredie EPS v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) malou organizáciou, snaží sa podľa svojich možností konať dobro a pomáhať spôsobmi, na aké má možnosti. V prvom rade je to duchovná podpora pre príslušníkov rezortov obrany, vnútra a spravodlivosti. Ak je však možné, snaží sa pridať svoj vklad k projektom "veľkých" darcov, ktorí majú väčšie možnosti pre darovanie hmotných vecí pre ľudí v núdzi. Takúto možnosť mala naša organizácia v decembri tohto roku, keď Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, spolu s Ministerstvom vnútra SR darovali humanitárnu pomoc pre ľud Bosny a Hercegoviny prostredníctvom miestnej organizácie Červeného kríža Kantonu Sarajevo, pričom svoj vklad dalo aj Ústredie EPS. Obsahom pomoci boli spacie vaky, matrace, prikrývky, šatstvo, invalidné vozíky, plienky, hygienické balíčky, barly, toaletné stoličky a iné zdravotnícke pomôcky. Celkovo šlo o pomoc vo výške cca. 13000 €. Túto humanitárnu pomoc oficiálne odovzdal dňa 14.12.2017 v sídle miestnej organizácie Červeného kríža Kantonu Sarajevo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bosne a Hercegovine Martin Kačo. Prítomní boli vojaci nasadení do operácie EUFOR ALTHEA z LOTu NovoSarajevo, ako aj zástupca Ústredia EPS kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok. Vojaci na ďalší deň vyložili túto pomoc v sklade Červeného kríža v Sarajeve. Treba aj na tomto mieste vyzdvihnúť ochotu a prístup vojakov z LOTu NovoSarajevo, ktorí vynaložili mnoho úsilia na to, aby celá pomoc mohla byť zrealizovaná. Vnímame ako potešujúce, že sa vo vojakoch doma i v zahraničí silne prejavuje ich odhodlanie slúžiť a brániť ľudí nielen pred nepriateľmi, ale aj nepriazňami života, chudobou či inými nešťastiami. Šatstvo, ktoré bolo súčasťou humanitárnej pomoci bolo darom vojakov z viacerých domácich útvarov a posádok.  Zástupcovia miestnej organizácie Červeného kríža s radosťou prijali túto pomoc a vyslovili poďakovanie Slovenskej republike a tým, ktorí túto pomoc poskytli a umožnili. Podľa ich slov táto pomoc prichádza v čase, keď rapídne ubúda darcov, ktorí doteraz podporovali službu Červeného kríža konanú pre všeobecné dobro. Aj keď darcov ubúda, núdznych a na pomoc odkázaných ľudí zostáva stále dosť. Aj Ústredie EPS vyjadruje radosť nad tým, že napomohla dobrej veci v zmysle slov Biblie uvedených vyššie a dúfa, že takýchto príležitostí bude v budúcnosti dosť.
Obrázok:top
Autor:Dávid Vargaeštok
Autor foto:ueps
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Stretnutie spolupracovníkov EPS vo Svätom Jure


Dátum:04.12.2017
Správa:
Prv ako prišlo tohtoročné adventné obdobie, v ktorom sa kresťania podľa starých tradícií postia,  sa duchovní a ostatní spolupracovníci ekumenickej pastoračnej služby (EPS) stretli 28. a 29. novembra 2017 vo Svätom Jure, v zariadení ECAV Agapé.
Stretnutie so sympatizantmi EPS na tradičnom posedení pri „predvianočnej kapustnici“ sa nieslo v znamení „hľadania pravdy“, v dnešnom ideologicky „rozháranom“ svete plnom rôznych konšpiračných teórií o „novom svetovom poriadku“. Preto sme medzi sebou privítali odborníka na orientalistiku zo Západočeskej univerzity v Plzni Zbyněka Taranta, PhD., ktorý pred takmer päťdesiatkou poslucháčov predniesol genealógiu tvorcov konšpiračných teórií v prednáške: Nový svetový poriadok a konšpiračné teórie. Po prednáške sa rozpriadla živá diskusia, ktorú prerušila duchovná časť nášho stretnutia -  ekumenická pobožnosť. Počas nej nás liturgiou a modlitbami viedli dvaja duchovní EPS kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok  a mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. Kázňou slova Božieho na text z 1. kapitoly Listu Efezským o Kristovi ako Pantokratorovi nám poslúžil prof. ThDr. Július Filo, emeritný  generálny biskup ECAV na Slovensku.
Po pobožnosti  prišlo na rad  pohostenie za slávnostne prestretým stolom i družné rozhovory o duchovných potrebách príslušníka ozbrojených zložiek. Všetko sa konalo v priateľskom ovzduší, ktoré medzi spolupracovníkmi EPS predznamenalo tohtoročný advent i sviatky Vianoc.
Obrázok:top
Autor:Ján Ondrejčin
Autor foto:Pavol Vitko
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Regionálna pietna spomienka


Dátum:01.12.2017
Správa:
Regionálna spomienka na obete dopravných nehôd sa konala 26.11.2017 v kostole na Evanjelickom cintoríne v Levoči. Zúčastnili sa jej policajti OO PZ Levoča, hasiči OR HaZZ Levoča, zdravotnícki záchranári Falck a miestni veriaci. 
Liturgiou a zvesťou Božieho slova poslúžil domáci farár Mgr. Ján Matis, negatívnu štatistiku nehôd priblížil policajný duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR mjr. Mgr. Matúš Vongrej. Ten v príhovore pripomenul, že spomienka na tragicky zosnulých by nás mala povzbudiť k tomu, aby sme sa na cestách správali zodpovedne, opatrne a vážili si nielen svoj život, ale aj životy iných. 
Zámerom pietnej spomienky bolo vzdať úctu všetkým obetiam dopravných nehôd, vyjadriť sústrasť pozostalým a v modlitbách myslieť na ťažko zranených, ktorým nehoda radikálne zmenila život. Na tejto pietnej spomienke bol zároveň priestor vyjadriť vďačnosť tým, ktorí sú pripravení rýchlo a profesionálne pri nehodách zasahovať. 
Po prečítaní mien obetí nehôd na cestách okresov Poprad a Levoča, zapálili zástupcovia jednotlivých záchranných zložiek sviece a prítomným rozdali reflexné pásiky. Nech je táto spomienka mementom pre všetkých, ktorí vyjdú na cesty!
Obrázok:top
Autor:Matúš Vongrej
Autor foto:Matúš Vongrej
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Deň obetí dopravných nehôd v Košiciach


Dátum:01.12.2017
Správa:
Dňa  21.11.2017  popoludní sme sa zišli na Verejnom cintoríne v Košiciach, aby sme si pripomenuli pamiatku tých, ktorí v našom- košickom kraji zahynuli za prvých 10.mesiacov tohto kalendárneho roku.  Slovom Božím počas pietnej spomienky poslúžila mjr. Mgr. Jana Tabačková policajná duchovná  Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR. Na základe podobenstva o milosrdnom samaritánovi poukázala na skutočnosť, že na mieste zraneného pocestného sa môže ocitnúť ktokoľvek z nás. Sme často odkázaní na pomoc iného človeka. Môže sa stať, že ten od ktorého by sme najviac očakávali pomoc sa nám oblúkom vyhne, podobne ako v podobenstve kňaz a lévita. Preto je dobré, že k núdznym a zraneným Pán Boh posiela ešte človeka- Samaritána.  Tento sa skláňa, ošetruje rany, zachraňuje. Podobne ako hasiči, záchranari a policajti. Táto pietna spomienka bola preto aj poďakovaním všetkým tým, ktorí venujú svoje úsilie o záchranu človeka, ktorý potrebuje pomoc.

Pri každej dopravnej nehode sú na mieste hasiči, záchranári i policajti, ktorí sa profesionálnym a ľudským prístupom snažia účastníkom dopravných nehôd pomôcť.
Za 10 mesiacov tohto roka sme zaznamenali na cestách Košického kraja 1396 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 19 ľudí. O život prišlo 10 vodičov, 5 chodcov,  2 spolujazdci, 1 cyklista a 1 motocyklista, ťažké zranenia utrpelo 146 osôb a 675 ľudí sa zranilo ľahko. V 192 prípadoch bol zistený alkohol u vinníka nehody. Zdanlivo čísla zo štatistík, a pritom sú to ľudské životy, ktoré vyhasli v mnohých prípadoch celkom zbytočne. Tento deň a táto chvíľa nech je spomienkou na obete, ale hlavne ponaučením pre nás všetkých, ktorí sme účastníkmi cestnej premávky.
Pretože ŽIVOT JE DAR!
Obrázok:top
Autor:Jana Tabačková
Autor foto:Jana Tabačková
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Celoslovenská pietna spomienka na obete dopravných nehôd


Dátum:23.11.2017
Správa:
Služby Božie pri príležitosti svetového Dňa pamiatky obetí dopravných nehôd sa v nedeľu 19. novembra uskutočnili v hlavnom evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. Služby Božie boli zároveň vyjadrením vďaky pre záchranárov, ktorí zasahujú pri dopravných nehodách. „Práve vďaka práci polície, hasičov, záchranárov i horských záchranárov mnoho ľudských príbehov pokračuje. Naše uznanie, obdiv a úcta im patrí aj za to, že zdravie a životy ľudí zachraňujú často i s nasadením vlastného života,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rudolf Urbanovič.
Ján Paciga, policajný duchovný (Úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky), informoval o štatistike dopravných nehôd na slovenských cestách za prvých desať mesiacov tohto roku a vyzval k zvýšenej opatrnosti na cestách, chrániac tak ľudský život ako Boží dar.
„Stalo sa 11 451 dopravných nehôd, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 320 viac. S následkami na zdraví alebo živote skončilo 4388 nehôd. Na našich cestách za prvých 10 mesiacov tohto roku vyhaslo 216 ľudských životov. Každý deň sa u nás stane v priemerne 38 dopravných nehôd. Každé tri dni vyhasnú pri dopravných nehodách dva ľudské životy.“ uviedol Ján Paciga.
Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Milan Petrula v kázni Božieho Slova na známe podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi uviedol: "Dnes na cestách pri dopravných nešťastiach ľuďom pomáhajú hasiči, záchranári, policajti, či na prírodných cestičkách a chodníkoch členovia Horskej záchrannej služby.
Tragédie sa stávajú takmer dennodenne. Pri takejto chvíli ako je tá dnešná si uvedomujeme akú nenahraditeľnú a vzácnu službu konajú títo ľudia. Bohu vďaka za to že ich máme. No existencia týchto záchranných zložiek nás nijako nezbavuje zodpovednosti, keď je to potrebné, zachovať sa ako milosrdný Samaritán a nemusí to byť len pri dopravnom nešťastí.
Je to skutočne veľká lekcia o tom, čo znamená byť z pohľadu Ježiša Krista skutočným blížnym – čo znamená byť človekom, lekcia o tom, ako má človek pozerať na svoj život a život druhých ľudí."
Svojou účasťou a takisto liturgiou na Službách Božích poslúžil generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ Slovenskej republiky Marian Bodolló, spoločne s duchovným OS SR Viktorom Sabom a domácim zborovým farárom Marianom Bochničkom.
Pietnu atmosféru umocnila tiež Hudba Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čestná stráž Policajného zboru Slovenskej republiky, ako aj prítomnosť predstaviteľov a príslušníkov zložiek Ministerstva vnútra, polície, Mestskej polície, profesionálnych hasičov ako aj dobrovoľného hasičského zboru, Horskej záchrannej služby a zdravotných záchranárov.
Obrázok:top
Autor:Ján Paciga
Autor foto:Ján Paciga
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Kde bol Boh a kde človek?


Dátum:21.11.2017
Správa:
V sobotu, tradične na Martina, inak tichý kút Petržalky na slovensko-rakúskej hranici ožil.

Pred 99 rokmi sa totiž skončila prvá svetová vojna po tom, čo vo vlakovom vozni pri severofrancúzskom meste Compiègne podpísali prímerie medzi Nemeckom a Francúzskom. Jedenásty november sa už roku 1920 stal Dňom vojnových veteránov, ku ktorému sa po dlhých rokoch vrátilo aj nezávislé Slovensko. A práve pri Kopčanoch pred ôsmimi rokmi úspešne zavŕšili rekonštrukciu malebného cintorína s hrobmi 331 príslušníkov dvanástich národov, ktorí bojovali na rozličných stranách frontov. Spojil ich však tragický osud – následkom vážnych zranení v lazaretoch Bratislavy a jej okolí vydýchli naposledy a pochovali ich vedľa seba tu, ďaleko, ďaleko od domova.

V rokoch 1914 až 1918 narukovalo okolo 400-tisíc Slovákov, z toho vyše 70-tisíc sa už k svojim rodinám nikdy nevrátilo. Pripomenul to vo svojom príhovore na pietnom akte minister obrany Peter Gajdoš. Tiež ich smrť zastihla zväčša v cudzine. Na Slovensku evidujeme „len“ okolo 22-tisíc hrobov viažucich sa k prvej svetovej vojne. Okrem Slovákov v nich ležia najmä Česi, Rusi, Ukrajinci, Maďari, Rakúšania, Rumuni… K týmto obetiam treba pripočítať tisícky civilistov, ktorí zomreli na hlad, choroby, násilie a iné dôsledky dovtedy najkrvavejšieho medzinárodného konfliktu, ako aj siroty, vdovy a ťažko spočítateľné množstvo vojnových invalidov.

Veriaci sa oprávnene pýtali, kde bol vtedy Boh, keď dopustil smrť miliónov nevinných? A kde bol, keď sotva po dvadsiatich rokoch vypukla ešte strašnejšia vojna? Generálny duchovný Ozbrojených síl Marian Bodolló pred radmi bielych krížov na túto otázku odpovedal protiotázkou: A kde bol človek? Ako to, že mnohí prijímali novú hrozbu vojenskej mašinérie pasívne, odovzdane, alebo priamo podporili nových krvilačných vodcov a premenili sa na masových vrahov?

Želá sa dodať, kde vtedy boli vládne dynastie, politici, cirkevní hodnostári, militaristi, zbrojárske firmy? A kde sú dnes ich nasledovníci, keď vo svete opäť rinčia zbrane a terorizmus podkopáva bezpečnosť v samotnej Európe? Aj preto v Deň vojenských veteránov nevzdávame úctu iba padlým v prvej a druhej svetovej vojny, ale obetiam všetkých ozbrojených konfliktov, i tých, čo zahynuli pri plnení si povinností v mierových misiách.

V petržalských Kopčanoch privítali troch žijúcich veteránov druhej svetovej vojny, no prišli aj armádni vyslúžilci, súčasní i budúci profesionálni vojaci, študenti Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Spolu s chlapcami a dievčatami z Vojenského športového centra Dukla v Banskej Bystrici na čele s olympionikom Matejom Tóthom absolvovali päťkilometrovú trať 4. ročníka Behu na počesť vojnových veteránov. Medzi 133 účastníkmi ani tentoraz nechýbal minister Gajdoš a do cieľa naozaj dobehol.

Po uplynulom víkende vence a kytice kvetov nechýbajú v Bratislave ani pri donedávna zabudnutom pamätníku na Murmanskej výšine neďaleko Slavína, pri pomníku účastníkom západného odboja na Šafárikovom námestí a v jednotlivých mestských častiach. V uliciach slovenskej metropoly, ako aj iných miest vojaci rozdávali ako symbol úcty k obetiam vojen červené maky. Viac im pristane na chlopniach kabátov ako na osirelých hroboch pozdĺž frontových línií.

Článok bol uverejnený dňa 13.11.2017 na internetovom portáli pravda.sk. Prevzaté so súhlasom autora.
Obrázok:top
Autor:Martin Krno, Pravda
Autor foto:Martin Krno, Pravda
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Návšteva duchovného EPS vo väzniciach v Etiópii


Dátum:09.11.2017
Správa:
Vo dňoch 14. 10. – 24. 10. 2017 sa starší duchovný Úradu EPS zúčastnil medzinárodnej konferencie kresťanskej duchovnej väzenskej služby v Etiópii, ktorá celý týždeň prebiehala vo väzenských zariadeniach v Durame, Soddo, Hawassa a Dilla.

Do misie v Etiópii vycestoval spolu s ThDr. Jozefom Brenkusom, PhD, zakladateľom a bývalým riaditeľom Slovenského väzenského spoločenstva, na základe pozvania misijnej organizácie All Nations Fellowship International. Vedie ju reverend Cyril Curtis a jeho manželka Adina z Anglicka.  Spolu v tíme spolupracoval ešte pastor Mike Adeyemi, ktorý pochádza z Nigérie a spoluorganizátori konferencie Asefa Desaglen a Tamru Mahu z Etiópie, ktorí misijný tím sprevádzali a prevážali mikrobusom. Za týždeň prejazdili bolo  okolo 1 600 km.
Konferencie v štyroch rôznych väzenských zariadeniach boli vzácnou príležitosťou stretnúť sa s pastormi ktorí vedú duchovnú službu v jednotlivých väzniciach, s vedúcimi a strážnikmi väzenských zariadení, ako ja s ľuďmi, ktorí z rôznych príčin sú uväznení. Je pravdou, že podmienky väzenskej služby na Slovensku a v Etiópii sa nedajú porovnávať. Duchovná služba má však veľký priestor a nekladú sa jej administratívne bariéry. Ľudia sa jej jednoducho zúčastňujú, pretože pre inú činnosť a zamestnanie väzenské zariadenia nemajú vytvorené podmienky pre všetkých. Na Africkom kontinente  je zreteľne vidieť stopy, ktoré zanechal nemecký evanjelista svetového formátu Reinhard Bonnke, ktorý už 40 rokov organizuje evanjelizačné kampane po jednotlivých štátoch Afriky. Vedúci väzenských zariadení sú veriaci ľudia – kresťania, ktorí vedia, že zmena v ľudskom zmýšľaní a konaní sa deja z vnútra človeka navonok, nie opačne. Preto je maximálne podporovaná, lebo je nápomocná pri znižovaní  kriminality v mestách a na vidieku. Na konferenčné stretnutia ktoré boli zamerané na kázanie Božieho Slova v angličtine a praktickou modlitebnou službou prichádzalo 200 – 500 ľudí. Vidieť ich spevy, modlitby a nadšenie vyplývajúce z viery v Pána Ježiša Krista bolo pre všetkých niečím povznášajúcim a povzbudzujúcim.
Obrázok:top
Autor:Ján Šefčík
Autor foto:Ján Šefčík
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Pamiatka zosnulých na MO SR


Dátum:08.11.2017
Správa:
Príslušníci GŠ OS SR a MO SR dňa 31. októbra pietnou spomienkou pri Pamätníku zmierenia na nádvorí Kutuzovových kasární v Bratislave vzdali úctu zosnulým vojakom a kolegom.  Ordinár OZ a OS SR, biskup Rábek počas krátkej modlitby pripomenul pominuteľnosť nášho bytia a potrebu úcty k životu.
Pri tejto príležitosti si vedenie rezortu obrany uctilo symbolickým zapálením sviečok osobitne v Sieni cti a slávy aj 57 zosnulých profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli počas plnenia úloh v zahraničných operáciách a misiách. Na tomto mieste riaditeľ Úradu EPS OS SR mjr. Vladimír Varga vo svojom príhovore povedal, že Modlitba a plamienky sviec, ktoré boli zažaté na tomto mieste vyjadrujú nielen spomienku na našich zosnulých kolegov, ale sú aj symbolom a znakom nádeje i viery vo večný život.
Spomienku čelní predstavitelia rezortu obrany ukončili zápisom do kroniky Siene cti a slávy.
Obrázok:top
Autor:Vladimír Varga
Autor foto:MOSR
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Deň ECAV na Slovensku - dôstojné vyvrcholenie misijného podujatia Oslobodení Božou milosťou


Dátum:25.10.2017
Správa:
Ako už bola evanjelická verejnosť informovaná, misijné podujatie Oslobodení Božou milosťou, s ktorým sme prešli (resp. ešte prejdeme) všetky senioráty našej Evanjelickej cirkvi, vyvrcholí v Bratislave 31. októbra 2017 „Dňom ECAV na Slovensku“.

Program Dňa ECAV na Slovensku

Máme naplánované podujatia na troch miestach Bratislavy:
I. Vernisáž výstavy „Vyšívaná história ECAV“ a inaugurácia poštovej známky k 500. výročiu reformácie, ktoré sa budú konať od 13:30 do 14:30 hod. v novej budove SND. Toto podujatie organizujeme v spolupráci so SND a Slovenskou poštou, a. s.

II. Slávnostné služby Božie, ktoré sa budú konať od 15:30 do 17:00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Petržalke. Služby Božie budú prenášané v priamom prenose Slovenskou televíziou na Dvojke.

III. Slávnostný program k 500. výročiu reformácie, ktorý sa bude konať v historickej budove SND. Podujatie sa začne o 18:00 hod. slávnostnou akadémiou a po krátkej prestávke bude o 19:30 hod. bude slávnostne uvedená duchovná opera Hrad prepevný (v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu). Po jej skončení sú všetci účastníci pozvaní na čašu vína (do 22:00 hod.).
Operu Hrad prepevný bude v priamom prenose vysielať Slovenský rozhlas na stanici Devín o 19:30 hod. V ten istý deň uvedie túto operu aj Slovenská televízia na Dvojke, a to zo záznamu, ktorý bol vyhotovený na prvej generálke v artikulárnom kostole v Kežmarku.

Pozvaní účastníci:
Keďže ide o ústredné podujatie ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie, pozvaní boli predovšetkým predstavitelia reprezentujúci našu ECAV na Slovensku, teda členovia generálneho presbyterstva, členovia synody (podľa prezencie z ostatného zasadnutia v Nimnici), ďalej predsedovia synodálnych výborov, komisií zriadených generálnym presbyterstvom a generálneho súdu. Predsedníctvo ECAV pozvalo aj riaditeľov účelových zariadení cirkví, riaditeľov evanjelických škôl a duchovných správcov na cirkevných školách, riaditeľov, resp. správcov Stredísk Evanjelickej diakonie. Pozvaní boli aj predstavitelia Spoločenstva evanjelických žien, Združenia evanjelických duchovných a ostatných spolkov a organizácií s celocirkevnou pôsobnosťou. Na stretnutí očakávame aj prítomnosť našich vyučujúcich z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, duchovných slúžiacich v Ekumenickej pastoračnej službe a určitým výrazom poďakovania za aktívnu službu je aj pozvanie všetkých našich duchovných na dôchodku. Veríme, že všetci tí, ktorí boli oslovení a ktorým to ich zdravotný stav dovolí, sa na službách Božích, ako aj na podujatiach v Slovenskom národnom divadle zúčastnia.

Pozvaní hostia:
Na služby Božie a do divadla boli pozvaní aj predstavitelia štátnej správy, regionálnej samosprávy, ústavní činitelia, súčasní aj minulí politici, predstavitelia ekumény a zástupcovia diplomatických zboru v Slovenskej republike. Pozvali sme aj zástupcov slovenských evanjelických cirkví zo zahraničia, významných predstaviteľov slovenskej vedy, kultúry a športu. Záležať bude len na nich, či pozvanie od ECAV prijmú. Keďže kapacita historickej budovy SND je obmedzená, vstup je len na pozvánku. Ak pozvaní účastníci osláv a hostia nepotvrdia rezerváciu miest v divadle do 30. 9. 2017, budú tieto uvoľnené vstupenky operatívne ponúknuté záujemcom, ktorých na GBÚ evidujeme nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Stravovanie:
Z časových, priestorových, ale aj finančných dôvodov stravovanie neplánujeme zabezpečovať. Za pochopenie ďakujeme.

Doprava:
Treba počítať aj možnými komplikáciami v doprave, klasickými zápchami na Prístavnom moste či obmedzenými kapacitami parkovania v Petržalke či Starom Meste. Využiť možno bezplatné na Strečnianskej ulici pri Bille alebo veľkokapacitné parkoviská, napr. pri TESCO v Petržalke (cca 15 minút peši od kostola). Parkovať v centre je možné v podzemných parkovacích domoch v historickom centre mesta. Ide o platené parkovanie. Prosíme vodičov, aby si dopredu naštudovali mapy mesta, príp. použili GPS. GBÚ na dopravu nebude prispievať, preto odporúčame účastníkom z jednotlivých seniorátov obrátiť sa na príslušného seniora a dohodnúť sa na spoločnom odvoze do Bratislavy.

Oblečenie:
Keďže ide aj o spoločenskú udalosť, prosíme o spoločenské oblečenie. Všetkých duchovných našej cirkvi prosíme, aby si na služby Božie priniesli bohoslužobný odev (luterák). Biskupov, seniorov a seniorky našej cirkvi, ktorí budú sedieť na vyhradených miestach vedľa oltára, prosíme, aby mali vzhľadom na slávnostný charakter služieb Božích oblečenú aj kamžu (vyhotovenú podľa možnosti podľa platnej Agendy ECAV). Miesto na prezlečenie bude zabezpečené v zborovej sieni vedľa kostola.

Prosíme, aby Pán Boh požehnal toto naše snaženie, veď všetko, čo robíme, chceme robiť len na Jeho slávu. Soli Deo gloria!
 
Obrázok:top
Autor:Dušan Vagaský
Autor foto:ecav
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Spomienka na tragédiu v Čiernom Potoku


Dátum:21.10.2017
Správa:
    Pri príležitosti 73. výročia / 4.november 1944 / zavlečenia 14 obyvateľov obce Čierny Potok a priľahlých osád nyllassiovskými fašistami do koncentračného tábora Dachau, usporiadala Základná organizácia SZPB arm.gen.L.Svobodu v Čiernom Potoku v spolupráci s Obecným úradom pietne spomienkové zhromaždenie  občanov a hostí s položením vencov k pamätníku týchto obetí.

Za zvukov smútočného pochodu položili vence k pamätníku spomínaných obetí zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike plukovník Alexandej Nikolajevič Vinogradov, ďalej účastník udalostí z novembra 1944 Štefan Kapec s Kalinova spolu s dcérou a vnukom, plk.v.v. Ladislav Sládek- vojak Červenej armády, ktorý sa v rámci 2. ukrajinského frontu zúčastnil oslobodzovacích bojov Maďarska a juhu Slovenska, poslanec NR SR Michal Bagačka spolu s primátorom Tisovca Petrom Mináčom a pani Stanislavou Zvarovou, ktorá obohatila pietny akt v klenovskom kroji a zaspievaním baladickej piesne obetiam vojny za doprovodu heligonky v rukách Rudolfa Václavíka z Lučenca.
Po hymne pri pamätníku obetiam fašizmu zamyslením nad slovami z Písma svätého a krátkymi modlitbami sa k účastníkom pietneho aktu prihovoril plukovník Marian Bodolló, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zborov SR.

Predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku v svojom príhovore pri pamätníku obetiam fašizmu zdôraznil, že vojna sama je zločinom, tragédiou a žiaľ sprievodným javom našej civilizácie. Nezabudol tiež opomenúť 5OO. výročie Reformácie a 200. výročie narodenia J.M.Hurbana.
Na záver príhovorov odovzdal predseda ZO SZPB Č.Potoku Jozef Pupala členské preukazy trom novým členom SZPB.

* Z dôvodu konania volieb do VÚC dňa 4.11.2017 bol termín spomienkovej udalosti presunutý na október. 
Obrázok:top
Autor:Jozef Pupala
Autor foto:Jozef Pupala
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Pietna spomienka na obete hôr a sadenie stromu reformácie


Dátum:12.10.2017
Správa:
Na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline neďaleko Žiarskej chaty sa každoročne konajú pietne spomienky na obete Západných Tatier. Dňa 8. októbra 2017 na tomto mieste organizovali členovia dobrovoľnej a profesionálnej Horskej záchrannej služby už 23. takúto spomienku na ľudí, ktorí prišli o život v Božej prírode majestátnych Západných Tatier. Poľskí záchranári prišli spolu s nami spomínať na dve obete, ktoré v miestnych vrchoch zahynuli na poľskej strane.  Náčelník Horskej záchrannej služby oblastného strediska Západné Tatry Roman Švanda však s radosťou konštatoval, že na slovenskej strane nezahynul toho roku vďaka Bohu ani jeden človek, hoci záchranári za tú dobu absolvovali 98 záchranných akcií. 

V programe pietnej spomienky nechýbala ani tradičná ekumenická pobožnosť, ktorú spolu s katolíckymi duchovnými MV SR Jánom Dubeckým a Marcelom Senderákom slúžili evanjelickí duchovní - Ján Paciga (MV SR), Viktor Sabo (OS SR) a domáci zborový farár zo Smrečian Ján Šípka. Policajný duchovný Ján Paciga vo svojom príhovore na základe slov Písma svätého z  Jánovho evanjelia (8,36) "Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.", vyzdvihol krásu Božieho stvorenie v tatranskom prostredí, kde človek hľadá oddych, upokojenie, či slobodu. A hoci tu človek nachádza aj bolesť a smrť, môže si byť istý slobodou Božích detí, ku ktorej nás Pán Ježiš vedie aj cez ťažšie chvíle v živote. Poprial tiež návštevníkom hôr, aby zo svojej slobodnej vôle danej od Boha robili tie správne rozhodnutia a správne kroky, ktoré im budú na osoh nielen v horách, ale tiež pre celý časný život a predovšetkým pre večnosť.

Hoci na Žiarskom symbolickom cintoríne vďaka Bohu v tomto roku nepribudla žiadna nová tabuľka s menom nebohej obete Západných Tatier, pribudol tu v tento deň v nadmorskej výške viac ako 1200 mnm najvyššie položený slovenský STROM REFORMÁCIE- borovica LIMBA. Pri príležitosti 500. výročia Lutherovej reformácie ho v závere pietnej spomienky v areáli symbolického cintorína zasadili spolu s členmi Horskej záchrannej služby prítomní duchovní Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR, ako aj štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, domáci náčelník Horskej záchrannej služby Roman Švanda, riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová a ďalší hostia. Iniciátorom zasadenia stromu reformácie na tomto mieste bol riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR Milan Petrula. Vďaka za pomoc pri realizácii patrí aj členom Oblastného strediska Horskej záchrannej služby Západné Tatry a všetkým prítomným patrí poďakovanie za účasť a podporu.

K dôstojnej a priateľskej atmosfére pietnej spomienky a sadenia stromu reformácie prispeli svojou ľudovou hudbou a spevom aj Goralskí hudobníci z Poľska a domáci zborový spevokol zo Smrečian, ktorý piesňou celé podujatie uzavrel. Prítomní sa rozišli s prianím, aby Pán Boh sprevádzal a chránil aj všetkých návštevníkov a milovníkov hôr kdekoľvek na svete.
Obrázok:top
Autor:Ján Paciga
Autor foto:Ján Paciga
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Príhovor pri príležitosti 73. výročia dňa hrdinov Karpatsko-Duklianskej operácie


Dátum:12.10.2017
Správa:
Evanjelium podľa Jána 1,4-5: „V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.“

Vaša excelencia pán prezident SR, vážený pán predseda NR SR, pán premiér, vážený pán minister obrany SR, ctené excelencie, generalita OS SR, drahí účastníci hrdinovia, Karpatsko – Duklianskej operácie, vážené dámy a páni, prítomní bratia a sestry.
Dnes si v pokore a piete chceme živo spomenúť na hrdinské činy vojakov, účastníkov bojov, ktoré prebiehali na tomto mieste. Myslím si, že Dukla by sa aspoň raz do roka mohla volať hlavným mestom našej krásnej krajiny Slovenska.
Práve dnes je toto hlavné miesto, miestom našej úcty, poďakovania, piety, vážnosti a aj modlitby. Duklu by sme mohli nazývať dnes aj vlasť. Hoj vlasť moja,  ty zem drahá,  Dukla skropená krvou našich predkov...
Vlasť, za ktorú tu mnohí vojaci a dobrovoľníci vyliali svoju krv a obetovali to najcennejšie – svoje  životy  na oltár slobody, vlastenectva, odvahy a viery v Pána Boha. Toto miesto, táto brána do našej vlasti sa otvorila a jej obyvateľstvo týmto činom začalo  povstávať proti fašizmu, nacizmu a proti nemeckej okupácii a vojne.
Dnes by sme všetci potrebovali vcítiť sa do udalostí Dukly pred 73 rokmi , potrebovali by sme viac cítiť vlasť vo svojich srdciach, a to od najmladších až po najstarších. A zavesiť  napríklad svoju lásku k vlasti na facebook,  poslať do správ, pretože vlasť je len jedna a treba si ju chrániť. Chrániť a pripomínať si treba jej  históriu, aby sa niektoré udalosti neopakovali. Písať o historických udalostiach v učebniciach na školách, kázať o tom a robiť osvetu.  Už len informácia, že  v tejto  vojenskej operácii v období od 8. septembra 1944 do 27. októbra 1944 zahynulo približne 21 000 sovietskych a 1800 československých bojovníkov a  ranených  tu bolo 88 000 vojakov, je alarmujúca a je výstrahou pre ďalšie pokolenia.
Keď som tohto roku počas vyvedenia kadetov AOS zorganizoval v júli na Lešti nočný sviečkový pochod z Brožkovho prameňa až k pomníku padlým rumunským vojakov na Oremovom Laze,  nepotrebovali  sme slová. Obklopení tmou sme  kráčali so svetlom v ruke, v nádeji.  Precítili sme symbol svetla v tme, symbol života v smrti, symbol víťazstva v porobe.
Títo a aj všetci padlí vojaci na Slovensku pochodovali so zbraňou v ruke. My sme pochodovali so svetlom.  Svetlo je silná a mocná zbraň. Chráňme si ho. Ak niekomu zhasla svieca a ocitol sa v tme, mal vedľa seba kamaráta, od ktorého si ju mohol opäť zapáliť.
Aj my  sme dnes tu pri tomto majáku slobody, zapaľujeme  sviecu úcty v pokore. Svetlo lásky k blížnemu, ktorý nás potrebuje. „Nikdy nevieš drahý človeče, či aj tebe nezhasne raz svetlo. A v tej chvíli máš pri sebe človeka, od ktorého si sviecu, nádej do života zapáliš. Nechoď a nekráčaj sám. I to sa môže stať, že si sviecu nebudeš mať od koho zapáliť“.
Je tu však ešte večné Svetlo Pán Ježiš. Svetlo sveta, ktorý nás povzbudzuje a dáva nám nádej. Nádej, že po boji tohto života dosiahneme večnú vlasť, otčinu v nebesiach. Tú otčinu,  ktorú nám svojou smrťou na Golgote a svojim vzkriesením vydobyl pre nás Ježiš. Tú otčinu, tú zem, v ktorej sú i všetci tí ,ktorí tu bojovali za našu vlasť. V nebeskej vlasti v náručí Božej.
„V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.“
Ježiš je tvoje, moje, naše svetlo. AMEN
Obrázok:top
Autor:Viktor Sabo
Autor foto:Viktor Sabo
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Policajný a hasičský výstup vo Vysokých Tatrách - 9. ročník


Dátum:29.09.2017
Správa:
Posledný septembrový víkend sa  v nádhernom prostredí Vysokých Tatier stretlo 242 účastníkov  policajného a hasičského výstupu s cieľom zdolať tentoraz  vrchol Slavkovského štítu.  Krásna akcia, ktorá  už má svoju tradíciu  a tento rok sa konala už deviatykrát, opäť  zaujala možnosťou pobudnúť v prírode, s kolektívom, rodinou či partiou ľudí, ktorí mali spoločný cieľ.
Téma „cieľ“ nás sprevádzala aj oficiálnym začiatkom výstupu, ktorý sme  spoločne zahájili na Hrebienku, oficiálnym úvodom a spoločnou fotografiou. Aj keď bol cieľ – Slavkovský štít - jasný od začiatku samotných príprav na výstup, poveternostné prognózy a podmienky v deň výstupu, spoločne s odporúčaním Horskej záchrannej služby nám nedovoľovali tento cieľ dosiahnuť. Aj napriek tomu sme sa  stretli v hojnom počte a v úvodnom slove sme mohli počuť, že nie len  cieľ je dôležitý ale aj samotná cesta. Cesta, prostredníctvom ktorej môžem budovať vzťahy, na ktorej sa so svojim blížnym môžem porozprávať v inej atmosfére, inom prostredí, ako len pracovnom, cesta, na ktorej sa môžem zdieľať, na ktorej môžem dávať i prijímať uistenie, že na svojej životnej púti nie som sám.
Okrem toho sme si pripomenuli, že v živote ide o viac, ako len o túru na vrchol. Mnohokrát sa musíme popasovať so závažnými životnými okolnosťami, ktoré prichádzajú. Vtedy potrebujeme oporný bod, vieru, ktorá pomôže človeku, aby v ťažkých chvíľach nezatrpkol, ale naopak, skrze skúšky rástol a stával sa vnímavejším a láskavejším voči potrebám druhých.
Po úvodnom slove, odznela modlitba a požehnanie na cestu. Horská záchranná služba pre nepriaznivé poveternostné podmienky odporučila ísť maximálne po Téryho prípadne Zbojnícku chatu. Našli sa aj odvážlivci, ktorí tam zavítali, no väčšina účastníkov zvolila nenáročnú trasu na Zamkovského chatu. Napriek počasiu si každý účastník užil nielen prírodu ale aj vzájomné spoločenstvo na trase, na ktorú si trúfol. Vďaka Pánu Bohu sme sa všetci, obohatení o spoločné zážitky,  mohli živí a zdraví stretnúť na východzom stanovisku – Hrebienku. V nedeľu sa niektorí mohli stretnúť aj na Službách Božích v evanjelickom kostole v Starom Smokovci, ktoré slúžil domáci evanjelický farár Pavel Kušnír spolu s riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby MVSR pplk. Mgr. Milanom Petrulom. Aj týmto spôsobom sme mohli poďakovať Pánu Bohu za spoločne strávený čas.
Už teraz sa tešíme na budúci jubilejný 10. ročník výstupu, ktorý bude podporený aj zahraničnou účasťou  v termíne 28-30.september 2018 so zaujímavou trasou zo Štrbského plesa na Štrbský štít. Tento končiar nie je značkovanou turistickou trasou, preto určite výstup naň bude zaujímavý.  Prípravy na ďalší ročník začínajú už v najbližších dňoch a už teraz naň všetkých srdečne pozývame.
Obrázok:top
Autor:Milan Petrula
Autor foto:Milan Petrula
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Predseda ERC na návšteve Horskej záchrannej služby a ozbrojených zborov v PSK


Dátum:29.09.2017
Správa:
V rámci spoznávania práce duchovných ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v ozbrojených zboroch  vykonali  27. septembra 2017 návštevu Horskej záchrannej služby (HZS) a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove generálny biskup ECAV na Slovensku predseda Ekumenickej rady cirkví v SR doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló. Na miestach, kde pôsobia duchovní  EPS mjr. Mgr. Matúš Vongrej, evanjelický farár a kpt. Mgr. Stanislav Depta, kazateľ Bratskej jednoty baptistov ich sprevádzali riaditeľ Úradu EPS MV SR pplk. Mgr. Milan Petrula a riaditeľ Úradu EPS GR ZVJS mjr. Mgr. Ján Šefčík.
Počas návštevy HZS oboznámil týchto predstaviteľov cirkevných inštitúcií s históriou horskej záchrany na území Slovenska riaditeľ plk. Ing. Jozef Janiga. Zároveň im predostrel systém práce horských záchranárov ako aj niektoré problematické aspekty práce.  Generálny biskup vyjadril uznanie všetkým, ktorí pomáhajú zachraňovať ľudský život, neraz ohrozujúc vlastné zdravie alebo dokonca život.  Na Riaditeľstve HZS si prezrel aj operačné stredisko, ktoré slúži na prijímanie tiesňových hovorov ako ja vysielanie záchranárov na akciu.
V histórii fungovania HZS  išlo o prvú návštevu biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na Riaditeľstve HZS. 
HZS každoročne dohliada na bezpečný priebeh podujatia Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR (UEPS MV SR), ktoré pod názvom Celoslovenský policajný a hasičský výstup organizujú duchovní EPS. V tento rok sa konal už jeho 9. ročník. Riaditeľ UEPS MV SR veľmi oceňuje spoluprácu s HZS  nakoľko záchranári sú nápomocní aj pri iných aktivitách UEPS MV SR, ako sú letné tábory pre deti či pietne spomienky na obete hôr. UEPS MV SR pripravuje a aj cestovateľské semináre s cieľom nadväzovania kontaktov v zahraničí a vyslovil v prítomnosti vrcholného predstaviteľa ECAV na Slovensku ako aj Ústredia EPS srdečné poďakovanie za prístup riaditeľa HZS a ochotu byť nápomocným pri aktivitách, ktoré konajú duchovní úradu EPS MV SR.

Po obhliadke Riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci nasledovalo stretnutie týchto cirkevných autorít s riaditeľom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove plk. Mgr. Dušanom Sabolom.
V priateľskom ovzduší  sa generálny biskup dozvedel o činnosti Krajského dopravného inšpektorátu, potom nasledovalo uvedenie do problematiky a charakteristiky činnosti polície v Prešovskom kraji, kde pôsobí už spomenutý duchovný úradu EPS MV SR mjr. Matúš Vongrej.
Generálny biskup  ocenil  vytvorenie dostatočného  priestoru pre úspešnú službu policajného duchovného zo strany vedenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru. 
Zo vzájomných rozhovorov o štruktúre krajského riaditeľstva a systéme činnosti Polície vyplynulo  , že policajný duchovný sa podieľa nielen na policajných preventívnych projektoch, či pietnych spomienkach, ale aj vo veľkej miere pomáha pri vyrozumievaní pozostalých pri dopravných nehodách či iných tragédiách, čo patrí k jednej z neľahkých úloh, ktoré sú spojené s pôsobením duchovných v rámci MV SR.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove vyslovil vďaku za obohacujúcu návštevu a generálnemu biskupovi Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku odovzdal pamätnú medailu pri príležitosti celoslovenského dňa Polície, ktorý sa konal 14. 9. 2017 v Prešove.
Po spoločnom pracovnom obede cirkevní a štátni hodnostári predebatovali ešte otázky zo spoločenského, kultúrneho a duchovného života v PZ generálny biskup spolu s generálnym duchovným vykonali plánovanú návštevu v zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže v Prešove.

Po spoločnom obede nasledovala vizitačná návšteva generálneho biskupa a generálneho duchovného v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove. V prítomnosti väzenského pastora kpt. Mgr. Stanislava Deptu a staršieho duchovného Úradu Ekumenickej pastoračnej služby v Zbore väzenskej a justičnej stráže mjr. Mgr. Jána Šefčíka nás prijal riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Norbert Kundrák a zástupca riaditeľa ústavu pplk. PhDr. Peter Horváth. Po predstavení ústavu nasledovala spoločná rozprava všetkých zúčastnených o pôsobení väzenských pastorov a ich vplyvu v ústavoch zboru. Návšteva pokračovala priamo medzi obvinenými v štandardnom a  zmiernenom režime. Vznikol tu priestor pre osobné rozhovory s väznenými, ktorí boli prítomnosťou duchovných milo prekvapení, ale otvorení pre slová povzbudenia. Touto návštevou generálny biskup a generálny duchovný ukončili vizitáciu duchovných Ústredia EPS v Prešove.
Obrázok:top
Autor:Milan Petrula, Ján Šefčík
Autor foto:ustreps
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Pravoslávne Duchovné cvičenia


Dátum:29.09.2017
Správa:
Posledný septembrový týždeň v dňoch 25. – 28. sa v dekanáte Ulič v čarokrásnom prostredí Národného parku Poloniny uskutočnili Duchovné cvičenia pravoslávnych vojenských duchovných Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR.
Počas týchto dní vojenskí duchovní mali možnosť navštíviť a zotrvať v krátkej modlitbe pútnické miesta Pravoslávnej cirkvi na Slovensku: Tri studničky v Runine a Horb v Uličskom Krivom, ako aj vojenské cintoríny z obdobia I. svetovej obce, ktoré sa početne nachádzajú v tomto regióne a na ktorých sa vykonali zádušné panychídy. V obci Ruský Potok ich prot. jer. Mgr. Boris Hrustič oboznámil s históriou Národnej kultúrnej pamiatky - dreveného chrámu sv. archanjela Michala, ktorý je najmenším v okolí.
Najblahodarnejšími však boli chvíle strávené pri spoločných modlitbách za prítomnosti ostatkov svätých, ktoré sú uchovávané v chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v obci Ulič a najmä prijímanie svätých Tajín, ktoré majú nezameniteľné miesto v živote každého jedného pravoslávneho kresťana.
Sláva Bohu a veľké ďakujem patrí o. Borisovi Hrustičovi, jeho matuške a ich veriacim za dôstojnú prípravu a vykonanie duchovných cvičení pravoslávnych vojenských duchovných.
Obrázok:top
Autor:Vladimír Varga
Autor foto:Vladimír Varga
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Otcovia a synovia II


Dátum:28.09.2017
Správa:
Už po druhýkrát tohto roku sa stretli otcovia a synovia na víkendovke v Pružine ( okr. Považská Bystrica ) od 22. ˗ 24.9.2017. Tých zámerov, prečo sa víkendové stretnutie zopakovalo, bolo niekoľko. No ten najpodstatnejší bol budovanie vzťahu otca so synom a nechať tento vzťah požehnať nebeským Otcom pri modlitbách, práci s Bibliou, ale aj spoločnými aktivitami.
Zraz účastníkov bol v piatok večer. Dohromady ich bolo tridsaťtri ˗ z toho osemnásť synov a pätnásť mužov. Po ubytovaní a spoločnej večeri, začalo vzájomné zoznamovanie sa spojené s otázkou : ,, Ako Ty vnímaš nebeského Otca? “, ,,Je ( alebo bol ) aj Tvoj otec takým, ktorý sa približuje k mužovi podľa Božieho srdca? “ Dve navonok jednoduché otázky, no neboli na ne okamžité odpovede.
Druhý deň v sobotu, napriek vytrvalému dažďu a zime bola podniknutá niekoľkohodinová túra v blízkom lese. Počas nej bolo možné počuť aj takéto slová : ,, Keby sme boli doma, mama by nás s otcom von určite nepustila", povedal Juraj Pivko z Martina. Každý sa mohol vrátiť ˗ no iba jeden pár to vzdal kvôli úplne premočenému oblečeniu. Však ani jeden z párov, dokonca ani vrátivší sa neboli otrávení alebo sklamaní. Po obede nastala chvíľa, kedy otcovia so synmi museli ako dvojica predviesť svoju zručnosť pri zostrojovaní šarkana. Túto pomerne náročnú disciplínu na čas a techniku tentoraz nevzdal nikto. Naopak, aj tí, ktorí nemajú technické vzdelanie boli sami sebou prekvapení, k čomu ich dokáže kolektív ostatných mužov vybudiť. Po večeri bol dobrý čas na rozhovory. No tým ešte deň nekončil. Kresťanský animátor a príslušník Armády spásy zároveň Vojtech Sirkovský pripravil pre otcov a synov nočný pochod s fakľami, ktorí mal absolvovať každý pár zvlášť. Samozrejme, pre synov to bol jedinečný zážitok, ako pripraviť fakľu, aby horela, zapáliť knôt a hrdo ju niesť.
Po dosiahnutí spoločného bodu v akejsi mystickej atmosfére úplnej tmy uprostred lesa, bola rozprestretá slovenská vlajka a zaspievala sa slovenská hymna. I takýmito malými krokmi sa v našich junioroch buduje vlastenectvo a zodpovednosť za kolektív.
Nedeľa už tradične patrila nielen baleniu, no najmä službám Božím so sprevádzajúcou chválovou skupinou.  Počas kázne,  zazneli tieto slová: ,, Skutoční muži- otcovia chýbajú nielen v našich rodinách, ale najmä v našich chrámových zhromaždeniach. Absentujú v nich vzory pre svojich synov ako budúcich otcov alebo dcéry, ktoré si podľa otca budú vyberať životných partnerov. Najmä pre synov je to zvlášť bolestivé, pretože pasívny otec nikdy počas dospievania nepovzbudí a nepovie to rozhodujúce , Máš na to, dokážeš to!´. 
Preto na záver stretnutia nebolo vôbec nutné položiť otázku, či takéto stretnutia majú zmysel. Naopak, opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité sa znovu na jar stretnúť, no tentoraz bude víkendovka v Prašníku.
Obrázok:top
Autor:Marian Bodolló
Autor foto:Marian Bodolló
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

59. výročie úmrtia genmjr. Alexandra Kordu


Dátum:14.09.2017
Správa:
Dňa 13. septembra 2017 si príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu generálmajora Alexandra Kordu  pripomenuli 59. výročie úmrtia, nositeľa čestného názvu oddielu. Pri tejto príležitosti veliteľ Samohybného delostreleckého oddielu podplukovník Roman Bobaľ s veliacim poddôstojníkom oddielu nadrotmajstrom Radúzom Balážom a vojenským duchovným Ústredia ekumenickej služby v OS SR a OZ SR nadporučíkom Simonom Czapom  položením venca, zapálením sviečky a spoločnou modlitbou uctili pamiatku generálmajora Alexandra Kordu pri jeho hrobe vo Vrútkach.      
Generálmajor in memoriam Alexander Korda sa narodil 18. apríla 1907 vo Vrútkach.
               Alexander Korda bol 1. októbra 1927 prezentovaný do vojenskej služby v horskom delostreleckom pluku 201 v Ružomberku a odoslaný do Školy na dôstojníkov horského delostrelectva v zálohe v Domažliciach. Po jej absolvovaní v hodnosti čatára ašpiranta ho 23. augusta 1929 prijali ako frekventanta do Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave. Školu úspešne ukončil 26. júla 1931 ako poručík delostrelectva, s predurčením do 7. batérie delostreleckého pluku 1 v Prahe –Ruzyni ako subalterný dôstojník. Neskôr bol zaradený do funkcie dôstojníka pátrača v 4. batérii v Ruzyni a od 1. októbra 1934 v 7. batérii delostreleckého pluku 1 v Bíline. K 1. októbru 1935 bol povýšený do hodnosti nadporučíka. Od 1. októbra 1936 jeho vojenská kariéra pokračovala v delostreleckom pluku 8 v Místku a od konca septembra 1937 v delostreleckom pluku 4 v Josefove.
                 V čase všeobecných mobilizačných opatrení čs. brannej moci od 23. septembra do 13. októbra 1938 velil 3. batérii delostreleckého pluku 35, ktorý bol v zostave 35. hraničnej oblasti „Vítězslav“ s operačným priestorom v Orlických horách. K 1. novembru 1938 ho pridelili na 2. spravodajské oddelenie štábu 39. hraničnej oblasti „Rafael“ s veliteľstvom v Galante. V tomto služobnom zaradení pôsobil v Dunajskej Strede, po Viedenskej arbitráži v Hlohovci, Trnave a Bratislave. K 1. januáru 1939 prevzal velenie batérie delostreleckého pluku 9 v Bratislave.
                Po vzniku Slovenského štátu bol Alexander Korda 15. marca 1939 ustanovený do funkcie veliteľa oddielu a náhradného oddielu delostreleckého pluku 9 v Trnave. 17. mája 1939 ho povýšili na stotníka del. a 7. júla prevelili do delostreleckého pluku 4 v Kežmarku. K 1. októbru 1939 bol stotník Korda ustanovený do funkcie veliteľa delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie v Banskej Bystrici.
                Po vstupe Slovenska do vojny proti ZSSR odišiel 6. júla 1941 na východný front. Na Slovensko sa vrátil 19. septembra a hneď na druhý deň bol ustanovený za veliteľa delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie v Bratislave. V tejto funkcii zotrval až do konca roka 1943. K 1. januáru 1943 ho povýšili na majora a 1. januára 1944 ustanovili za veliteľa vojenského výcvikového tábora Lešť – Oremov Laz. Major Korda bol členom ilegálnej vojenskej odbojovej skupiny „Victoire“, s centrom na Veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici.
                  Po vypuknutí SNP sa 10. septembra 1944 stal veliteľom 25. pešieho práporu „Hron“, ktorý patril do zostavy III. taktickej skupiny (TS) „Gerlach“ 1. čs. armády na Slovensku. V roku 1944  19. novembra  dostal do nemeckého zajatia. Bol odvlečený do väznice v Bratislave a potom do Nemecka.

Z Nemecka sa pplk. Korda vrátil 1. júna 1945. Od druhej polovice októbra 1945 vykonával funkciu dočasného zástupcu veliteľa Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave. K 1. októbru 1946 ho povýšili do hodnosti plukovníka delostrelectva. Vo februári 1948 sa okolo neho vytvorila skupina demokraticky zmýšľajúcich dôstojníkov, snažiaca sa čeliť úsiliu komunistov ovládnuť armádu. V máji 1949 plukovníka Kordu a ďalších šiestich dôstojníkov zatkli. V roku 1952 ho premiestnili do Leopoldova a v auguste 1958 Alexandra Kordu previezli do väzenskej nemocnice U sv. Anny v Brne, kde 13. septembra po deviatich rokoch žalárovania zomrel vo veku 51 rokov. 
Urnu s pozostatkami A. Kordu uložili do spoločnej rodinnej hrobky na cintoríne vo Vrútkach (Stred-306). V októbri 1990 bol rehabilitovaný a povýšený in memoriam do hodnosti generálmajora čs. armády. Vo Vrútkach je po ňom pomenovaná ulica a od roku 1995 je generál Korda čestným občanom mesta in memoriam.
Rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2013 o zapožičaní čestného názvu  z 31. mája 2013 podľa § 7ods. 3 písm. d) zákona 321/2001 z.z.  o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je zapožičaný vojenskému útvaru 1109 – Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce čestný názov 

SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL GENERÁLMAJORA ALEXANDRA KORDU.

S hrdosťou sa hlásime k jeho odkazu a je nám cťou, že Samohybný delostrelecký oddiel  nesie jeho meno vo svojom čestnom názve.
 
Obrázok:top
Autor:Simon Czap
Autor foto:shdo
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Jesenné Odborné zhromaždenie duchovných EPS v Kováčovej


Dátum:13.09.2017
Správa:
V súlade s Plánom činnosti Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) sa 4. - 5. septembra 2017 v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej konalo odborné zhromaždenie duchovných EPS.  Vojenskí, policajní a väzenskí duchovní EPS popri riešení svojich záležitostí, prerokovali najmä aktualizáciu tohtoročného Plánu spoločných aktivít a návrh budúcoročného plánu činnosti EPS.
Avšak nosnou témou jesenného zhromaždenia bola téma Reformácie a poznávanie cirkví a denominácii, ktoré vzišli z reformačného pohybu v 15. a 16. storočí v Európe. Duchovní si so záujmom vypočuli prednášky fundovaných znalcov cirkevnej histórie a teológie: ThDr. Jana Hradila, ThD. Dr. h. c., biskupa  Cirkvi československej husitskej (CČSH) a Mgr. Mgr. Zsolta Buzu, PhD., farára Reformovanej kresťanskej cirkvi (RefKC). Prvý prednášateľ nám objasnil dobu a pohnuté časy českého obdobia husitizmu  a historickými exkurzami do minulosti svojej cirkvi oboznámil so začiatkom i súčasnou situáciou CČSH. Druhý prednášateľ, nás zasvätil do myslenia veľkého reformačného učiteľa Jána Kalvína a vysvetlil vznik a udomácnenie reformačného vyznania  v Uhorsku.
Keďže duchovní EPS sú do ozbrojených zložiek štátu vysielaní z rozličných cirkví, tohtoročné  slávenie päťstého výročia Reformácie bolo vhodnou príležitosťou k spoznávaniu tých cirkví, ktoré  vzišli z reformačné pohybu v kresťanskej Európe. Duchovní EPS sa zároveň utvrdili v presvedčení, že ich pôsobenie v ekumenickom duchu má svoje korene hlboko v minulosti, na konci stredoveku, pri znovuobjavení základov kresťanskej vierouky a etických hodnôt našej civilizácie.
Obrázok:top
Autor:Ján Ondrejčin
Autor foto:ueps
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>