MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis


Otcovia a synovia IV.

V poradí už štvrté stretnutie Otcovia a synovia sa uskutočnilo od 21.- 23.9. 2018 a opäť v katastri obce Repište v Chate u daniela. Stretnutie začalo klasicky v piatok, no bolo poznačené chorobami viacerých juniorov, takže počet klesol na 32- z toho trinásť otcov a devätnásť synov. Hneď pri príchode všetci chlapci dostali sponzorské darčeky vo forme skladacích nožov. Aj keby už nič nebolo v dané dni podniknuté, radosť chlapcov bola neopísateľná.

Piatková téma začala zamyslením nad úlohou otca, ktorý má byť kňazom v rodine v duchu slov Martina Luthera, opierajúceho sa o 1. list Petra, ktorý hovorí, že každý kresťan je kňazom a kráľom v Kristovi (1Pt 2, 9). Ako taký sa každý kresťan môže zjaviť pred Bohom, pretože je spoludedičom a spolukráľom s Kristom, a práve tak aj spolukňazom s Kristom. Je to zároveň aj výzva pre otcov, ktorí ako duchovné autority sa majú modliť za svoje potomstvo a so svojím potomstvom.

Druhý deň v sobotu napriek prudkému ochladeniu bola rozcvička, a po raňajkách a rannom zamyslení bola podniknutá  aktivita, ktorej cieľom bolo nájsť v hore drevo vhodné na zhotovenie prakov. Všetko ostatné k tomu potrebné, bolo pripravené na chate. Počnúc nástrojmi, gumou na strihanie a zhotovenie sedla pre kameň, ako aj napínacích gúm k vystreleniu.

V poobednom programe otcovia so synmi prešli pešo do Sklených Teplíc, kde v chlade mohli dokázať svoju zdatnosť a otužilosť v miestnych bazénoch
Večerný program bol venovaný skupinovým rozhovorom a vzájomnému sa zdieľaniu. Stretnutia tak nadobúdajú postupne charakter dôverného a bezpečného prostredia, v ktorých sa odvažujú ísť na hlbiny svojich radostí aj starostí a odkrývať svoje vnútra

Nedeľa patrila nielen baleniu, ale aj prechádzke ku jarným sadeniciam. So smútkom bolo zachytené, že len štyri sa ujali. O to väčšia výzvy stojí pred mužmi, budúci rok znovu zasadiť  strom a v priebehu roku sa naň prísť pozrieť.  Záver stretnutia patril službám Božím so sprevádzajúcou chválovou skupinou.  Počas kázne, zazneli tieto slová: ,, najprv sa zmier s bratom...pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom...dokiaľ si s ním na ceste...Čas milosti stále trvá. Nemusíme ako automaty na zlomyseľné reakcie odpovedať rovnako. Verím, že Pán nám dal nielen program, ale aj múdrosť a silu, ako môžeme hnev v sebe spacifikovať a pokúsiť sa šíriť milosť a odpustenie okolo seba. Amen. 

Opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité znovu sa strenúť na jar a podľa možností na pôvodnom mieste.

* Poďakovanie patrí personálu Chaty u daniela za profesionálny prístup, Kresťanskej policajnej asociácii na Slovensku ako aj zástupcom Armády spásy na Slovensku.

Autor: Marian Bodolló, Foto: Marian Bodolló - Dátum: 25.09.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 156

Už trinásť rokov prúdi Kvapka krvi SNP z Čierneho Potoka

Napriek tropickým horúčavám (+32°C), ktoré vládli u nás,  dňa 14.8.2018 si do malebnej obce juhozápadného Gemera Čierny Potok našlo cestu s odhodlaním darovať bezplatne krv viac ako 30 dobrovoľných darcov krvi v rámci XIII. ročníka „Kvapky krvi SNP“. Do obce zavítal už o 6.00 hodine aj redaktor Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice pán Marcel Páleš, ktorý v priamom vstupe rádia Regina informoval o význame poslania „Kvapky krvi SNP“ v Čiernom Potoku. V rozhovore s predsedom ZO SZPB arm. gen. Ludvika Svobodu v Čiernom Potoku priblížil poslucháčom rádia myšlienku a význam „Kvapky krvi SNP“ v Čiernom Potoku.

Do obce so 164 obyvateľmi prišli darovať bezplatne krv dobrovoľníci takmer z celého Slovenska. Cestu do Čierneho Potoka si našlo 33 darcov, ochotných darovať za extrémnej teploty svoju krv. Z nich bolo zaevidovaných k odberu 26, z toho krv bola odobratá 23 darcom. Piati darci buď nespĺňali časový odstup od posledného odberu, alebo počas cesty do miesta odberu sa necítili dobre.
Posúďte sami. Napríklad Tomáš Lévai zo Senca pri Bratislave neváhal absolvovať cestu na Gemer na vlastné náklady, ale  nemohol pre zdravotné dôvody krv darovať!

Zo zaevidovaných darcov krvi patrí poďakovanie za ich humánny počin nasledovným darcom krvi: Mgr. Adriane Hriňovej, Ing. Márii Lakotovej,  JUDr. Martine Lakovej z Čierneho Potoka, Ing. Dominike Lakotovej z Bratislavy (potomkovia Juraja Lakotu, rozviedčika 2. paradesantnej brigády 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR).
Ďalej to boli Štefan Kóos z Blhoviec, prvodarca Csaba Valaskay z Gemera, Jaroslav Pinzík (108 násobný darca kvi), Beata Šimonová, Slavomír Skalák, Ladislav Cziklai z Tornale, Miroslav Országh z Hodejova, Vladimír Klíma z Kuzmíc, prvodarca Rastislav Šučko, Michaela Mlináriková, Bronislava Mlináriková, Róbert Gál, Dušan Krnáč z Rimavskej Soboty, Štefan Kapec starší, Štefan Kapec mladší, Adriana Kapcová, Marek Krutko z Kalinova, Dávid Vargaeštok z Bratislavy a genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek z Hurbanova.
Niektorí rodičia k odberu priniesli aj svoje ratolesti, ako napr. Adriana Hriňová so synčekom, Slavomíra Skaláka z Tornale doprevádzala partnerka so spoločnou iba 3 a pol mesačnou dcérkou. Táto skutočnosť sa stala pravidlom a tak odber krvi v Čiernom Potoku nadobúda takmer rodinnú atmosféru.

Je pozoruhodné, že akcie sa zúčastnil aj prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike pán Nikolaj Sergejevič Ryžov, ktorý pri tejto príležitosti daroval na Slovensku prvýkrát krv ako prejav spoločného boja Červenej armády a partizánov z bývalého ZSSR zapojených do SNP! V oblasti Jesenské - Bučeň - Fiľakovo - Salgotarián operoval partizánsky oddiel Šándor Petőfi /Alexander Petrovič/ v odobí od 22.9.1944 do 3.10.1944 začlenený do partizánskej brigády Rákoczi pod velením mjr. Kozlova, ktorý tvorili maďarskí antifašisti.

Po odbere krvi o 11.30 hod. účastníci si kladením vencov pri pamätníku obetí uctili ich hrdinstvo, keď z 15 zavlečených Slovákov maďarskými fašistami z okolitých osád, vtedy patriacich do obce Hodejov, 12 zahynulo v koncentračnom tábore Flossenbürg, kde zahynuli aj generáli Viest, Malár a Jurech.
Po položení vencov k pamätníku obetí fašizmu vo svojom príhovore predseda ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SR armádneho generála Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku pripomenul odkaz SNP s dôrazom kontinuity na boj slovenského národa na samostatnú existenciu už v Clevelandskej dohode Slovenskej Ligy v Amerike a Českého národného združenia z mája 1915 a potvrdená Pittsburskou dohodou z 22.10.1918 a následne Martinskou deklaráciou z 30.10.1918.
Mníchovská zrada a následná Viedenská arbitráž znamenala koniec Československej republiky. Na jej obnovu sa vytvoril protifašistický odboj v decembri 1944 v tzv. Vianočnej dohode, ktorá deklarovala obnovu ČSR.
Do boja proti  maďarskému nyilašovskému,  slovenskému gardistickému a nemeckému fašizmu sa zapojili aj mladí chlapi z Čierneho Potoka a okolitých slovenských osád. Juraj Lakota, Františk Hriň, Václav Fajčík, Július Patúš, Ján Hronec ako príslušníci I. Čs. armádneho zboru v ZSSR, neskorší brig. gen. Imrich Gibala (zakladateľ armádneho strediska vrcholového športu Dukla Banská Bystrica), Ján Fajšík, Jozef Sebíň, Gabriel Mikuš, Štefan Jelcha, Ján Lakota, Ladislav Vilhan Juraj Hukel... ako partizáni v rôznych oddieloch a príslušníci l. Čs. armády na Slovensku pod velením pplk. Jána Goliana a gen. Rudolfa Viesta.

JUDr. Jozef Pupala zdôraznil význam odkazu SNP a celého protifašistického odboja našich predchodcov. Jeho aktuálnosť sa prejavila aj v tomto dni, kedy prišli darovať krv mladé mamičky a oteckovia so svojimi ratolesťami bez rozdielu národnosti, ktorú svojím počinom prezentoval aj prvý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie v SR N. S. Ryžov, ktorý taktiež daroval krv a ktorý vo svojom príhovore povedal, že jeho počin darovať krv v ňom „blúdila“ dlhšie, ale rozhodol sa preto práve v Čiernom Potoku, kde bez rozdielu národností na tomto teritóriu bojovali Slováci, Maďari aj sovietski antifašisti!

Za Klub generálov SR čestný občan Čierneho Potoka genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek zdôraznil, že je preňho morálnym počinom uctiť si občanov Čierneho Potoka, ktorí zahynuli v koncentračnom tábore Flossenbürg spolu s generálmi Viestom, Jurechom a Golianom a pred dvomi rokmi odovzdali obci Čierny Potok symbolickú prsť zeme z uvedeného koncentračného tábora.

V krátkej modlitbe a príhovore pán plk. ThDr. Marian Bodolló (generálny duchovný Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR) pripomenul slovo Božie a zdôraznil, že akékoľvek násilie a vojna je neľudské. Preto venoval i svoju modlitbu pamiatke nevinných obetí vojny a zdôraznil, aby tieto obete boli mementom pre našu nastupujúcu generáciu, ktorá je prítomná aj pri tejto udalostí. Jeho slová naplnil aj kpt. Dávid Vargaeštok - dekan - riaditeľ kancelárie uvedenej inštitúcie tým, že daroval osobne krv.

Osobitné poďakovanie patrí okrem spomínaných darcov krvi aj príslušníkom chemického práporu z Rožňavy, ktorí dôstojne „strpeli“ 33 stupňové horúčavy v plnej zbroji ako čestná stráž pri pamätníku obetí fašizmu:  čatar Štefan Penzeš, des. Pavol Brda a z nich slob. Vladimír Klima a Rastislav Šulko darovali aj krv.

Účasť na podujatí zo zdravotných dôvodov ospravedlnili zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, prof. Zoe Klusáková-Svobodová, výsadkári zo Žiliny, plk. L. Sládek, JUDr. V. Timura...

Článok je prevzatý zo stránky majgemer.sk a je uverejnený so súhlasom autora.

Autor: Veronika Rízová, Foto: Veronika Rízová - Dátum: 16.08.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 204

Kondolencia duchovnej službe AČR

Obrázok k článku
Dôstojný brat Plk. ICLic. Mgr. Et Mgr. Jaroslav Knichal,

dovoľte mi, aby som Vám v súvislosti s úmrtím troch vojakov  zo 42. mechanizovaného práporu z Tábora, ktorí boli vyslaní AČR do misie v Afganistane vyjadril úprimnú sústrasť Duchovnej službe Armády Českej republiky.
Vaši vojaci položili svoje životy v obeť pri výkone povolania počas teroristického útoku v afganskej provincii Parwan a ťažko sa hľadajú slová , ktoré by zmiernili bôľ srdca, keď strata blízkej bytosti je nezvratná...
Verím však, že nábožná viera, ku ktorej svojou činnosťou pomáhate, pomôže pozostalým rodinám a blízkym priateľom a známym. Modlím sa, aby v čase smútku, ktorý vaša krajina teraz prežíva, ste využili všetky možnosti duchovného povolania  a Vám zverených v AČR viedli úteche Svätého Ducha.
V tomto vašom navštívení prosím Pána Boha, aby Vám dal svoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum.

S bratským pozdravom

Plk. ThDr. Marian Bodolló


Odpoveď Hlavního kaplana AČR:

Milý Mariane,

nesmírně si cením a vážím Vaší blízkosti v těchto bolestných dnech pro naši armádu a naši vlast, kdy při plnění služebních úkolů zemřeli tři čeští vojáci na území Afghánistánu. Vyjadřuji vděčnost celému Ústrediu ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR za projevy soustrasti, za modlitby. Zítra v odpoledních hodinách přistanou v Praze ostatky těchto tří hrdinů naší armády a naší vlasti.

Všechny Vás srdečně pozdravuji

plk. gšt. Jaroslav Knichal
Hlavní kaplan

 

Autor: ueps, Foto: ueps - Dátum: 09.08.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 256

Pieta a úcta

Počas poľného sústredeného výcviku kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vo VO VP Lešť sme spomínali. S pietou a úctou. Každý rok počas vyvedenia kadetov duchovná služba, dekani EPS a ORD, zabezpečuje okrem poľných bohoslužieb a Svätých omší aj víkendový program. V rámci tradícií a vlastenectva sme  tohto roku opäť spomínali.
V piatok 27. júla 2018 bol iný pre nás. V piete a úcte sme spomínali na všetky obete, ktoré zahynuli počas plnenia služobných povinností v tomto výcvikovom priestore a prišli o to najcennejšie, čo mali. Prišli o život. Poobede sme sa stretli na mieste kde tragicky zahynul pri výcviku 12. septembra 2013, člen vojenskej polície. Mysleli sme aj na vojenskú sanitku, ktorá mala haváriu a vyhasli tiež dva životy. V piete, úcte pri modlitbe a Božom slove sme spomínali. Symbolické zapálenie troch sviec nám pripomínalo život. Život, ktorý je ako svetlo a nevieme ako a kde vyhasne.
Poobede v ten istý deň sme pochodovali z Brožkovho prameňa, kde sme boli ubytovaní k symbolickému pomníku postavenému na česť padlým rumunským vojakom. Pochod mal spolu 7 kilometrov. Chceme poďakovať aj pani Mgr. Márii Rausovej z Pliešoviec, ktorá nám prišla o histórii rumunských vojakov, ktorí oslobodzovali našu krajinu a padlo ich okolo 31.000 porozprávať. Aj o Oremovom laze, práve kde stojí pamätný pomník. Po modlitbe a prečítaní Božieho slova sme si zapálili sviece a v tichosti sme kráčali späť 3,5 kilometra späť na Brožkov prameň.
Úcta k padlým patrí tiež k veciam, na ktoré by sme nemali zabúdať. A je dobré, keď sa k tomuto učia aj naši kadeti, budúci dôstojníci. História, úcta a pieta sa naučiť nedá, ale keď ju človek zažije verím, že ju posunie ďalej, lebo tá nám je do srdca vštepená. 

Autor: Viktor Sabo, Foto: archív AOS - Dátum: 03.08.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 265

Letný biblický tábor EPS MV SR

Policajní duchovní úradu EPS MV SR pripravili v termíne od 22.-28. júla letný biblický tábor pre deti príslušníkov a zamestnancov rezortu vo Veľkom Slavkove pri Poprade.
Toto miesto sa stalo už tradičným miestom konania táborov úradu EPS MV SR, nakoľko ponúka skvelý východiskový bod pre rôzne aktivity.  Tohto roku sme obmedzili počet detí na 40 kvôli presunom a celkovej organizácii tábora. Ako hlavnú tému sme zvolili rozprávanie o vyjdení  Izraelitov  z Egyptskej krajiny – a tábor sme nazvali „Cesta životom“.
Pre deti bol pripravený zaujímavý program. Ohromnou výhodou bolo, že sme mali počas tábora zabezpečený autobus na prepravu. V pondelok sme sa vybrali na malú túru k vodopádu Skok a prechádzku okolo Štrbského plesa. V utorok dopoludnia mali deti pripravený program, súťaží a zručností, ktorý zabezpečili policajti zaradení na úseku prevencie kpt. Mgr. Rastislav Štefan z OR PZ Košice okolie a kpt. JUDr. Beáta Zelenáková OR PZ Košice mesto,  ako aj príslušníci policajnej hypológie z Košíc, nstržm. Erik Hajda, por. Bc. Pavol Sušinka, prap. Igor Mroč, ktorí predviedli ukážky práce jazdeckej polície, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Popoludní sme navštívili Kežmarok a oboznámili sa s históriou kežmarských protestantských kostolov.
Streda patrila splavovaniu Dunajca, návšteve hradu Stará Ľubovňa spolu s nádherným skanzenom a na záver dňa sme si vychutnali skvelú chuť čokolády v Nestville Chocolate v Hniezdom.
Štvrtok sa deti vyšantili v Aquaparku v Poprade a piatok bol vyhradený pre schladenie sa v Dobšinskej ľadovej jaskyni a zavítali sme aj k Horskej službe v Slovenskom Raji na Čingove, kde sa deti oboznámili so záchranárskou technikou a tí odvážnejší si mohli vyskúšať  zaistenú lezeckú stenu.
Piatkové popoludnie a podvečer patrilo ešte súťažiam a sobota bola dňom rekapitulácie tábora, odovzdávania ocenení balenia a lúčenia sa.
Každý deň sme popri bohatom programe sledovali  v biblickej úvahe s čím všetkým sa stretávali Izraelci na svojom putovaní z Egypta do zasľúbenej krajiny, aké pochybnosti a trápenia prekonávali.
To všetko sme sa snažili aplikovať do dnešnej situácie dôvery v Božie vedenie, spoľahnutie sa na Pána Boha aj v situáciách ktoré neraz nedávajú žiadny logický zmyslel a perspektívu k východisku. To všetko umocňovali aj videá, spoločné piesne a animované biblické príbehy k jednotlivým témam.
Popri biblických témach sme neobišli ani horúcu tému vzťahov na školách a šikane medzi deťmi s cieľom vysvetliť im škodlivosť rozličných narážok, zosmiešňovania a pohŕdania ostatnými.

Poďakovanie patrí policajným duchovým úradu EPS MV SR: mjr. Mgr. Janke Tabačkovej, za celkovú prípravu tábora a mjr. Mgr. Matúšovi Vongrejovi, mjr. Mgr. Jánovi Pacigovi, PhD.  a mjr. Mgr. Alžbete Lucskayovej za ich prístup a zodpovedné zhostenie sa úlohy vedúcich tábora, ako aj Mgr. Dagmar Tomašovičovej za administratívne práce spojené s prípravou tábora.

Bude pre nás potešením , keď sa aj v budúcom  roku budeme môcť stretnúť s novými i stálymi „táborníkmi“ a spoločne prežiť krásny a zmysluplne strávený letný čas.

Autor: Milan Petrula, Foto: archív ÚEPS MV SR - Dátum: 02.08.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 274

Koncert pri príležitosti 100. výročia ukončenie Veľkej vojny

Slávnostný príhovor plukovníka Mariána Bodolló, generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, ktorý odznel 25. júla na úvod spomienkového koncertu k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny, mal motto „Príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý aj násilím, a daruj ľuďom mier.“
V koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu Bratislava sa prítomným prihovorila aj viceprimátorka Bratislavy Iveta Plšeková. V podaní The Northamptonshire Country Youth Orchestra  & Choir z Veľkej Británie odzneli skladby Giuseppe Verdiho, Bedřicha Smetanu, Villa Todda a ďalších. Juraj Sarvaš zarecitoval známu báseň kanadského vojenského lekára z 1. svetovej vojny Johna McCraeho Na Flámskych poliach.

Autor: Pavol Vitko, Foto: Pavol Vitko - Dátum: 02.08.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 266

Spomienka

Obrázok k článku Dňa 21. júla 2018, presne v deň 138. výročia narodenia generála Milana Rastislav Štefánika som sa z poverenia pána rektora našej akadémie zúčastnil tejto spomienky s kladeným vencov v Košariskách. Evanjelická fara kde sa narodil Štefánik a kde je v súčasnosti aj múzeum bola obklopená ľuďmi a významnými osobnosťami z politického, vojenského, historického a kultúrneho života.
Ja a dvaja vojaci kadeti, Michal Dančo a Matej Veľas sme vzorne s pietou a vážnosťou uložili symbolický veniec na pamiatku narodenia generála M. R. Štefánika po ktorom má pomenovanie aj naša vysokoškolská, vojenská a  vzdelávacia inštitúcia.
Miestna pani farárka a pani starostka sa potešili aj našej prítomnosti. Ďakujeme im aj my za ústretovosť a výbornú spoluprácu. Spolupráca medzi samosprávou obce Košariská a Evanjelickým zborom sa týka aj našej každoročnej návštevy Košarísk. Každý rok sem prichádzame dvakrát do roka so študentami 1. ročníka aby sme v rámci histórie, dejín a vlastenectva spoznali život, dielo a miesto narodenia generála Štefánika.

Autor: Viktor Sabo, Foto: Archív AOS - Dátum: 28.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 223

Odhalenie v Dačovom Lome

Na pozvanie domáceho farára Juraja Macka sa dňa 15. júla 2018 generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. Marian Bodolló a dekan Ordinariátu Veliteľstva vzdušných síl OS SR plk. Marko Trochan, zúčastnili spomienkových služieb Božích. Na nich boli privítaní pozostalí a príbuzní obetí, ako aj hostia miestnej správy a samosprávy.

Za domácich sa prihovoril dozorca Ján Brláš, ktorý nielen všetkých privítal, ale spomenul najmä históriu II. svetovej vojny a najmä jej bolestivý dosah na miestnych obyvateľov. ,,Nesmieme zabúdať, čo sa počas vojny stalo, ale hlavne pripomínať to mladej generácii, aby sa niečoho podobného znovu nedopustila.“ Po ňom liturgiou Slova poslúžil domáci farár Juraj Macko a evanjeliom dekan Marko Trochan. V kázni slova Božieho generálny duchovný Marian Bodolló sa obrátil a povzbudil mužov príkladom Ježiša Krista, poukázal na moment Jeho odvahy a statočnosti, z ktorého čerpali apoštoli, ale aj veľkí muži viery. V príhovoroch hostí zazneli slová aj starostu Štefana Škrabana oceňujúceho dobrú spoluprácu obce a miestneho cirkevného zboru.

Po službách Božích sa všetci presunuli do kostolnej záhrady, v ktorej k stromom Reformácie pribudla aj odhalená tabuľa s menami desiatich padlých vo vojne alebo následkami vojny. Na záver plk. v. v. Karol Jurga s riaditeľom Centra výcviku Lešť Antonom Maštalským položili veniec obetiam a vysloveli prianie, aby podobné tabule vo svete už nepribúdali.

Autor: ustreps, Foto: Ján Martuš - Dátum: 18.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 437

Denný detský tábor v AOS

Obrázok k článku Tak ako je prstov na ruke, tak sme aj my na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom roku začali 5. Detský denný tábor duchovnej služby. Tohtoročný názov tábora bol: Buď apoštol ako apoštol Pavol“. Tábor sa uskutočnil 9. – 13. júla 2018 v priestoroch akadémie.
55 detí o ktoré sa starali 6 vedúci prežili Pánom Bohom požehnaný čas pri Božom slove, na modlitbách pri hrách, workschopoch, športových aktivitách a celodenných výletoch. Každý deň od 07:00 do 15:00 sme boli jedna veľká rodina.
Počas tábora sme na dvoch celodenných výletoch navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi a Spišský hrad. Boli sme na celodennej túre v Kvačianskej doline na Oblazoch. Tomu však predchádzala návšteva katolíckeho kostola v Kvačanoch, kde nám o histórii kostola porozprával bývalý dekan ORD, akadémie Stanko Šverha. Pustil nás aj na vežu kostola a našou vďakou za jeho ochotu bola pre neho od nás, zaspievaná pieseň, Je veľký náš Boh. Plaváreň, futbal, florbal, pohybové aktivity a aktivity kde si deti zhotovovali aj zaujímavé veci. To všetko nás sprevádzalo a obohhacovalo.
Chcem ako hlavný vedúci a organizátor poďakovať priateľom a kolegom za ich zodpovedný prístup a láskavé srdce voči deťom. Menovite ďakujem kolegovi, dekanovi ORD Tomášovi Huďovi, Jarmilke Renkovej, Miške Štammovej, Janke Farskej a Braňovi Juríkovi.
Ďakujem aj vedeniu akadémie a kvestúre za láskavé a obetavé zabezpečenie priebehu tábora. Všetkým, ktorí pomohli a podali pomocnú ruku. Vďaka patrí aj riaditeľovi personálneho úradu a riaditeľovi jazykového inštitútu za personálnu pomoc.
No a na koniec patrí najväčšia vďaka Pánu Bohu za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu počas celého tábora. Radujte sa v Pánu vždycky.

Autor: Viktor Sabo, Foto: archív AOS - Dátum: 15.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 236

EPS sa aktívne zúčastnila a podporila SEMFEST

Obrázok k článku
SEMFEST je štvordňový festival pre mladých ľudí, ktorých spája viera v Ježiša Krista. Hlavným organizátorom festivalu je Spoločenstvo evanjelickej mládeže. V tomto roku bol od 5.7. do 8.7.2018 v Lenke pri Tornali.

Na tomto festivale okrem vystúpení rôznych hudobných zoskupení,  či spevákov boli semináre s rôznou tematikou, workshopi a diskusné stany, kde bolo možné sa zapojiť do diskusie, alebo prípadne položiť svoju otázku.  V rámci festivalu bol vytvorený priestor pre malé deti s ich programom. Stan ekumenickej pastoračnej služby bol na tohtoročnom festivale použitý ako modlitebný stan. Bol tu priestor pre osobné, či spoločné modlitby. 

Duchovní EPS prednášali v rámci programu. V piatok 6.7. 2018 mal duchovný EPS kpt. Ondrej Rišiaň – dekan Veliteľstva pozemných síl seminár s názvom Duchovný boj. Zameral sa v tejto téme na boj s jednotlivými hriechmi. V piatok mal seminár aj generálny duchovný Marian Bodollo. Jeho seminár mal názov „Extrémizmus.“  V rámci semináru upozornil na nebezpečenstvo rôznych extrémistických hnutí, ktoré pôsobia aj na Slovensku. V diskusii, ktorá nasledovala po seminári sa ukázalo, že na Slovensku sa objavujú nové formy extrémizmu, ktoré sa nedajú kvalifikovať ako ľavicový, pravicový, ekologický, či náboženský extrémizmus. Diskusia ukázala na dôležitosť varovania mladých ľudí na nebezpečenstvo, ktoré plynie z hlásania sa, alebo podporovaniu všetkých druhov extrémizmu.

Na druhý deň (7.7.2018) bola téma zameraná na mužskú spiritualitu a cnosti, ktoré sú typické pre mužov. Generálny duchovný poukázal na dôležitosť výchovy chlapcov a ich vedenie k tomu, aby boli mužmi, ktorí majú v sebe hodnoty a cnosti, ktoré by muži mali mať. V prednáške sa zameral na výchovu chlapcov v mestskom štáte Sparta. Spoločne účastníci semináru uvažovali o tom, ktoré prvky výchove by bolo dobré a vhodné realizovať aj dnes. Rovnako diskusia po tomto semináru poukázala na dôležitosť tejto témy. V rámci diskusie bolo nastolená otázka o pôsobení kresťana v ozbrojených silách a úlohe kresťana v čase vojenského konfliktu. Generálny duchovný na príklade a živote biblického kráľa Dávida, ktorý na jednej strane bol zbožný kráľ a na druhej strane ochraňoval svoj ľud vo vojenských konfliktoch, poukázal na hodnotu obetovania sa pre dobro a záchranu svojich blízkych.

Autor: Ondrej Rišiaň, Foto: Ondrej Rišiaň - Dátum: 10.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 268

67. medzinárodné stretnutie vojakov protestantského vierovyznania v Méjannes Le Clap

Tohtoročná téma stretnutia sa niesla v duchu slov Spasiteľa:  „Pokoj Vám zanechávam, svoj pokoj Vám dávam." Tieto slová boli takmer v kontraste k spomienke na ukončenie 1. svetovej vojny.
Mnohí historici konštatujú, že mier po skončení 1. svetovej vojny niesol zárodky vypuknutia 2. svetovej vojny.
Účastníci  stretnutia boli nútení k sebareflexii a hodnoteniu svojich rozhodnutí a skutkov. Tiež boli motivovaní, aby sa skutočný pokoj stal realitou v ich každodennom živote. Stretnutie bolo organizované v duchu súdržnosti. Ale tiež bol vytvorený čas pre osobné stíšenie.
Vzácnosťou tohto stretnutia bola možnosť pre osobné zdieľanie s bratmi a sestrami vo viere z iných kontinentov zjednotených tou istou vierou. K tomuto bol vytvorení priestor po skončení úvodných bohoslužieb vo štvrtok 21.6.2018. Po týchto službách Božích každá krajina si pripravila svoj stôl, kde boli podávané dobré pochutiny charakteristické pre svoju krajinu.
Vzácnosťou bola navštívenie historického mesta Aigues – Mortes v sobotu 22.6.2018. Z tohto mesta bola organizovaná prvá križiacka výprava. Ale v tomto meste je väzenie. V tomto väzení strávila Mária Durand 38 rokov, pretože sa odmietla vzdať svojej protestantskej viery. Jej nechtom do skaly vyrytý nápis: „Resister – Odolať“, núti k osobným otázkam. Každý veriaci je vyzvaný k tomu, aby odolal niečomu, čo ohrozuje jeho vieru.
V sobotnom programe 23.6.2018 boli semináre, ktoré sa niesli v duchu témy stretnutia. Semináre vytvorili priestor na kladenie, ale aj zodpovedanie otázok o tom, akú úlohu majú vojaci pri vytváraní a zachovaní pokoja. Ale tiež k hľadaniu odpovedí na osobné otázky: Ako môžem nájsť vnútorný pokoj v nepokojnom svete okolo nás? Ktoré metódy, alebo ktoré spôsoby môžu pomôcť vojakovi pre dosiahnutie vnútorného pokoja? Zaujímavý seminár bol organizovaný kresťanmi z africkej krajiny Pobrežie slonoviny. Kresťanské cirkvi zohrali veľkú úlohu v procese hojenia vnútorných zranení spôsobených ohrozením rozdelenia krajiny v rokoch 2010 - 2011. Sobotný program bol ukončení programom gospelového koncertu.
V nedeľu  24.6.2018 boli záverečné Bohoslužby, ktoré boli dôstojným ukončením tohto stretnutia.
Slováci na toto podujatie boli zastúpení dvoma duchovnými EPS MV SR, duchovným EPS ZVJS  a tiež duchovým EPS OS SR. Okrem súčasných vojakov a policajtov bola obohatením prítomnosť dvoch bývalých profesionálnych vojakov a veteránov. Títo vojaci boli v misiách, kde ich práca bola v prospech mieru a pokoja. Téma stretnutia mohla ich aj konfrontovať, ale aj dávala priestor na osobné otázky v súvislosti s pôsobením Slovenských vojakov zahraničných misiách. Zodpovedanie týchto otázok v osobných rozhovoroch znamenalo vnútorné obohatenie pre súčasných profesionálnych vojakov a rozšírenie pohľadu na stav mieru a pokoja vo svete.
Cestou na toto stretnutie sa profesionálny vojaci zastavili v Medoune (Fr.) je socha generála M.R.Štefánika, ktorého 100. výročie úmrtia si na bucúci rok pripomenieme. Položením venca mu vzdali česť.

Autor: Ondrej Rišiaň, Foto: plk. Peter Knánik - Dátum: 03.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 393

EPS na VI. ročníku Evanjelických cirkevných dní

Pomaly sa stáva tradíciou , že na Evanjelických cirkevných dňoch (ECD), ktoré organizuje každé dva roky v niektorom z významných miest Slovenska Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,  nesmie chýbať Ekumenická pastoračná služba (EPS).  Ústredie EPS v OS SR a OZ SR považuje tieto dni za dôležité z hľadiska šírenia dobrého mena ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR na verejnosti a medzi veriacimi cirkví, ktoré vysielajú svojich duchovných do štruktúr ozbrojených zložiek nášho štátu.  Typickým vkladom do celkového programu tohto festivalu veriacich najväčšej protestantskej cirkvi na Slovensku  je príprava tzv. vojenského guľášu, na ktorého kvalitu i servis v podaní príslušníkov OS SR  si už účastníci podujatia zvykli a tešia sa z tejto služby našich vojakov.
No nielen v perfektom zvládnutí náročnej úlohy prípravy a vydania stravy, ktorú v posledný júnový deň vo Zvolene z daru Evanjelickej diakonie a pod vedením Ústredia  EPS zabezpečoval útvar Veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene, je sila dobrej propagácie ozbrojených zložiek. Vojaci aj policajti spolu s EPS vedia brilantne využiť i iné, sofistikovanejšie metódy k šíreniu „dobrej vôle“ medzi ľuďmi. Na nádvorí Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene boli postavené dva stany jeden patril EPS a druhý Regrutačnej  skupine v Banskej Bystrici,  mali za cieľ „premosťovať“ pomyselný rozdiel medzi civilnými a štátnymi povolaniami.  
EPS popri propagačnej práci organizovala pre záujemcov z radov účastníkov VI. ECD aj niektoré dielčie aktivity napr. Pochod na Pustý hrad s krátkou pobožnosťou pod vedením riaditeľa Úradu EPS Ministerstva vnútra SR pplk. Milana Petrulu, s ukážkami hasičskej dovednosti či práce s policajným psom, k tomu dostali i fundovaný výklad o histórii Pustého hradu. Vo večerných hodinách sa mohli účastníci VI. ECD zúčastniť na prezentácii vojenskej i policajnej duchovnej služby a vypočuť si prednášku o pôsobení gen. Milana Rastislava Štefánika pri utváraní československých légií v zahraničí, ktoré mali ohromný ohlas a významne podporili vznik prvej Československej republiky.
Pred záverom sobotného dňa ponúkli  pracovníci EPS účasť na modlitbovej pobožnosti. Na nej sa v ekumenickom duchu modlilo niekoľko desiatok  účastníkov za jednotu a spolupatričnosť medzi veriacimi ECAV na Slovensku i kresťanmi všeobecne a po kázni generálneho duchovného  OS a OZ SR plk. Marian Bodolló, ktorý hovoril o zhubnom vplyve hnevu a o spoločenskej klíme zasiahnutej nenávisťou a nepriateľstvom medzi ľuďmi, preukázali vďačnosť za terajšiu slobodu i osloboditeľom s pod poroby fašistickej diktatúry položením kytíc k pamätníkom na Námestí SNP vo Zvolene.
 


Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Filip Chyba - Dátum: 03.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 417

Reportáž z Konferencie 100

Obrázok k článku
Krátku reportáž z Konferencie 100 konanej 14.-15. mája v Újezde u Brna (ČR) pripravila TV NOE. Nájdete ju na linku

http://www.tvnoe.cz/video/17233 reportáž začína približne na 8. minúte.


Autor: ueps, Foto: ueps - Dátum: 27.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 354

Návšteva Zalaváru

V maďarskom Zalaváre si zástupcovia MO SR a Ministerstva obrany Maďarska dňa 16.júna 2018 uctili pamiatku sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1155. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu. Obec Zalavár je jedným z miest, v ktorom sv. Cyril a Metod počas svojej misie pôsobili. Na spomienkovej slávnosti, ktorá je zároveň 7. stretnutím vojenských ordinariátov Slovenska a Maďarska, sa zúčastnili J.E. Mons. František Rábek a J.E. Mons. László Bíró a generálny duchovný EPS plk. Marian Bodolló. Ten sa na slávnostnej omši prihovoril prítomným:

„Dôstojní bratia biskupi, bratia kňazi, páni ministri, vzácni hostia, bratia a sestry,
je pre mňa dnes veľkou cťou, že sa môžem za nás nekatolíkov ako evanjelický farár prihovoriť slávnostnému zhromaždeniu pútnikov, ktorí sme sem spolu prišli z rôznych kútov Slovenska i Maďarska na miesto pobytu našich vierozvetcov- tých, ku ktorým sa bez rozdielu hlásime všetky kresťanské cirkvi na Slovensku a ako k patrónom  aj v Európe.
Teraz nie som povolaný, aby som poctivo zhodnotil historickosť tohto miesta pre nás všetkých. Avšak práve dnes je to aj prvýkrát, čo sa stretli predstavitelia ordinariátov a Ekumenickej pastoračnej služby.
Chcem teraz vyjadriť radosť z toho, že aj dnešné zhromaždenie je dobrým dôvodom k lepšiemu vzájomnému chápaniu  a prehlbujúcej sa spolupráci. Pokračujúcej v tom, čo už bolo naštartované v 20.storočí napr.aj pápežom Jánom XXIII.
Upriamim pri tejto príležitosti teraz pohľad ako teológ na vás bratia z ordinariátov. Nielen veľké prehlásenia a dokumenty, ale aj praktické, či už väčšie alebo menšie drobné počiny, sú dobrým svedectvom toho, v mene Koho to robíme. Naša ľudská spoločnosť býva neraz  ranená. A duchovní by sa práve v takýchto chvíľach mali dokázať ako milosrdní Samaritáni, ktorí nalejú ten pomyselný hojaci olej do rozjatrených rán. Tak, ako ste to napríklad bratia konali na misiách,  keď ste s Božou pomocou dokázali utíšiť bolesť, ktorá zavládla v jednotke, alebo aj doma na Slovensku či v Maďarsku. Dokázali ste nezastupiteľnosť duchovnej služby, čím pokračujete v odkaze vierozvetcov a privádzate ľudí k živému Ježišovi Kristovi.
A keďže na Slovensku si pripomíname tohto roku niekoľko významných výročí- 100 výročie vzniku Československa, 25. Výročie vzniku Slovenskej republiky, chcem ešte raz pripomenúť aj  15. výročie vzniku Ordinariátu.
Dovoľ mi dôstojný brat biskup František na tomto významnom mieste popriať Vám veľa Božieho požehnania, Jeho milosti, ochrany, rozvíjanie cyrilo-metodskej tradície, ale to najdôležitejšie - silné vanutie Ducha Svätého, s ktorým podobne ako Peter s Ježišom, môžete zatiahnuť na hlbinu a zažiť zázračné lovenie. Nech je teda Všemohúci Boh s Vami všetkými!“
          
*Obec Zalavár bola jedným z centier pôsobenia Cyrila a Metoda počas ich misie na Veľkej Morave. Stalo sa tak, keď počas cesty do Ríma pôsobili tri mesiace vo vtedajšom Blatnohrade (dnes Zalavár) na dvore Koceľa, syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Pri obci sa nachádza rozsiahle archeologické nálezisko z obdobia Veľkej Moravy – základy Pribinovho hradu a Baziliky sv. Hadriána.V roku 2013 bolo v Zalaváre slávnostne odhalené súsošie sv. Cyrila a Metoda.

Autor: Marian Bodolló, Foto: Tibor Ujlacký - Dátum: 25.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 296

AVÍZO - Letný biblický tábor 2018

Obrázok k článku
Letný biblický tábor je určený pre deti príslušníkov (aj bývalých) a zamestnancov OS SR, PZ SR, ZVJS SR. Je zameraný na posilnenie kresťanského povedomia mládeže v duchu ekumenických zásad. Zároveň chceme prežiť aj spoločné chvíle pri športových, turistických, náučno-poznávacích a kultúrnych akciách.

LBT organizujeme v prekrásnom prostredí rekreačného zariadenia Predhorie v obci Pružina v termíne 22. - 29. júla 2018. LBT, sa môžu zúčastniť deti vo veku od 11 – 17 rokov / v deň nástupu musí dovŕšiť 11. rok života a nesmie dovŕšiť 18. rok života/. Maximálny počet účastníkov je 40.

Dieťa sa stáva záväzne prihlásené na LBT pri odovzdaní (odoslaní) prihlášky najneskôr však do 15. júna 2018. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať poštou na adresu Ústredia EPS alebo mailom na adresu david.vargaestok@mil.sk. Všetky podrobné informácie a prihlášku nájdete - (formát .pdf .docx)

Cena za pobyt v LBT je 115,- €. V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté ubytovanie a miestna daň za ubytovanie, stravovanie 5x denne, denný pitný režim, non-stop služby inštruktorov, zdravotníka, organizátorov, materiál  na aktivity a ceny do súťaží. Dopravu do/z LBT zabezpečujú rodičia /resp. zákonní zástupcovia/ účastníka.

Autor: ueps, Foto: Dávid Vargaeštok - Dátum: 15.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 286

Pozvanie na VI. Evanjelické cirkevné dni

Obrázok k článku
Bratia a sestry, priatelia

srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať 29. júna – 1. júla 2018 vo Zvolene. Aj v tento rok bude Ústredie EPS v OS SR a OZ SR /ďalej len EPS/ participovať pri ich organizácii.
EPS pripravila niekoľko svojich osobitých aktivít v sobotu 30.júna, o ktorých Vás chceme dopredu informovať:

1, EPS bude mať na VI. ECD po celý čas postavený svoj stan na nádvorí Lesníckeho múzea vo Zvolene, kde sa bude podávať vojenský guláš v čase od 11:30 – 14:00

2,  pre mladšiu časť účastníkov organizuje EPS pochod na Pustý hrad. Zraz bude na nádvorí Lesníckeho múzea o 13.45, pochod začne o 14.00, predpokladaný príchod na hrad je o 15.10. Na hrade bude krátka pobožnosť o 15.20, po nej o 15.40 budú mať hasiči ukážku práce so záchrannou technikou o 16.10 sa pôjde naspäť do Zvolena.

3, večer o 18.30 bude v stane EPS prezentácia práce duchovnej služby v OS a OZ SR spojená s prednáškami na témy: Čs. légie a ich prínos k vzniku ČSR v r. 1918.

4, vyvrcholením sobotného dňa bude nočná ekumenická pobožnosť o 23.15 a sviečkový pochod k pamätníkom osloboditeľov na námestí SNP vo Zvolene, kde budú ako výraz vďaky položené kvety resp. vence.

Generálny duchovný EPS plk. Marian Bodolló pozýva všetkých priateľov duchovnej služby k ucteniu pamiatky obetí bojov za našu slobodu a demokraciu.


Časový harmonogram aktivít EPS na VI. ECD

Piatok,  29. 6. 2018

8.00      Odchod z Bratislavy do Zvolena, príchod o 10.00
10.00 – 13.00   Príprava zázemia pre aktivity EPS na VI. ECD (stan, výdaj stravy a iné)
16.00    Účasť EPS na uvítacom programe ECAV na Slovensku (funkcionári EPS)
21.00    Večerné služby Božie s VP

Sobota,  30. 6. 2018

09.30   Hlavné slávnostné služby Božie
11.30   Obed  /vydávajú OS SR, patronát prevzala EPS/
13.45   Zraz účastníkov pochodu na Pustý hrad
14.00   Pochod na Pustý hrad, príchod do 15.10
15.20 - 15.40   Poľná bohoslužba (zabezpečujú duchovní EPS)
15.40 - 16.10  Ukážka práce s hasičskou technikou
16.10   Pochod do Zvolena, príchod do 17.30
18.30   Prednášky EPS  /Mužská spiritualita, Čs. légie  a ich prínos k vzniku ČSR v r. 1918/
23.15 - 23.45   Ekumenická pobožnosť (zabezpečujú duchovní EPS)
23.45 - 24.00   Sviečkový pochod, položenie kvetov k pamätníkom osloboditeľov

Nedeľa,  1. 7. 2018

Účasť na službách Božích vo Zvolene, resp. v niektorom zbore v okolí Zvolena
 

Autor: Marian Bodolló, Foto: ECAV, ustreps - Dátum: 15.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 271

Policajní duchovní EPS MV SR na stretnutí s policajným atašé v Ríme

Zahraničná služobná cesta sa konala na základe vzájomnej komunikácie a pozvania pána policajného pridelenca plk. Stanislava Zátorského na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Taliansku, v Ríme, v termíne 23.-3-27. apríla 2018. Zúčastnili sa na nej 4  policajní duchovní úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR.

Po prílete do Ríma sme hneď na začiatku navštívili veľvyslanectvo SR v Ríme a pozdravili zamestnancov. Medzi inými sme sa na chvíľu stretli aj s pánom riaditeľom Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme, pánom Petrom Dvorským. Počas návštevy sme mohli zažiť vynikajúcu spoluprácu pána policajného pridelenca plk. Zátorského s pracovníkmi veľvyslanectva SR v Taliansku ako aj vo Vatikáne, čo sa odzrkadlilo aj pri celom priebehu návštevy ako aj stretnutí s pánom veľvyslancom Petrom Sopkom, či ďalšími zamestnancami veľvyslanectiev.

Veľmi milo nás potešilo prijatie pánom rektorom Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde sme mohli na pamiatku našej návštevy zapísať niekoľko riadkov do vzácnej kroniky tohto kolégia. Na tomto mieste sme sa dozvedeli o bohatej histórii tohto kolégia, ktoré zohrávalo významnú úlohu pri zásobovaní bývalého Československa duchovnými publikáciami.

Pán policajný pridelenec nám poskytol informácie týkajúce sa práce polície v Taliansku, oboznámil nás so spôsobom svojej misie a venoval nám podľa možností svoj čas tak, aby sme mali zabezpečené všetko, čo bolo potrebné pre pokojný a zdarný priebeh zahraničnej cesty.

V rámci ekumenických vzťahov sme počas návštevy mali v programe zabezpečenú aj účasť na generálnej audiencii pápeža Františka na námestí Svätého Petra vo Vatikáne.  Aj táto časť programu zanechala v nás nezvyčajný a hlboký dojem. Popri tematike policajnej práce sme absolvovali aj prehliadku historických pamiatok mesta Rím a Vatikán.
Počas prehliadky Vatikánskych záhrad sa nám venovala pani zástupkyňa veľvyslanca SR vo Vatikáne, ktorá nám pripravila výbornú exkurziu po záhradách a baziliky sv. Petra.

Pri plánovaní programu našej pracovnej cesty sme nevynechali Evanjelický cirkevný zbor v Ríme. Navštívili sme evanjelický kostol, oboznámili sa s históriou evanjelikov v Ríme. Na paneloch venovaných histórii evanjelickej komunity v Ríme sme mali možnosť vidieť aj fotografie vzájomných stretnutí pápežov počnúc Jánom Pavlom II až po súčasného pápeža Františka s evanjelickou komunitou v tamojšom kostole. Na záver našej návštevy sme vykonali krátku pobožnosť na ktorej zamyslením poslúžil riaditeľ úradu EPS MV SR Milan Petrula.

Veľké a srdečné poďakovanie patrí pánovi policajného pridelencovi za jeho čas, ochotu nás voviesť do problematiky svojej činnosti ako ja za celú organizáciu, prípravu a sprevádzanie počas našej zahraničnej služobnej cesty.

Autor: Milan Petrula, Foto: Milan Petrula - Dátum: 31.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 329

Pozdrav od prezidenta

Už po tretíkrát sa vydali pracovníci Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR ( ďalej len EPS ) a príslušníci silových rezortov na pochod ,, Duchovne po stopách hrdinov SNP. “ Tento rok začala trasa v dňoch 23.-25.5. 2018 na Dukle a pokračovala cez Svidník a Bardejov do Prešova.

Prvý deň z Dukly do Svidníka sa k pracovníkom EPS a príslušníkom ozbrojených zložiek, pridali aj študenti gymnázií z Banskej Bystrice, Tisovca a Bratislavy. Niektorí už boli druhýkrát a prisľúbili, že chcú zvládnuť  všetky etapy až po Devín. ,,Vlani som to prijal ako výzvu. Strýko mi povedal, že ma vezme na poriadnu – akože chlapskú, desaťkilometrovú túru. Keď som mu po vlaňajšom pochode ukázal certifikát o zvládnutí 82 km s vojakmi, nechcel veriť.  Aj preto som tu. Dodáva mi to silu a dvíha sebavedomie,“ hovorí gymnazista Peter Rodziňák. Ďalšia gymnazistka Kamila Klamová dodala: ,,Hoci budem budúci rok maturovať a v tom čase nebudem môcť byť na pochode, ako vysokoškoláčka by som chcela prejsť aj ďalšie etapy.“ Preto generálny duchovný plk. Marian Bodolló podobne ako vlani opakuje slová: „Podporiť odkaz Slovenského národného povstania vojakmi spolu s mladými ľuďmi – to má nielen symboliku, ale aj silu.“

Druhý deň končiaci v Bardejove bol zatiaľ najnáročnejšou etapou zo všetkých ročníkov. Úsek meral 33 km a okrem značného prevýšenia sa v závere pochodovalo z Hažlína do Bardejova po asfaltovej ceste. Je viac ako prirodzené, že spolu s bolesťou nôh na vysiľujúcom slnku sa dostavila aj únava. Všetko však bolo zabudnuté po prijatí v Bardejove, kde po Bohoslužbe a kladení vencov obetiam II.svetovej vojny sa primátor nielen prihovoril, ale aj poďakoval vojakom za propagáciu odkazu SNP. Všetkým venoval prekrásnu publikáciu o Bardejove so  svojim podpisom. Po jeho príhovore bol prečítaný pozdrav prezidenta SR Andreja Kisku. Jeho celé znenie je uvedené v prílohe. ,,Opäť nás potešil prístup starostov a riaditeľov základných a stredných škôl. Prihovorili sa nám, poskytli nám ubytovanie, pripravili občerstvenie, ale v obci Kurimka bola okrem obeda pripravená aj kronika obce, kam sa všetci zapísali,“ dodal Milan Gajdoš z Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ, ktoré pochod organizovalo.

Tretí deň z Bardejova do Prešova absolvovali účastníci pochodu do Demjaty ako kedysi regrúti - vlakom. Po vystúpení a zoradení na nástupišti v Demjate pokračovala cesta pochodujúcich Veľkým a Malým Slivníkom cez Terňu a Kanaš do Prešova. Záver etapy už bol okrem ochladenia poznačený aj jemným dažďom, ktorý však nikomu nevadil. Príhovor viceprimátora na námestí  po kladení vencov s plnými poctami  a hymne  už len zdôraznil význam a odhodlanie pokračovať v tejto aktivite so snahou pritiahnuť k nej čo najviac mladých ľudí.

Záver už tradične patril službám Božím v prešovskom evanjelickom chráme Božom, s poďakovaním všetkým účastníkom, zabezpečovaciemu tímu, ale aj odovzdaniu pamätných medailí tvorcom brožúrky ,,Sprievodca vojenského pochodu“ a to Jánovi Vargovi a Františkovi Ruščákovi.

Príloha: Pozdrav Prezidenta SR

*Budúcoročná trasa III. ročníka s celkovou dĺžkou 99 km nadviaže na Prešov a povedie cez Košice až do Rožňavy.

Autor: ustreps, Foto: Filip Chyba - Dátum: 29.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 238

AVÍZO - 67. Medzinárodné stretnutie protestantských vojakov RIMP 2018

Obrázok k článku
(RIMP - Rassemblement international militaire protestant)


Toto Medzinárodné stretnutie je už od roku 1951 jedinečnou príležitosťou obnovy a rastu vo viere pre kresťanov-vojakov z viac ako 20 krajín sveta vrátane Slovenska. Podujatie organizuje Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR pre všetkých profesionálnych vojakov, aj bývalých vojakov (v zálohe), pre mužov a ženy, ako aj pre príslušníkov všetkých ozbrojených zložiek (PZ, HaZZ, ZVJS).

Samotné stretnutie sa uskutoční od štvrtku 21. júna do nedele 24. júna 2018 vo Francúzsku v nádhernej Provensálskej dedinke Méjannes le Clap, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Alés. Presun autobusom z Bratislavy (Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto) začína 19.6.2018 o 14,30 hod., ukončenie cesty je taktiež v Bratislave (DK) 26.6.2018 do 04:00 hod.

Špecifickou témou podujatia v chápaní Biblie pre rok 2018 je: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam..." (Jn 14,27)

Stretnutie umožňuje jej účastníkom v atmosfére rozjímania objaviť etické, morálne a duchovné hodnoty v zmysle biblických princípov aj počas života vo vojenskom prostredí.  Toto podujatie vytvára priestor, kde sa každý môže podeliť o svoje osobné skúsenosti v duchu rešpektovania práva slobody vyznania viery.
   
Organizačné pokyny:

Stretnutie sa považuje za vojenskú akciu a uskutoční sa v uniforme /všeobecne v priebehu stretnutia – poľná rovnošata (maskáče), k nej patriaca obuv a predpísané tričko s krátkym rukávom. Počas nedele a slávnostných Bohoslužieb sa vyžaduje spoločenská služobná rovnošata (1x biela slávnostná - košeľa letná /krátky rukáv, viazanka/ a 1x zelená príp. modrá košeľa podľa príslušnosti s krátkym rukávom a s náplecníkmi, poltopánky, pokrývka hlavy - lodička)/. Pozn.: Táto ústroj je stanovená aj pre účastníkov v zálohe - bývalých PfV! Počas prepravy a vo voľnom čase je povolený civilný odev.

Účastníci podujatia budú podľa možností ubytovaní v budovách charakteru turistickej ubytovne vo viaclôžkových izbách so spoločnou sprchou a toaletou – tu je zabezpečená posteľ s posteľnou plachtou, je nutné aby každý účastník zobral so sebou aj spací vak. Je však možné, že z kapacitných dôvodov bude ubytovanie zabezpečené v stanoch.

Účastnícky poplatok, ktorý činí 160,- € je potrebné uhradiť v hotovosti určenému členovi organizačného štábu po príchode do miesta nástupu v Bratislave v deň odchodu. V cene sú zahrnuté registračné poplatky, ubytovanie, stravovanie v mieste stretnutia, doprava, poplatky za ponúkané aktivity od štvrtka do nedele podľa programu.
Stravovanie je počas cesty tam a späť individuálne. V mieste stretnutia je stravovanie zabezpečené formou plnej penzie aj s nápojmi a začína vo štvrtok večer 22. júna 2018 večerou od 18:30 hod. a končí v nedeľu 24. júna 2018 obedom do 14:30 hod..

Detailný program stretnutia bude pre účastníkom spresnený po príchode do miesta stretnutia formou bulletinu.

Účastníci stretnutia si musia uzatvoriť individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na dni 19.6.2018 – 26.6.2018 pre krajiny EU. Tento doklad spolu s preukazom o zdravotnom poistení, občianskym preukazom alebo cestovným pasom je potrebné predložiť organizátorom v deň odchodu.

Nezabudnite si pribaliť spací vak a plavky.

Pre prezentačné účely odporúčame vziať so sebou podľa vlastných možností darčekové predmety (suveníry) charakterizujúce útvar prípadne región účastníkov (odznaky, plakety, vlajky, letáky s turistickými informáciami, ...).
Podrobnejšie informácie o podujatí Vám radi poskytnú  duchovní príp. zamestnanci Úradu ekumenickej pastoračnej služby v OS SR  alebo Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Kontakty nájdete na stránke www.ustreps.sk.

Počet účastníkov je obmedzený v závislosti od počtu miest v autobuse. V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, je potrebné sa prihlásiť vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý je v prílohe týchto pokynov a zaslať ho najneskôr do 8.6.2018 v elektronickej forme na e-mailovú adresu: -david.vargaestok@mil.sk, prípadne faxom na t.č.: 0960 – 317 616
alebo na:
ingrid.tomekova@mil.sk  tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417.

O výbere účastníkov stretnutia budeme záujemcov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy záujemcu uvedenej v prihlasovacom formulári príp. telefonicky.

Ďakujeme za prejavený záujem.

Prílohy: 1 – prihlasovací formulár
:

Program stretnutia a organizácia prepravy „RIMP – 2017“  v Mejannes Le Clap:

Preprava bude zabezpečená klimatizovaným autobusom. Miesto nástupu a ukončenia stretnutia - Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto (medzi OC Slimák a OC Polus City) v priestoroch Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR – Bratislava.

19.06.2018 – Zhromaždenie účastníkov v mieste nástupu je do 13,00x hod, odchod autobusom z Bratislavy do 14,30 hod na trase BA –Paríž (FR). Príchod do Paríža je cca o 08:00.

20.06.2018 – Prehliadka mesta Paríž – individuálne, večer zahájenie presunu na trase Paríž – Valence cca. o 21,00

21.06.2018 – Príchod do Valence cca o 6,30 hod, individuálna prehliadka mesta. O 9,00 zahájenie presunu na trase Valence – Montélimar. V meste Montélemar individuálna prehliadka mesta do 12,00. Príchod do Méjannes Le Clap  - do 14,00. O 17:00 hod. zahájenie programu organizovaného Ministerstvom obrany FR. v rámci podujatia „Rassemblement International Militaire Protestant, Méjannes-Le-Clap (RIMP) – Spoločné bohoslužby, Večer národov.

22.06.2018 – Spoločný program RIMP. Program podujatia bude účastníkom spresnený.

23.06.2018 – Spoločný program RIMP.

24.06.2018 – Spoločný program RIMP – záverčené slávnostné bohoslužby, spoločný obed. Po ukončení programu RIMP do 15:00 zahájenie presunu z Mejannes Le Clap (FR) do Umagu (Chorvátsko).

25.06.2018 – Celodenná zastávka s prehliadkou mesta a kúpaním pri mori. Do 18:00  hod. presun Umag – Bratislava.

26.06.2018 – príchod na Slovensko do 04:00 hod.

Autor: usterps, Foto: internet - Dátum: 29.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 253

Náš generál....

12. mája 2018 bol pre našich kadetov 1. ročníka na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika výnimočný. Trochu historický, pietny a aj vlastenecký. Tak ako každý rok v jeseni a aj teraz v uvedenom čase sme v rámci vojenských tradícií, vlastenectva a histórie vycestovali s druhou polovicou kadetov do Košarísk. Duchovná služba AOS v Liptovskom Mikuláši, spolu s velením školských jednotiek a v spolupráci s evanjelickou farárkou z Košariskách pripravili celodenný program pre kadetov s názvom „ Po stopách nášho generála“. Ráno sme včas vyrazili z Demänovej do Košarísk.  V Košariskách v evanjelickom kostole nám domáca pani farárka Mgr. Zuzana Durcová porozprávala históriu rodiny Štefánikovcov. O tom, že v miestnom kostole bol krstený generál Štefánik a jeho otec tu pôsobil ako prvý evanjelický farár. Potom sme zapálili sviece na cintoríne generálovým rodičom a jeho trom súrodencom, ktorí sú tu pochovaní. Nasledovala prehliadka múzea, bývalej evanjelickej fary.  Nasledoval presun do Brezovej pod Bradlom kde nás čakalo múzeum Dušana Jurkoviča, architekta mohyly na Bradle. Po hutnej historickej prednáške sme sa vrátili do Košarísk odkiaľ sme historickou cestou kráčali pešo na Bradlo. Historickou cestou preto, lebo na lafetách diel viezli rakvu generála Štefánika do hrobu na mohyle s ďalšími tromi talianskymi vojakmi.

Štyri a po kilometra pešo. Až sme sa ocitli na majestátnom Bradle. V tichu sme rozjímali nad informáciami, ktoré sme dostali a ktoré sa spájali živo s mohylou. Nasledovala pietna spomienka. Prečítaním Biblie,hymny lásky z 1. listu Korintským z 13 kapitoly sme mysleli aj duchovne. V modlitbe sme ďakovali za vodcov viery a národa. Po Áronovskom požehnaní sme nasadli do autobusu, ktorý nás čakal pod mohylou.

Boli sme unavení ale ešte sme mali namierené na jedno miesto. V rámci dňa Ozbrojených síl  Slovenskej republiky, ktorý pripadá vždy na 22. septembra sme sa odobrali na symbolické miesto bojov hurbanovských dobrovoľníkov pri Brezovej pod Bradlom. Títo sa postavili 22. septembra 1848 na odpor. Zviedli víťazný boj s dvoma švadrónami cisárskych    kyrysníkov a dvoma stotinami (roty) pešiakov, plniacich príkazy peštianskej vlády.

Po týchto historických udalostiach, ktoré sú zovreté do jedného miesta sme nastúpili do autobusu s úmyslom zastaviť už len v našej alma mater v Demänovej. Stalo sa tak. Unavení, plní dojmov sme šťastlivo dorazili späť.

Autor: Viktor Sabo, Foto: Viktor Sabo - Dátum: 29.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 247

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>