MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis


Naše deti - naša budúcnosť

Na Prápore CSS Prešov v dňoch 12. až 16. augusta 2019 sa realizoval ako poddporná aktivita denný detský tábor pre deti profesionálnych vojakov a zamestnanov. Deti si mohli reálne vyskúšať na vlastnej koži ako to funguje na prápore, a čo v práci robia ich rodičia.
Na každý deň v týždni bol pre deti pripravený program profesionálnymi vojakmi. Pondelok videli, ale aj reálne si vyskúšali zásah hasičského družstva. V utorok zase mali pripravenú ukážku zbraní, RCHBO ale i maskovanie a presúvanie patroly. Stredu sme venovali zdravotníckej príprave, kedy si deti reálne vyskúšali podávanie prvej pomoci a obväzovanie rán. Ďalší deň pod vedením regulovčíka sa deti naučili porozumieť signálom, ktoré im ukazuje regulovčík, ale aj sami si vyskúšali riadiť dopravu. Poobede zase vyskúšali boj z blízka. Záver tábora bol naozaj slávnostný. Naši pyrotechnici pripravili ukážku svetlíc a dymovníc, čo pre deti bolo skutočne malým ohňostrojom.
Po ukážke znalostí z poradovej prípravy si deti prevzali z rúk veliteľa práporu podplukovníka Jána Farkaša zlatú medailu za vládnutie „vojenského výcviku“. Z rúk zástupcu majora Vladimíra Sobeka si prevzali diplom a z rúk veliaceho poddôstojníka nadrotmajstra Radoslava Šoltísa pamätné tričko,ktoré bolo financované za pomoci Vojenskej nadácie.
Po celý tábor deťom venovali svoj čas, nápady a svoju energiu nadporučík Martin Zajak, poručíčka Michaela Kinlovičová, rotný Jozef Dancák, vojačka 2. st. Katarína Spodníková a naporučíčka Vlasta Kovaľová duchovná Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR.

Autor: Vlasta Kovaľová, Foto: Vlasta Kovaľová - Dátum: 04.09.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 182

Letný biblický tábor Úradu EPS MV SR opäť v Slovinsku

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR tradične každý rok organizuje letný biblický tábor pre deti zamestnancov MV SR, príslušníkov polície a hasičov. Tento rok miestom konania tábora bolo opäť po dvoch rokoch slovinské kúpeľné mesto Moravské Toplice. Tábor sa konal sa v dňoch 21. až 27.7.2019.
Kapacitne bola účasť obmedzená na 25 detí, ktoré sa zišli zo všetkých kútov Slovenska. Mesto Moravské Toplice, sa nachádza pri hraniciach Slovinska, Maďarska a Rakúska.
Vedúcimi na tábore boli riaditeľ Úradu EPS MV SR plk. Milan Petrula, policajná duchovná ÚEPS na Krajskom riaditeľstve PZ v Košiciach mjr. Jana Tabačková a policajný duchovný ÚEPS na Akadémii Policajného zboru v Bratislave npor. Milan Bartko.
Všetci účastníci tábora, deti s vedúcimi, boli ubytovaní v cirkevnom zariadení, patriacemu evanjelickému cirkevnému zboru Moravské Toplice. Brat emeritný biskup evanjelickej cirkvi v Slovinsku, Geza Erniša, bol organizačne nápomocný celému priebehu pobytu detí v tábore ako pri komunikácii tak aj pri vybavovaní stretnutí a zabezpečenie ukážok činnosti slovinskej polície za čo mu patrí veľké poďakovanie.
Letný biblický tábor niesol hlavnú tému Voda života. Je to znak toho, že Ježiš Kristus je prameňom, a hlavným veršom tábora bol 14. verš z evanjelia podľa Jána v 4. kapitole: „Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Každý deň sa deti oboznamovali s jednou biblickou témou spojenou s témou vody – stvorenie a počiatok života, potopa, sucho, žena Samaritánka a búrka na mori. Jednotlivé témy boli rozpracované popri náboženskej oblasti aj do sféry osobnej etiky, postojov a rozhodovaní ako aj utvrdzovaní v pozitívnych životných hodnotách, ktoré v sebe nesie kresťanská viera. Deti boli rozdelené do 5 rôznych družstiev podľa názvov slovenských riek – Hornád, Hron, Morava, Poprad a Váh a počas celého tábora zbierali body –  za učenie sa biblických veršíkov, za kolektívnosť, odvahu a vzájomnú pomoc, za skutky obetavosti ako aj za umiestnenie v táborových súťažiach.
Deti navštívili počas tábora v pondelok, utorok a štvrtok aj miestne termálne kúpalisko, za účelom oddychu ale aj zvyšovania zručnosti v plávaní.  V stredu bol naplánovaný výlet do jednej z najkrajších slovinských alpských dolín – Lagerská dolina s vodopádom Rinka, kde deti mohli obdivovať krásu prírody, oboznámiť sa s chráneným prírodným  územím a pri túre zvyšovať svoju fyzickú zdatnosť.
Počas tábora prišli vo štvrtok doobeda navštíviť deti aj príslušníci slovinskej polície, ktorí predviedli a opísali činnosť služieb hraničnej, kriminálnej, dopravnej polície. Zároveň boli vykonané ukážky činnosti služobnej kynológie pri zadržaní páchateľa ako aj vyhľadávaní omamných látok. Slovinskí policajti predviedli svoje vozidlá, motorky, aj s ich vybavením ako zastavovací pás, putá, helmy, obušky a radar na meranie rýchlosti.

Veľmi vzácnou bola osobná návšteva krajského policajného riaditeľa oblasti Murska Sobota, Mag. Damira Ivančiča, s ktorým vedúci tábora strávili príjemné chvíle v priateľských rozhovoroch o možnostiach užšej spolupráce a aktivitách duchovnej služby. V piatkové popoludnie bola zarezervovaná lanová dráha, na ktorej sa táborníci doslova pohybovali medzi korunami stromov a prekonávali nielen rôzne lanové prekážky, ale aj strach z výšok a precvičovali svoju fyzickú i psychickú kondíciu.
Sobota bola dňom vyhodnotenia veľkej táborovej hry, balenia a rozlúčok. Deťom boli odovzdané diplomy a tiež vecné ceny, ktoré poskytla kancelária ministra vnútra SR, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie s vami ako aj s vašimi deťmi pri ďalších aktivitách úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR.

Autor: Milan Bartko, Foto: Milan Bartko - Dátum: 27.08.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 212

Prvá žena (vojačka) na Svätej hore Grabarke

Na základe pozvania arcibiskupa Wroclavského – Pravoslávneho Ordinára Ozbrojených síl Poľskej republiky Jerzyho Mariusza Pańkowskeho, v dňoch 17.8.-20.8.2019 navštívili príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky Poľskú republiku.
Prvý krát sa púte zúčastnila vojačka Kristína Šutai-Paľová zo svojimi kolegami  zo Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach a pravoslávnym duchovným kapitánom Simonom Czapom.
Púť sa začala svätou liturgiou v meste Siemiaticze, odkiaľ sa prítomný po svätej liturgii presúvali v sprievode na Svätú horu Grabarka. Po príchode sa začal bohoslužobný program, ktorý trval celú noc za prítomnosti duchovenstva a  prítomných veriacich.  Vyvrcholením a ukončením púte bola slávnostná archijerejská liturgia, ktorú slúžil vladyka Sawa metropolita  Varšavský a celého Poľska spoločne s prítomnými biskupmi a kňazmi.
V závere sa poďakoval prítomným za ich účasť, vo svojom príhovore  zvlášť  ocenil prítomnosť príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a výbornú spoluprácu medzi oboma krajinami.

Autor: Simon Czap, Foto: Simon Czap - Dátum: 27.08.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 241

Pamätný deň u delostrelcov

Vzácne jubileum si pripomenuli rtm. Peter DEMKO s manželkou Katkou 24. júla 2019, kedy po  15. rokoch spoločného života si obnovili manželské sľuby a s prítomnými pri spoločnej modlitbe prosili o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších spoločne strávených rokov ich  života.
Toto svoje manželské jubileum si pripomenuli na Samohybnom delostreleckom oddiely v Michalovciach v kaplnke Svätej mučenici BARBORY patrónky delostrelcov.
Tejto milej udalosti  sa zúčastnili  ich deti, priatelia a kolegovia.

NAŠIM OSLÁVENCOM BLAHOŽELÁME A PRAJEME HOJNOSŤ BOŽÍCH MILOSTI!

Autor: Simon Czap, Foto: Simon Czap - Dátum: 25.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 417

EPS aktívna na SEMfeste 2019

Už druhýkrát sa konal SEMfest 2019 na futbalovom ihrisku v dedinke Lenka (pri Tornali) v dňoch 4. – 7. júla 2019. V predchádzajúcich rokoch sa festival konal v Necpaloch pri Martine (2014 – 2017) a v Záriečí (do roku 2013). Hlavným organizátorom festivalu je občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s CZ ECAV Tornaľa a obcou Lenka.

Tohtoročnou hlavnou témou bol „Prameň“. Je ním myslený náš Pán Ježiš Kristus, ktorý chce, aby sme z Neho čerpali do našich životov.
Z bohatej ponuky seminárov, diskusií, prednášok, aktivít a iných činností si mohli návštevníci SEMfestu vybrať aj ponuky s policajnými a vojenskými duchovnými Do programu sa zapojili aj duchovní z ekumenickej pastoračnej služby.

Po sobotňajšej poobednej prednáške na tému ,,Dávid bojovník, Dávid kráľ“ generálny duchovný plk. Marian Bodolló zorganizoval Nočný pochod pre záujemcov, ktorých počet okolo 60 prevýšil očakávanie. Spolu vyniesli zástavu Slovenskej republiky, a po slovách Žalmu 121, modlitbe za Slovensko a Otčenáši zaspievali slovenskú hymnu.

Riaditeľ Úradu EPS MV SR plk. Milan Petrula prednášal o nebezpečných spoločenstvách, sektách a ich praktikách za ktoré sa skrývajú a tak získavajú ľudí do svojich radov. Upozornil na praktiky  siekt a nebezpečných spoločenstiev na Slovensku aj vo svete a na úvod bolo odprezentované video z hromadnej samovraždy z roku 1978 v Jonestowne, pri ktorej prišlo o život 909 členov.

Vojenský duchovný z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika kpt. Viktor Sabo diskutoval na tému „Medzi vojakmi“.

Policajná duchovná z Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach mjr. Jana Tabačková hovorila o samovraždách a útekoch mladých ľudí a spolu s pripravenou prezentáciou ukazovala hlavné dôvody a tiež štatistiky týchto útekov a nešťastí. V prezentácii apelovala na hodnotu života, a ukázala, že každý problém je riešiteľný. Nesmie sa bagatelizovať, ak niekto hovorí o samovražde, alebo o radikálnom riešení svojich problémov. Život je vzácny dar a Pán Boh je nám vždy nablízku.
Ukážky činnosti odboru služobnej hipológie Prezídia Policajného zboru predviedol Dorman du Puy 6 – 11. ročný služobný kôň z Oddelenia jazdnej polície Košice. Toto oddelenie pôsobí hlavne preventívne nad dodržiavaním verejného poriadku a bezpečnosti. Služobné kone musia zvládať veľmi náročné situácie. Nesmú sa báť preskočiť cez oheň, musia byť pokojné aj pri sirénach a húkačkách či výbuchoch. Nesmú sa zľaknúť a splašiť ak do nich sú hádzané rôzne predmety, alebo ak v blízkosti ich hlavy kričí rozbúrený dav či lietajú rôzne predmety.
Ukážka činnosti Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica bola jedna z najzaujímavejších. Bola simulovaná policajná akcia chytanie zločinca v unikajúcom aute a tiež jeho spacifikovanie a odvedenie s putami na rukách do policajného auta.

Návštevníci SEMfestu si po prezentáciách Polície mohli pohladkať a odfotiť sa s policajným koňom, mohli si pozrieť zblízka policajné autá, nasadnúť si do nich a tiež na vlastné oči a na vlastnej koži si mohli vyskúšať aj ,opilecké´ okuliare a skúšať s nimi zodvihnúť predmet či prejsť slalomovú dráhu. Po vydarených ročníkoch s prítomnosťou duchovných zo silových zložiek ostáva dúfať, že sa z toho stane pekná tradícia aj v budúcnosti.

Autor: Milan Bartko, Foto: SEMFEST - Dátum: 15.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 554

Nezabudneme

Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala v spolupráci s ECAV Želiezovce a Ekumenickou pastoračnou službou 9. 7. pietnu spomienku na nespravodlivo väznených v Želiezovciach. Pre nedostatok poľnohospodárskych pracovníkov boli na majeroch v okolí Želiezoviec od roku 1952 umiestnené väzenkyne a neskôr väzni, ktorí pracovali v poľnohospodárstve. Značnú časť z nich tvorili politickí väzni zo Slovenska a z Čiech. Program sa začal službami Božími v evanjelickej modlitebni v Želiezovciach, na ktorých liturgovali administrátor Cirkevného zboru ECAV Želiezovce Ján Čermák a generálny duchovný plk. Marian Bodolló, ktorý bol zároveň kazateľom. Po skončení služieb Božích pozvali želiezovskí cirkevníci prítomných na malé pohostenie. Nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, odhalenej v roku 2006, ku ktorej položili vence delegácie Konfederácie politických väzňov Slovenska, Konfederácie politických väzňov Českej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ústavu pamäti národa. Po štátnych hymnách ČR a SR predniesli príhovory zástupca riaditeľa ÚVTOS pre služobné veci pplk. Juraj Michal, podpredseda KPV ČR Leo Žídek, bývalá politická väzenkyňa – členka KPVS Marta Lihotská, bývalý politický väzeň a pracovník ÚPN Peter Chromý a generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Na záver prítomní zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Autor: KPVS a Ustreps, Foto: Marián Bielik - Dátum: 10.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 547

Charitatívny koncert "Očami srdca" vol. 2

Slovenským milovníkom vážnej hudby sa 2. júla t. r. už po druhý krát predstavila vynikajúca interpretka klasickej muziky, Master of Arts Natalia Sklarenko,  pôvodom z Bieloruska, kde svojho času bola i sólistkou Minskej filharmónie. Svojim hudobným umením podporuje charitatívne ciele Ekumenickej pastoračnej služby (Ústredia EPS v OS SR a OZ SR) a Vojenskej podpornej nadácie (VPN), ktoré finančný výťažok venujú na pomoc deťom a núdznym ľuďom, v krajinách zasiahnutých vojnovými udalosťami (Bosna a Hercegovina, Afganistan). Tentoraz pre svoje vystúpenie v Dvorane VŠMU na Zochovej ulici 1 v Bratislave zvolila výber z repertoáru velikánov klavírnej hudby  a bravúrne predviedla stvárnenie skladieb z diela Petra Iľjiča Čajkovského z cyklu Ročné obdobia Op. 37: Máj – Biele noci a Jún Barkalora a Franza Liszta  Nocturno Nr. 3 As-dur a Sonata h-moll. V charitatívnych koncertoch nazvaných Očami srdca mieni ešte pokračovať dvoma koncertami na jeseň a začiatkom budúceho roku, čím uzavrie jeden ročný okruh nazvaný podľa ročných období Jar, leto, jeseň, zima.
O humanitárnych aktivitách Ústredia EPS a VPN sa čitateľ môže viac dozvedieť na našej stránke.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: ustreps - Dátum: 07.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 590

Pomoc pre Bihač

S ohľadom na aktuálnu situáciu a hroziacu humanitárnu krízu v utečeneckých táboroch v Bosne a Hercegovine, na žiadosť Červeného kríža mesta Bihač Ministerstvo vnútra SR poskytlo zo svojich zásob materiálnu humanitárnu pomoc Slovenskej republiky pozostávajúcu zo stanov, skladacích postelí, prikrývok, elektrocentrál, osvetľovacích súprav stavebníc pre deti, oblečenia, obuvi pre deti a dospelých v hodnote 45017,46 Eur. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR poskytlo hygienické balíčky a lekárničky v hodnote 6 700,00 Eur. Celková hodnota slovenskej pomoci je 51 717,46 Eur. Doprava slovenskej pomoci do Bosny a Hercegoviny sa uskutočnila jedným nákladným vozidlom a sprievodným vozidlom sekcie krízového riadenia od 14. júna 2019 z Logistickej základne pre krízové situácie Vajnory - Bratislava. Odovzdanie slovenskej pomoci zabezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Samotnú pomoc za Slovenskú republiku odovzdal Martin Kačo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine. Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR zastupoval
generálny duchovný plk. Marian Bodolló.
Plk. Marian Bodolló sa v dňoch 16.-21.6.2019 spolupodieľal ako na odovzdaní humanitárnej pomoci v meste Bihač, tak aj návšteve jednotlivých LOT-ov (Liaison and Observation Team ). Vo Foči sa okrem slovenskej jednotky stretol aj s miestnym imámom Mensur Kadricom, ktorý plk. Bodolló ukázal mešitu zrenovovanú po vojne 90-ych rokoch a otvorenú 4.mája 2019. Miestna moslimská skupina vo Foči má viac ako 40 veriacich, no tvoria pevné a živé spoločenstvo so svojimi náboženskými aktivitami. Program pokračoval návštevou predstavených pravoslávnych duchovných monumentálneho Chrámu svätého Sávu s kapacitou viac ako 1500 veriacich. Práve tohto roku oslavuje Srbská pravoslávna cirkev 800. rokov svojej nezávislosti- autokefality. Vo Foči plk. Bodolló zároveň navštívil aj miestnu základnú školu, kde sa odovzdal výťažok z charitatívneho koncertu z 8.marca tohto roku vo výške 750.- Euro. Riaditeľ školy Vladimir Ivanović vyjadril veľkú radosť z pomoci, z ktorej medzičasom už kúpili školské a športové pomôcky. Záver návštevy plk. Marian Bodolló ukončil v LOT-e Višegrad a Butmir.

* Operácia EUFOR ALTHEA (názov je podľa mena gréckej bohyne uzdravenia) bola spustená 2. decembra 2004 Po prevzatí hlavnej zodpovednosti za udržiavanie bezpečného prostredia v Bosne a Hercegovine EÚ, vojenskú prítomnosť NATO v krajine predstavuje veliteľstvo NATO Sarajevo. Medzi úlohy operácie ALTHEA patrí zabezpečiť vojenskú „odstrašujúcu“ prítomnosť a  bezpečné prostredie (Safe and Secure Environment – SASE) s cieľom zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia. Operácia ALTHEA je súčasťou komplexného prístupu EÚ k bezpečnostnej, politickej a sociálno-ekonomickej stabilizácii Bosny a Hercegoviny a zapadá do celkovej mozaiky stabilizačných cieľov EÚ v regióne západného Balkánu. EUFOR ALTHEA mala pôvodne mandát na približne 1300 príslušníkov, avšak v dôsledku ich nedostatku bola postupne rekonfigurovaná a redukovaná. Od 1. septembra 2012 tak v krajine pôsobí celkovo do 600 príslušníkov síl EUFOR. Zníženie počtu vojakov prítomných v Bosne a Hercegovine je na základe rekonfigurácie operácie kompenzované poskytnutím okamžitých záloh (Immediate Reserves), ktoré sa nachádzajú v prispievateľských krajinách a pripravených zasiahnuť v Bosne a Hercegovine, a to na zavolanie operačného veliteľa.
 

Autor: ustreps, Foto: ustreps a Zoltán Jasovský - Dátum: 04.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 530

Policajná ekuména a Leto na hrade V.

Dňa 29.06.2019 Kresťanská policajná asociácia ( KPA ) Slovensko zorganizovala na nádvorí levického hradu  V. ročník Leto na hrade. Na uvedenom festivale sa zúčastnili  najúspešnejšie gospelové kapely na Slovensku ako Lamačské Chvály, Espé, Timothy a Crossroads . Počas podujatia si na svoje prišli aj fanúšikovia rapu, keďže prišiel medzi najznámejší raper na Slovensku   Michal Straka alias Ego , ktorý vystúpil na pódiu zaspieval piesne zo svojho repertoáru a zároveň tiež poslúžil fanúšikom autogramiádou. Najmenším fanúšikom prišiel zahrať Richard Čanaky – Zahrajko a v podvečer starších prišiel rozveseliť ľudovou hudbou víťaz súťaže Zem spieva  Martin Repáň z Terchovej. Počas festivalu  návštevníkom predviedli ukážky príslušníci Policajného zboru so svojimi psíkmi z kynológie Okresného riaditeľstva PZ Nové Zámky, so svojimi koníkmi príslušníci z odboru kynológie a hipológie prezídia Policajného zboru, policajnou technikou policajti Oddelenia mýtnej polície Levice. Taktiež na podujatí predviedli svoju techniku príslušníci Hasičského a záchranného zboru Okresného riaditeľstva Levice. Na podujatí sa zúčastnil aj generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR plk. ThDr. Marián Bodolló, ktorý zapožičal organizátorom festivalu vojenský stan a zároveň duchovne a pastoračne podporil toto podujatie. Počas festivalu na pódiu prebehli ekumenické modlitby v podaní pozvaných cirkevných autorít ( Martin Riecky – farár evanjelickej cirkvi A.V. cirkevného zboru  Levice, Roman Neumann – kazateľ Cirkvi Bratskej Levice, Ondrej Garaj – kazateľ Kaplnky Cirkvi Bratskej Levice, Martin Madassery – katolícky farár pochádzajúci z Indie zo spoločenstva verbistov  slúžiaceho v diecéze Nitra, Felix Cecatto – Kresťanská policajná asociácia Švajčiarsko Christian Police Association Schweiz, Werner Burkhard – Prezident pomoci nebezpečným ľuďom vo väzení Präsident Gefährdetenhilfe Schweiz, Gunter Pflüger –člen predstavenstva rakúskej Kresťanskej policajnej asociácie Vorstand der Österrechische CPV )
), ktorí v modlitbách mysleli na mesto Levice a tento festival.  Počas festivalu si mohli pochutnať návštevníci na vynikajúcom kotlíkovom guláši, ktorý pripravili naši bratia Jarko Čimbora, Maťko Grobař, Štefan Zomborský a Zsolt Juhás. Tiež si návštevníci mohli pochutnať na pravom kebabe z Iránu, ktorý podával osobne Reza Sičany kresťan pochádzajúci z Iránu, ktorý dlhodobo žije na Slovensku. 
Chceme poďakovať veľkému počtu dobrovoľníkov a aj iným ľuďom, bez ktorých pomoci, by nebolo možné festival zorganizovať.
Najviac ďakujeme pánu Bohu, že pritiahol na festival zhruba cca 1.000 návštevníkov, že nám dal síl, aby sme mohli zorganizovať tento už tradičný festival a mohli všetci spolu oslavovať jeho meno.

Autor: KPA, Foto: KPA - Dátum: 04.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 536

O Štefánikovi na Gemeri a v Topoľčanoch

Duchovný EPS kpt. Ondrej Rišiaň mal prednášku na stretnutí mužov gemerského seniorátu o M.R. Štefánikovi v nedeľu 23.6.2019. Stretnutie sa konalo v historickom kostole v Ochtinej, ktorý je zdobený vzácnymi stredovekými freskami. Stretnutie bolo popretkávané vystúpeniami spevokolov a hudobných telies. Všetky vystúpeniami mali svoju vysokú úroveň. Mali rozličný ráz, ale všetky vystúpenia spájala úprimná viera spevákov. Stretnutie moderoval brat diakon Martin Dudáš. Prednášajúci vysoko ocenil osobnosť MRŠ a vyzdvihol ho ako osobnosť, ktorá sama mala svoje osobné vzory, či už vo vlastnom otcovi, krstnom otcovi, T.G. Masarykovi, či profesorovi Jansenovi. Na záver vydareného stretnutia sa prihovoril prof. Ondrej Hronec. Upozornil na to, že osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika bola počas komunizmu dávaná do zabudnutia, alebo dokonca znevažovaná. Prof. Hronec vyslovil aj túžbu, aby Slovensko mal čím viac takýchto vzorov.
30. júna 2019 si zorganizoval cirkevný zbor v Topoľčanoch zborový deň. Aj keď osobnosť Štefánika v tomto roku bola prezentovaná mnohokrát či už v médiách, alebo vďaka množstvu literatúry, predsa publikom so záujmom počúvalo nové informácie o tomto velikánovi. Na záver prednášky prebehla aj diskusia, ktorá sa týkala Štefánikovho osobného života, jeho vzťahu k otcovi, jeho výstupov a pobytov na Mont Blanc. Zborová farárka Mgr. Eva Kahanová Bašková, ktorá viedla všetky aktivity v rámci zborového dňa od aktivít pre tých najmenších, mládež, až po dospelých, sa na záver prednášky poďakovala duchovnému EPS kpt. Ondrejovi Rišiaňovi za obohacujúcu prednášku.

Autor: Ondrej Rišiaň, Foto: Ondrej Rišiaň - Dátum: 03.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 467

Návšteva na Generálnom riaditeľstve zboru a ústave Bratislava

Dňa 26. júna 2019 dopoludnia navštívili Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže predseda Ekumenickej rady cirkvi v SR a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Ivan Eľko spoločne s tajomníkom generálneho biskupa Borisom Mišinom a riaditeľom kancelárie Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR kpt. ThDr. Dávidom Vargaeštókom. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s pastoračnou činnosťou duchovných vo väzenských zariadeniach, nakoľko biskup je v úrade pomerne krátky čas. Stretnutie s generálnym riaditeľom zboru gen. Ing. Milanom Ivanom a námestníkom generálneho riaditeľa zboru pre služobné veci plk. Mgr. Michalom Sedliakom sa nieslo v družnej a priateľskej atmosfére. Návšteva pokračovala v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, kde hostí prijal riaditeľ ústavu plk. Mgr. Andrej Kubiš a jeho zástupca pre služobné veci pplk. Mgr. Michal Petráš. Po spoločnom rozhovore nasledovala duchovná služba biskupa Eľka medzi odsúdenými ženami. Bola to skúsenosť, ktorá sa získava jedine medzi tými, ktorí sú súčasťou väzenského systému na Slovensku so záujmom hľadania východísk pre problémy blížnych okolo nás.

Autor: Anita Šnírerová, Foto: Anita Šnírerová - Dátum: 03.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 485

Spomienka na Juraja Langsfelda

Obrázok k článku
V prvú nedeľu po Svätej Trojici v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kremnica spomínali na slovenského národovca Juraja Langsfelda pri 170 výročí jeho popravy. V Chráme Božom privítal domácich i hostí zborový dozorca Mgr. Peter Weis. Liturgiou poslúžil domáci zborový farár Mgr. Jozef Pacek, senior Zvolenského seniorátu Mgr. Ján Čáby a väzenský duchovný kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš. Pred kázňou zaspieval zbor Kremnického baníckeho spolku, pod taktovkou domáceho brata farára. Zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup VD Mgr. Slavomír Sabol. Slová z knihy Sudcov o Samsonovi prepojil s osobou J. Langsfelda i výzvou do dnešnej doby. V záverečnej časti služby Božie spestril domáci spevokol.
Po službách Božích sa konala krátka spomienka na  Juraja Langsfelda v priestoroch mestského úradu. V popoludňajších hodinách sa konal v chráme Božom kultúrny program s názvom „Kto dá mi sily k púti?“, v ktorom vystúpili zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, hrou na organe  MgA. Janko Siroma, Ph.D., N. Nižník, M. Papánková a brat farár Pacek.

Juraj Langsfeld
bol slovenský národovec a učiteľ v Martine; zároveň po vypuknutí Slovenského povstania dôstojník v Hurbanovom vojsku. Vo veku 23 rokov bol postavený pred vojenský súd. Pred súdom odmietol ponúknutú milosť, ktorá mu bola ponúknutá výmenou za zrieknutie sa revolučných ideálov. Známy je jeho výrok: „Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť i Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť!“. Uhorským vojskom bol obesený 22. júna 1849. Na mieste hrobu je vybudovaný pamätník, ktorý bol odhalený 28. októbra 1922.

Autor: Ľubomír Kordoš, Foto: ECAV - Peter Mihoč - Dátum: 01.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 489

AVÍZO - Charitatívny koncert

Obrázok k článku
Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na Charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční dňa 2. júla 2019 o 19:00 hod. v Koncertnej sieni DVORANA, VŠMU (Zochova 1) v Bratislave.
Koncert je organizovaný na podporu humanitárnych aktivít v miestach pôsobenia OS SR v Afganistane.
Bližšie informácie na plagáte alebo u riaditeľ správy Ústredia EPS – Ing. Milana Gajdoša na t.č. 0903 824 593.

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 24.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 591

Už desiaty raz "na púti" v Mejannés le Clap v južnom Francúzsku

Obrázok k článku
Na tohtoročné 68. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov - RIMP 2019 sa 11. júna vojenským autobusom z Bratislavy do južného Francúzska vydalo 21. príslušníkov ozbrojených zložiek SR.  Cestou do Mejannés le Clap, kde sa stretnutie konalo, navštívili Salzburg  v Rakúsku a po prenocovaní v jeho blízkosti si vyšli aj na tzv. Orlie hniezdo v Berchtesgadene v Bavorsku.  Tieto miesta, prvé kultúrne centrum hudobného génia F. A. Mozarta a druhé spojené s neslávnym obdobím tvorby veľkonemeckej ideológie o hegemónii nemeckého národa  a vysporiadaní sa s „menejcennými“ národmi v Európe, boli dobrým úvodom do teologickej rozpravy o hlavnej téme stretnutia, ktorá bola vzatá z biblickej tézy, v ktorej Ježiš Nazaretský vyhlasuje o sebe, že On je ten pravý vodca a záchranca národa, On jediný je oprávnený hovoriť o sebe: „Ja som cesta, pravda i život“.

Na samotnom stretnutí, ktoré trvalo od večera 13. júna do obeda 16. júna sa zúčastnilo 15 národov z rozličných končín sveta. Dve najpočetnejšie skupiny už tradične tvorili  gelegácie Nemcov a Francúzov, ktorí toto schádzanie sa v južnom  Francúzsku na začiatku päťdesiatich rokov minulého storočia začali.  Najdôležitejším programom dňa boli bohoslužobné zhromaždenia, ktoré každý deň viedli duchovní jednotlivých  národných delegácií formou piesní, modlitieb a kázni o jedinom pravom Spasiteľovi.  Spolu ich na tomto podujatí bolo vyše päťdesiat. V piatok účastníci stretnutia spoločne navštívili starobylé mestečko Dieulefit a Múzeum protestantizmu v blízkosti mestečka Le Poёt Laval a v sobotu večer si vypočuli úžasnú muziku francúzskej vojenskej dychovej hudby  Fanfare du 503E Régiment du Train. V nedeľu, ako zvyčajne sa zúčastnili spoločnej bohoslužby s Večerou Pánovou a vydali sa plní duchovných zážitkov a dojmov naspäť do svojich krajín, aby posilnení na duchu verne slúžili svojim národom pri zabezpečení mieru a pokoja na zemi.
 

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: RIMP - Dátum: 21.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 561

Pochod 100 - 1. trasa

Štyri turistické trasy, ktoré spolu  predstavujú 100 km, pripravila Akadémia ozbrojených síl ako pripomienku na 100. výročie úmrtia  gen. M. R. Štefánika. Ich organizované absolvovanie je rozložené do termínov 1.6. 2019 až 8.5.2020 a tvoria „Pochod 100.“
1.júna 2019 bola na Čertovici odštartovaná prvá trasa aktivity „Pochod 100“ , zúčastnilo sa jej 127 zamestnancov, profesionálnych vojakov, ich rodinných príslušníkov, v tomto počte bolo 87 kadetov. Trasa pokračovala  na Chatu M. R. Štefánika (1730 m.n.m), Ďumbier (2043 m.n.nm.), Krúpovo sedlo (1910 m.n.m.), na Lúčky (Demänovská dolina). Pochod organizovali dekan EPS mjr. Viktor Sabo a pplk. Václav Želonka, ktorí do tejto trasy v sedle pod Ďumbierom  zaradili „pietnu spomienku“ v podobe duchovného slova na gen. M. R. Štefánika a tiež na zosnulého študenta Janka Skvašíka (ten v roku 2000 tragicky zahynul pri vojenskom výcviku). „Pochod sa uskutočnil za priaznivého počasia, všetci účastníci trasu úspešne zvládli, jej dĺžka predstavovala 19,1 km“, uviedol kpt. Sabo. Ďalšia zo štyroch trás je plánovaná na september 2019, uskutočniť sa má z Donoval cez Ďurkovú do Jasnej. Ostatné dve trasy povedú účastníkov pochodu na miesta, kde sa Štefánik narodil a umrel (Senecké jazerá – Ivánka pri Dunaji) a (Obec Podbranč – Košariská).  Absolventi „Pochodu 100“ získajú pamätnú medailu „Pochod 100“.
Disciplinovanosť bola úžasná a všetci účastníci bez väčšej ujmy na zdraví zvládli prvú trasu.

Autor: Viktor Sabo, Foto: Viktor Sabo - Dátum: 18.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 602

Legiovlak v Hronskej Dúbrave

Dňa 8.6.2019  dorazil Legiovlak, ktorý je na svojej púti po Slovensku do Hronskej Dúbravy. Je replikou legionárskeho vojenského ešalónu (vojenský oddiel prepravovaný železnicou), s ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále.
Verejnosť si ho prezrela za prítomnosti Ozbrojených síl SR ako aj KVH Beskydy  a príslušníkov Československej obce legionárskej hod. Dopoludnia sa prítomným pred prestrihnutím pásky a následnej prehliadke prihovorili Pavel Šesták, správca Nadácie Milana Rastislava Štefánika, plk. P.Baliak za VVzS OS SR a plk. J. Mojžíš za AČR.
Po ukončení prehliadok sa prítomní presunuli do Hronkej Breznice, kde bola vykonaná poľná ekumenická Bohoslužba na miestnom cintoríne, po ktorej sa zároveň položili aj vence k pamätníku obetiam II. svetovej vojny. Na Bohoslužbe účinkovali za evanjelickú cirkev plk. Marian Bodolló, senior Zvolenského seniorátu ECAV Ján Čáby, administrátor Trnavej Hory rím.-kat. farár Andrej Darmo a Jana Šmardová Koulová za Cirkev československú husitskú.
„Kedže republika po svojom vzniku nemala hneď vybudovanú armádu, musela sa spoliehať na legionárov, ktorí sa vracali z viacerých frontov. Najskôr prišli vojaci z Talianska, následne z Francúzska poslední z Ruska dorazili až v roku 1920. Tí prví sa nedostali ani domov a hneď po príchode sa museli zapojiť do bojov o naše územie. Najskôr s Poľskom a potom s Maďarskom, ktoré sa nechcelo vzdať južných oblastí Slovenska," povedal správca nadácie M. R. Štefánika Pavel Šesták. Dodal, že na území Slovenska sa bojovalo až do júla 1919. Boje si z našej strany vyžiadali približne 3500 obetí.
„V Legiovlaku si môžu v jednom vagóne pozrieť aj krátky film o histórii légií a potom tam nepretržite idú zostrihané pôvodné historické zábery. Počas komentovanej prehliadky, ktorá začína v každú celú hodinu im sprievodca povie ako vyzeral každodenný život legionárov vo vlaku," informoval Tomáš Gál, veliteľ posádky Legiovlaku.
Cesta legiovlaku po Slovensku vznikla v spolupráci Československej obce legionárskej, Nadácie Milana Rastislava Štefánika, Železníc Slovenskej republiky a Klubu historickej techniky vo Zvolene.

Autor: ustreps, Foto: organizator podujatia - Dátum: 17.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 534

Kontrolný deň v Ekumenickej pastoračnej službe

Záver mája 2019 venoval generálny biskup ECAV, Ivan Eľko kontrolnému dňu v Ekumenickej pastoračnej službe v pôsobnosti MV SR.

Program kontrolnej návštevy pripravil plk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ úradu EPS MV SR. Po príchode na pôdu Akadémie PZ v ktorej sídli Kriminalisticko-expertízny ústav Prezídia PZ brat biskup ako aj sprievod nazrel do kancelárie policajného duchovného EPS MV SR npor. Milan Bartka. Program začal o 8,30 hod. na Kriminalistickom expertíznom ústave Prezídia Policajného zboru, kde vzácnych hostí privítal a sprevádzal zástupca riaditeľa plk. Ing. Jozef Mlkvík, PhD..
Počas programu sa generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR v sprievode brata osobného tajomníka Borisa Mišinu a generálneho duchovného EPS v OS a OZ SR plk. Mariána Bodolló i riaditeľa úradu EPS MV SR plk. Milana Petrulu oboznámil s činnosťou ústavu, s prostriedkami a jeho technických vybavením.
Nasledovala návšteva kancelárie úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR, kde riaditeľ úradu vysvetlil systém fungovania úradu, jeho postavenie v rámci Ministerstva vnútra SR a zároveň predstavil úlohy ktoré úrad EPS MVSR plní.
Návštevu predpoludním prijal aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Bagačka. Brat generálny biskup a predseda ERC v SR bol počas prijatia oboznámený zo spektrom úloh MV SR a pri prijatí vyjadril vďaku za možnosť pôsobenia duchovných začlenených na úrade Ekumenickej pastoračnej služby v rámci MV SR.
Popoludnie bolo venované oboznámením sa činnosťou Leteckého útvaru MV SR, kde vzácnych hostí sprevádzal a o činnosti a poslaní leteckého útvaru hovoril riaditeľ útvaru Ing. Dalimír Pišťanský, PhD.
Brat generálny biskup mal počas návštevy možnosť nazrieť do špecifického prostredia a oboznámiť sa s podmienkami v ktorých pôsobia duchovní aj z Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Brat generálny biskup sa po príchode do obidvoch kancelárií úradu EPS na začiatku pomodlil a v modlitbe prosil o požehnanie pôsobenia duchovných v tomto prostredí.

Autor: Milan Petrula, Foto: Milan Petrula - Dátum: 07.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 626

Náročnosť a rozsah

Aj tak by sa dal charakterizovať pochod, ktorý už po štvrtýkrát v dňoch od 22.-24. mája tohto roku zorganizovalo Ústredie EPS. Tentoraz sa pridali nielen zástupcovia OS SR a zamestnanci, ale aj študenti Gymnázia Jána Amosa Komenského Košice (GJAK), príslušníci ZVJS a Polície. Pochod pod názvom Duchovne po stopách hrdinov SNP začal v dedine Obišovce položením vencov pri pamätníku hrdinom II. svetovej vojny. Odtiaľ putovali účastníci do Kysaku, kde sa k nim pripojila desiatka spomínaných študentov s ich spirituálom Stanislavom Kockom. Pochod v daný deň po 27 km skončil ubytovaním a večerou v GJAK. Na tomto mieste je dôležité oceniť k účastníkom pochodu profesionálny prístup a ústretovosť vedenia školy na čele s riaditeľom Jozefom Krišťanom.
Druhý deň, po položení vencov a príhovore plk. Ferdinanda Muríňa pri pamätníku SNP v Košiciach, pokračoval program pochodu Bohoslužbou v evanjelickom kostole.  Ešte ani nestihli doznieť na Bohoslužbe slová kázne generálneho duchovného Mariana Bodolló a nádherné gospelové piesne a v podaní študentov zboru Comenius, už sa účastníci pochodu vydali na doteraz najnáročnejšiu trasu Košice – Štós, čo do dĺžky 37,3 km tak aj prevýšením. Počas pochodu v druhý deň síce nebolo najpriaznivejšie počasie, no pršalo iba pol hodinu a potom už vôbec. Jedinečného prijatia sa pochodujúcim dostalo na trase v dedine Medzev, kde od vstupu do dediny z miestnych ampliónov zneli pochodové piesne. Pri pamätníku obetiam II.svetovej vojny  vítali pochodujúcich miestni obrovským aplauzom a rovnako prívetivo  sa prejavili aj v pohostení. Po výdatnom obede sa pokračovalo hrebeňom pohoria do kúpeľov v Štóse. V kúpeľoch sa opäť sa položil veniec k pamätníku L. Novomeského. Bol jedným z popredných organizátorov SNP, spoluzakladateľom a podpredseda povstaleckej SNR v Banskej Bystrici (1944). Kúpeľní hostia boli vďační, že sa na pamiatku a udalosti SNP nezabúda a potleskom s prianím všetkého dobrého vyprevádzali pochodujúcich do Štósu. V dedine Štós, kde pochodujúci v miestnom kultúrnom dome prespali, ich privítal okrem starostu aj genmjr.v.v. Marian Horský.
V záverečný tretí deň vykonal Bohoslužbu dekan David Vargaeštok v kostole ECAV v Štóse a pochod pokračoval  položením vencov k pamätníku obetí II. svetovej vojny v Štóse cez Smolník, Uhornú až do Rožňavy. ,,Aha pozri vojaci, takto som ich naživo ešte nikdy nevidela,“ aj takéto slová zazneli na adresu vojakov v Uhornej. Môže byť vari lepšia prezentácia Ozbrojených síl na verejnosti? Pri prevýšení za Uhornou všetci siahli na dno svojich síl, no ako správni vlastenci po jeho zdolaní a krátkom oddychu zaspievali slovenskú hymnu. V Rožňave ich na záver pochodu vítal veliteľ posádky pplk.Oliver Toderiška, ktorý sa postaral aj o logistiku a najmä obed v daný deň. ,,Za váš výkon si nezaslúžite nič iné len obdiv a hrdosť na vás“, povedal veliteľ posádky po ukončení trojdňového pochodu s celkovou dĺžkou 95,7 km.
Budúcoročný pochod by už mal pokračovať smerom na Liptov.

Autor: ustreps, Foto: Michal Tekely - Dátum: 27.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 851

Študenti pri prednáške o extrémizme stíchli...

V utorok, dňa 30.4.2019 sa na Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským a na Gymnáziu v Nových Zámkoch uskutočnila prednáška o extrémizme. Názov prednášky znel „Extrémizmus- týka sa aj mňa?.” Prednášajúcim bol plukovník Marian Bodolló.
Na Gymnáziu v Nových Zámkoch sa prednášky zúčastnili študenti tretieho ročníka štvorročného gymnázia a septimy osemročného gymnázia v celkovom počte 134. Cieľom prednášky bolo poskytnúť pedagógom, ako i študentom základnú orientáciu  v probléme radikalizácie a extrémizmu, ich formách a nebezpečnosti. Preto je nevyhnutné  sústrediť pozornosť na skorú prevenciu radikalizácie a elimináciu faktorov, ktoré ju podmieňujú. Ohrození sú najmä mladí ľudia, ktorí, ako vieme, denne trávia na internete veľkú časť svojho času, a sú aj prostredníctvom jeho niektorých stránok ohrozovaní.
V prednáške zaznelo: ,,Extrémizmus možno deliť podľa rôznych kritérií. Najpodstatnejším je delenie na pravicový extrémizmus (vychádza z ideí rasizmu, fašizmu, nacizmu a neonacizmu, často nacionalizmu) a ľavicový extrémizmus (vychádza z ideí komunizmu, marxizmu a anarchizmu) a v našich spoločenských podmienkach sa možno stretnúť ešte s náboženským a ekologickým extrémizmom.“
Študentov veľmi zaujalo hnutie EMO, taktiež stíchli pri časti venovanej pravicovému extrémizmu. Ďalšou témou, ktorá bola študentom podrobne vysvetlená, bola oblasť náboženského extrémizmu a siekt.
Študentov prednáška zaujala a v krátkej diskusii zazneli otázky i od dozor konajúcich vyučujúcich. Aj generálny duchovný Marian Bodolló sa vyjadril, že bol publikom príjemne prekvapený. Skonštatoval, že prednáška by bola vhodná aj pre rodičov, ktorí tam mali počúvať, čomu všetkému sú ich teenageri vystavení, akým hrozbám a nezačali páchať takúto trestnú činnosť. Jednoducho, aby rodičia vnímali s kým sa ich deti stretávajú a čo robia.
Záverom plk. Marian Bodolló informoval študentov v prípade otázok alebo nejasností (napr. ak by sa stretli so symbolom, termínom, neštandardným správaním, o ktorom si myslia, že súvisia s radikalizáciou, či extrémizmom), tak je možné sa obrátiť na kontaktný mail: extrem@minv.sk
Prednášky sa zúčastnil aj Július Andruskó – kaplán novozámockej rímsko-katolíckej farnosti a JUDr. Katarína Jakubovich, ktorá bola iniciátorka série preventívnych prednášok pre študentov v Nových Zámkoch, ako aj Mgr. Bc. Jarmila Krochtová z odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry – MsÚ Nové Zámky.
Následne z dôvodu pozitívneho ohlasu a aktuálnosti témy, požiadal odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry Mestského úradu v Nových Zámkoch o ďalšiu prednášku pre študentov Spojenej školy na Komárňanskej ulici s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Nových Zámkoch. Prednáška sa konala za účasti viac 300 študentov v kine Mier v Nových Zámkoch, dňa 16.05.2019.

Autor: Richard Prutkay, Foto: Richard Prutkay - Dátum: 20.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 694

Konferencia "Fenomén Štefánik"

V dňoch 13.-14. mája 2019 sa v Myjave za účasti hostí z krajín V4 a Spojených štátov amerických uskutočnila konferencia s názvom „Fenomén Štefánik“, ktorou si Ústredie EPS chcelo pripomenúť a uctiť osobu generála Milana Rastislava Štefánika.

V prvej časti konferencie sa konalo stretnutie nasledovných predstaviteľov vojenských duchovných služieb V4 a USA – plk. Tamás Takács a kpt. Ferenc Szabó z Maďarska; plk. Miroslaw Wola z Poľska; pplk. Miroslav Kloubek, mjr. David Tomčík a práp. Zdeněk Peterka z Česka; plk. David L. Carr z Európskeho veliteľstva USA. Toto rokovanie poctil svojou účasťou aj Náčelník generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko, ktorý ocenil službu vojenských duchovných a poskytol cenné impulzy pre prácu duchovných v rámci jednotiek. Popri predstavení domácich vojenských duchovných služieb sa diskutovalo najmä o postavení a úlohe duchovného v rámci MKM, jeho pôsobení na morálku vojenských jednotiek.

V druhej časti konferencie účastníci navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnej obci – Košariská – a následne po pešom výstupe na Mohylu na Bradle si pietnou spomienkou uctili jeho pamiatku a dielo.

Tretiu časť konferencie tvorili prednášky vzácnych hostí: Dr. Michala  Kšiňana o osobe gen. M. R. Štefánika a jeho úlohe pri vzniku Československých légií; Dr. Pavla Kanisa, ktorý svoje rozsiahle bádanie zhrnul do filmového diela „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba.“, a ktorého časť si účastníci konferencie mali možnosť pozrieť spolu s rozborom tragickej smrti M. R. Štefánika; Dr. Ferdinanda Vrábela o ikonografii Štefánikovho pamätníka v Bratislave.

Konferencia sa ukončila ekumenickou bohoslužbou v evanjelickom kostole v Myjave, na ktorej zvesťou Božieho slova poslúžili plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR a plk. Stanislav Lipka, biskupský vikár Ordinariátu OS SR.

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 20.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 679

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>